Zmiana regulaminu konkursów zawodowych

Zmiana regulaminu konkursów zawodowych

UWAGA!

W związ­ku z panu­ją­cą epi­de­mią spo­wo­do­wa­ną wiru­sem SARS-CoV-2 został zak­tu­ali­zo­wa­ny regu­la­min kon­kur­su zawo­do­we­go w każ­dej bran­ży klu­czo­wej. 

Prosimy o zapo­zna­nie się z aktu­ali­zo­wa­nym regu­la­mi­nem!


Do dnia 10 stycz­nia 2020 r. cze­ka­my na zgło­sze­nia od orga­nów pro­wa­dzą­cych, zespo­łów pro­jek­to­wych w kon­kur­sie dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych „Razem do zawo­du”.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją doty­czą­cą kon­kur­sów w bran­żach klu­czo­wych Informacja dot. kon­kur­su.

 

Zaktualizowane regu­la­mi­ny kon­kur­su w poszcze­gól­nych bran­żach klu­czo­wych:

  1. Regulamin kon­kur­su dot. branż klu­czo­wych Budownictwo, meblar­stwo oraz ener­ge­ty­ka i eko­ener­ge­ty­ka.
  2. Regulamin kon­kur­su dot. branż klu­czo­wych Chemia lek­ka i Środowisko. 
  3. Regulamin kon­kur­su  dot. branż klu­czo­wych ICT i elek­tro­ni­ka. 
  4. Regulamin kon­kur­su dot. branż klu­czo­wych Transport, logi­sty­ka, moto­ry­za­cja i prze­mysł mor­ski.
  5. Regulamin kon­kur­su dot. branż klu­czo­wych Turystyka, sport, rekre­acja i prze­mysł spo­żyw­czy.

Celem kon­kur­su „Razem do zawo­du” jest zain­spi­ro­wa­nie uczniów do pod­ję­cia pra­cy zespo­ło­wej nad wspól­nym przed­się­wzię­ciem wyko­rzy­stu­ją­cym wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z powyż­szych branż meto­dą pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go.

Zgłoszenia udzia­łu do kon­kur­su nale­ży  doko­nać poprzez nad­sy­ła­nie przez orga­ny pro­wa­dzą­ce Kart zgło­sze­nio­wych w ter­mi­nie do 10.01.2020 r., na adres: razemdozawodu@rigp.pl

Zapraszamy!