Konferencja “Smart Progress”

Konferencja “Smart Progress”

Jesteśmy wdzięcz­ni Urzędowi Marszałkowskiemu nasze­go woje­wódz­twa, za zaufa­nie nam i powie­rze­nie funk­cji Lidera Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP 3 i ISP 4).

Dołożymy sta­rań, by razem z Urzędem i pod­mio­ta­mi dzia­ła­ją­cy­mi w tych obsza­rach udzie­lać wspar­cia orga­ni­za­cyj­ne­go i mery­to­rycz­ne­go w roz­wo­ju koope­ra­cji i inno­wa­cyj­no­ści.

Pomysły na mode­ro­wa­nie współ­pra­cy w ramach ISP zosta­ną przed­sta­wio­ne przez lide­rów wszyst­kich Specjalizacji na kon­fe­ren­cji „Smart Progress – Animacja roz­wo­ju obsza­rów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako ele­ment Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”.

Zapraszamy 10 grud­nia 2019 r. o godz.  9:30 – 15:15 do So!Salsa w Gdańsku, ul. Elektryków 1.

Uwaga! Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na, obo­wią­zu­je reje­stra­cja. Formularz reje­stra­cyj­ny dostęp­ny — TU.

Program kon­fe­ren­cji.

ISP3 łączy i wpie­ra fir­my z obsza­ru „Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw w budow­nic­twie”, a ISP 4 w dzie­dzi­nie „Technologii medycz­nych w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia”.

Wykorzystując naszą wie­dzę i rela­cje, naszą kon­cep­cję na zarzą­dza­nie ISP chce­my w prak­ty­ce wdra­żać japoń­ską ideą „Keiretsu”. Keiretsu utrzy­mu­ją mię­dzy sobą powią­za­nia biz­ne­so­we i kapi­ta­ło­we, pro­wa­dzą razem przed­się­wzię­cia joint-ven­tu­re i poma­ga­ją sobie w trud­nych cza­sach. Dlatego też, aże­by mówić o sku­tecz­nej poli­ty­ce wdra­ża­nia stra­te­gii roz­wo­ju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, nale­ży oprzeć ją na dwóch kie­run­kach:

  • pierw­szy to budo­wa­nie wie­dzy i kom­pe­ten­cji roz­wo­jo­wych w ramach spe­cja­li­za­cji,
  • dru­gi zaś to kre­owa­nie i two­rze­nie nowych kon­kret­nych pro­jek­tów badaw­czych oraz roz­wo­jo­wych opar­tych na nowych tech­no­lo­giach.

Izba, będąc Instytucją Otoczenia Biznesu, od zawsze uważ­nie obser­wu­je dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do two­rze­nia mecha­ni­zmów współ­pra­cy, koope­ra­cji i wymia­ny kon­tak­tów. Dostrzegamy zatem moż­li­wo­ści oraz wyzwa­nia, jakie sto­ją przed nami wszyst­ki­mi i woje­wódz­twem pomor­skim, w spraw­nym „lide­ro­wa­niu” Specjalizacjami, tak by odpo­wie­dzieć na potrze­by przed­się­biorstw, ryn­ku i oto­cze­nia gospo­dar­cze­go oraz spo­łecz­ne­go.

Serdecznie dzię­ku­je­my za zaufa­nie i gra­tu­lu­je­my tak­że Liderom ISP 1 oraz ISP 2. Do zoba­cze­nia na naj­bliż­szej kon­fe­ren­cji oraz na kolej­nych spo­tka­niach ISP.