Kongres Obywatelski dot.  wpływu pandemii i zmian klimatycznych na funkcjonowanie naszych miast

Kongres Obywatelski dot. wpływu pandemii i zmian klimatycznych na funkcjonowanie naszych miast

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z naj­now­szą publi­ka­cją Kongresu Obywatelskiego na temat wpły­wu pan­de­mii i zmian kli­ma­tycz­nych na funk­cjo­no­wa­nie naszych miast.

W publi­ka­cji znaj­dą się odpo­wie­dzi mię­dzy inny­mi na takie pyta­nia:

  • Czy mia­sta powin­ny się coraz bar­dziej roz­pra­szać (two­rząc warun­ki dystan­su spo­łecz­ne­go), czy też moc­niej kon­den­so­wać (wal­cząc o niż­szą emi­syj­ność i niż­sze kosz­ty funk­cjo­no­wa­nia)?
  • Czy cze­ka nas era „miast pięt­na­sto­mi­nu­to­wych”, w któ­rych życie pry­wat­ne i zawo­do­we miesz­kań­ców kon­cen­tru­je się wewnątrz dziel­nic?
  • Czy zbli­ża się koniec wiel­kich gale­rii han­dlo­wych, roz­bu­do­wa­nych sys­te­mów trans­por­to­wych i cen­trów miast jakie zna­my?
  • Czy tele­pra­ca przy­spie­szy pro­ces kur­cze­nia się miast?

 

Zapoznać się z mate­ria­łem moż­na na stro­nie Kongresu Obywatelskiego, kli­ka­jąc TU, lub pobrać plik TUTAJ.