Listopadowe spotkanie Klubu Link za nami!

Listopadowe spotkanie Klubu Link za nami!

Kolejne spo­tka­nie Klubu Link w nowej odsło­nie jest już za nami!

W trak­cie wyda­rze­nia Przemysław Sola wpro­wa­dził nas w taj­ni­ki crowd­fun­din­gu — pod­sta­wo­we poję­cia są nie­zbęd­ne. Ponadto przed­sta­wił ideę powo­ła­nia nowej ini­cja­ty­wy — Pomorskiej Platformy Crowdfundingu.

Gośćmi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia byli Danny Ferreri oraz Ajgor Ignacy. Znani Youtuberzy przy­bli­ża­li szcze­gó­ły komer­cyj­ne­go pro­wa­dze­nia kana­łu YouTube oraz ich poten­cja­łu sprze­da­żo­we­go. W trak­cie dys­ku­sji uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość dopy­tać naszych spe­ake­rów o pierw­sze kro­ki na YouTube i w jaki spo­sób taki mar­ke­ting prze­ło­żyć na sprze­daż.

Dziękujemy wszyst­kim za przy­by­cie, zaan­ga­żo­wa­nie w dys­ku­sję i aktyw­ny networ­king.

Za wspar­cie wyda­rze­nia ser­decz­nie dzię­ku­je­my nasze­mu Sponsorowi — TISE — Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Zapraszamy rów­nież do obej­rze­nia rela­cji z przed­się­wzię­cia — TUTAJ.