Linkujemy rozwój i innowacje. Kwietniowe spotkanie Klubu Link

Linkujemy rozwój i innowacje. Kwietniowe spotkanie Klubu Link

Klub Link to efekt spon­ta­nicz­ne­go pomy­słu na comie­sięcz­ne spo­ty­ka­nie się w nie­for­mal­nych oko­licz­no­ściach aby roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, nawią­zy­wać kon­tak­ty, wymy­ślać i pla­no­wać wspól­ne przed­się­wzię­cia w obsza­rze roz­wo­ju i inno­wa­cji.

Pomysłodawcą spo­tkań jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. W ramach kil­ku­let­niej już dzia­łal­no­sci współ­pra­co­wa­li­śmy z wie­lo­ma part­ne­ra­mi.

Spotkania są otwar­te i nie wyma­ga­ją reje­stra­cji. Zapraszamy przed­się­bior­ców, oso­by zwią­za­ne z oto­cze­niem biz­ne­su, naukow­ców i innych, któ­rzy chcą dołą­czyć do gro­na Linkowiczów.

Zapraszamy w sobo­tę, 13 kwiet­nia na godz. 11:00 do restau­ra­cji Pomarańczowa Plaża w Sopocie.