Listopadowe spotkanie Klubu Link

Listopadowe spotkanie Klubu Link

Zapraszamy na kolej­ne spo­tka­nie Klubu Link już 13.11 o 18:00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej Willi Uphagena, przy ul. Uphagena 23.

Będziemy roz­ma­wiać o crowd­fun­din­gu i zapre­zen­tu­je­my Wam pro­jekt Pomorskiej Platformy Crowdfundingowej.

O plat­for­mach crowd­fun­din­go­wych opo­wia­dać będzie Przemysław Sola, a o nie­stan­dar­do­wych typach zbiór­ki będą mówi­li Ajgor Ignacy i Danny Ferreri.

Zwracamy uwa­gę, że na naj­bliż­szy Klub Link obo­wią­zu­je reje­stra­cja.

Zapisać się na wyda­rze­nie moż­na TU.