Litwa, Rosja i Rumunia — nowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw — Klub Eksportera

Litwa, Rosja i Rumunia — nowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw — Klub Eksportera

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy, zapra­sza na spo­tka­nie z eks­per­ta­mi i prak­ty­ka­mi w pro­wa­dze­niu dzia­łań B2B na atrak­cyj­nych i per­spek­ty­wicz­nych ryn­kach Litwy, Rosji i Rumunii.

Zapraszamy 11.02.2019 do Hotelu Scandic w Gdańsku.

Agenda:

10:00 — 10:15 — Przywitanie uczest­ni­ków

10:15 — 11:15 — Piotr Mazur, SDA: Ekspansja pol­skie­go przed­się­bior­stwa na rynek litew­ski oraz rumuń­ski

11:15 — 11:30 — Przerwa kawo­wa

11:30 — 12:30 — Walerij Pryżkow, IPS International: Charakterystyka ryn­ku rosyj­skie­go

12:30 — 13:00 — Rozmowy kulu­aro­we, networ­king

Wstęp bez­płat­ny!

Zgłoszenia: https://bit.ly/2ToUEPy