<span class=KONKURS „RAZEM DO ZAWODU” — PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA KART PROJEKTU!" />

KONKURSRAZEM DO ZAWODU” — PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA KART PROJEKTU!

UWAGA! TERMIN NADSYŁANIA KART PROJEKTU ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DOGRUDNIA 2020 ROKU.

Do dnia 04 grud­nia 2020 roku cze­ka­my na Karty Projektu od zespo­łów pro­jek­to­wych zgło­szo­nych w kon­kur­sie dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych „Razem do zawo­du”.

Celem kon­kur­su „Razem do zawo­du” jest zain­spi­ro­wa­nie uczniów do pod­ję­cia pra­cy zespo­ło­wej nad wspól­nym przed­się­wzię­ciem wyko­rzy­stu­ją­cym wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści z powyż­szych branż meto­dą pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go.

Konkurs reali­zo­wa­ny jest w 5 bran­żach klu­czo­wych:

  1. ICT i elek­tro­ni­ka, regu­la­min kon­kur­su.
  2. Transport, logi­sty­ka i moto­ry­za­cja i Przemysł mor­ski, regu­la­min kon­kur­su.
  3. Turystyka, sport i rekre­acja i Przemysł spo­żyw­czy, regu­la­min kon­kur­su.
  4. Budownictwo Meblarstwo oraz Energetyka i eko­ener­ge­ty­ka, regu­la­min kon­kur­su.
  5. Chemia lek­ka i Środowisko, regu­la­min kon­kur­su.

 

Harmonogram kon­kur­sów

Etap 1

Nadsyłanie przez organ pro­wa­dzą­cy Karty zgło­sze­nio­wej do Konkursu

od dnia ogło­sze­nia do 26.10.2020
Etap 2 Nadsyłanie przez szko­łę Karty Projektu 26.10.2020 – 04.12.2020
Etap 3 Ocena for­mal­na i mery­to­rycz­na

07.12.2020 – 21.12.2020

Informacja o zakwa­li­fi­ko­wa­niu zespo­łu uczniów do IV eta­pu Konkursu „Razem do zawo­du” zosta­nie prze­ka­za­na dro­gą elek­tro­nicz­ną (e-mail) na wska­za­ny w Karcie zgło­sze­nio­wej adres w ter­mi­nie do 21.12.2020 roku
Etap 4

Prezentacja przez zespół pro­jek­to­wy pro­jek­tu przed komi­sją kon­kur­so­wą – Konkursu „Razem do Zawodu”

01.03.2021 – 12.03.2021

 

W przy­pad­ku prze­dłu­ża­ją­ce­go się sta­nu epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa oraz zwią­za­nych z nim ogra­ni­cze­nia­mi w funk­cjo­no­wa­niu jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty, orga­ni­za­tor kon­kur­su w poro­zu­mie­niu z Samorządem Województwa Pomorskiego dopusz­cza moż­li­wość zmia­ny we wska­za­nych ter­mi­nach okre­ślo­nych dla każ­de­go z eta­pów kon­kur­su.

Zgłoszenia udzia­łu do kon­kur­su nale­ży doko­nać poprzez wysła­nie odpo­wied­nie­go ska­nu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go do kon­kur­su w danej bran­ży klu­czo­wej, dostęp­ne­go powy­żej, na adres: razemdozawodu@rigp.pl

Zapraszamy!