Live: Dostępne aktualnie instrumenty dotacyjne i zwrotne

Live: Dostępne aktualnie instrumenty dotacyjne i zwrotne

Właśnie jeste­śmy po live pt. “Dostępne aktu­al­nie instru­men­ty dota­cyj­ne i zwrot­ne”.

Podczas trans­mi­sji na żywo nasi eks­per­ci poru­szy­li mię­dzy inny­mi takie tema­ty:

- Jakie dota­cje są jesz­cze dostęp­ne dla przed­się­bior­ców?
- Jakie instru­men­ty płyn­no­ścio­we dostęp­ne są jesz­cze na ryn­ku?
- Czy fir­my inwe­stu­ją w okre­sie pan­de­mii?
- Kiedy korzy­stać z dota­cji a kie­dy z instru­men­tów zwrot­nych?

Dziękujemy eks­per­tom, któ­rzy udzie­li­li wyczer­pu­ją­cych infor­ma­cji!

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi — klik­nij, aby pobrać pre­zen­ta­cję oraz inne mate­ria­ły.

Do obej­rze­nia wideo zapra­sza­my TUTAJ.