Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe — nowe wymogi. Oszczędzać czy nie?

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe — nowe wymogi. Oszczędzać czy nie?

Start: 26 wrze­śnia, 2019 Koniec: 27 wrze­śnia, 2019

Lokalizacja: Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

1490.00 PLN PLN (bez VAT)

 

Program Dzień I

Prowadzący: Ewa Buchowiecka

Cele i zało­że­nia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zasady ogól­ne sto­so­wa­nia usta­wy o PPK

Podmiot zatrud­nia­ją­cy

Pracodawcy wyłą­cze­ni ze sto­so­wa­nia usta­wy

Osoby zatrud­nio­ne

Kiedy i dla kogo obo­wią­zek utwo­rze­nia PPK

Etapy i ter­mi­ny wdra­ża­nia Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolej­nych pra­co­daw­ców (dużych, śred­nich i małych oraz przez zakła­dy pra­cy sfe­ry budże­to­wej)

Przekazywanie wpłat do PPK

Wpłaty od pań­stwa

Wpłaty osób zatrud­nio­nych

Wpłaty finan­so­wa­ne przez pra­co­daw­cę

Rozwiązanie anty­kry­zy­so­we

Zwolnienie z finan­so­wa­nia przez pra­co­daw­cę wpłat do PPK

Obowiązki infor­ma­cyj­ne i admi­ni­stra­cyj­ne pra­co­daw­cy

Prowadzący: Marcin Ziomkowski

 

Uczestnictwo osób zatrud­nio­nych w PPK

Rezygnacja pra­cow­ni­ka z doko­ny­wa­nia wpłat do PPK

Wznowienie doko­ny­wa­nia wpłat do PPK

Złożenie przez pra­cow­ni­ka wnio­sku o doko­ny­wa­nie wpłat

Co się dzie­je z PPK w przy­pad­ku zmia­ny pra­co­daw­cy

Prowadzący: Katarzyna Ziółkowska

Dysponowanie oszczęd­no­ścia­mi

Wypłata środ­ków przed ukoń­cze­niem 60. roku życia

Dysponowanie oszczęd­no­ścia­mi po ukoń­cze­niu 60 lat

Dziedziczenie środ­ków i ich podział w przy­pad­ku śmier­ci uczest­ni­ka PPK

Podział środ­ków w przy­pad­ku roz­wo­du lub unie­waż­nie­nia mał­żeń­stwa

Nadzór nad funk­cjo­no­wa­nie PPK

Sankcje

Nowe kom­pe­ten­cje kon­tro­l­ne PIP w zakre­sie PPK

 

Prowadzący: Ekspert z zakre­su podat­ku

Zasady opo­dat­ko­wa­nia uczest­ni­ków PPK — jakie są kon­se­kwen­cje podat­ko­we?

Opodatkowanie wpłat do PPK.

Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłe­go mał­żon­ka uczest­ni­ka PPK, mał­żon­ka zmar­łe­go uczest­ni­ka PPK i innych osób upraw­nio­nych

 

Dzień II

Prowadzący: Ekspert bran­ży ubez­pie­czeń

Wybór insty­tu­cji finan­so­wej

Podpisanie umo­wy o zarzą­dza­nie PPK

Podpisanie umo­wy o pro­wa­dze­nie PPK

Terminy zawar­cia umów o zarzą­dza­nie i pro­wa­dze­nie PPK

Zmiana insty­tu­cji finan­so­wej

Rygorystyczne prze­pi­sy funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji finan­so­wych

Inwestowanie środ­ków w PPK

Praktyczne aspek­ty wdro­że­nia PPK oraz ich funk­cjo­no­wa­nia w orga­ni­za­cji

Prowadzący: Ewa Buchowiecka

 

PPK zgod­ne z RODO

zbie­ra­nie wyma­ga­nych usta­wo­wo danych przy­szłych uczest­ni­ków PPK

bez­piecz­ne prze­ka­zy­wa­nie danych uczest­ni­ków ich do insty­tu­cji finan­so­wej

Zmiany w prze­pi­sach sek­to­ro­wych obo­wią­zu­ją­ce od 4 maja 2019 roku wpro­wa­dzo­ne tzw. usta­wą wdra­ża­ją­cą RODO, m. in.:

zmia­ny doty­czą­ce pra­co­daw­ców — pra­wo pra­cy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

zmia­ny w Kodeksie postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go

zmia­ny w Kodeksie Karnym w zakre­sie tzw. „oszustw na RODO

nowe upraw­nie­nia pacjen­tów w zakre­sie dostęp­no­ści do doku­men­ta­cji medycz­nej

upraw­nie­nia kon­su­men­tów wyni­ka­ją­cych ze zmian w usta­wie – Prawo ban­ko­we

zmia­ny dot. przed­się­bior­ców , w tym obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny dla mikro­przed­się­bior­ców

zmia­ny doty­czą­ce Prawa oświa­to­we­go.

usta­wa o ochro­nie danych oso­bo­wych — wybra­ne zagad­nie­nia

organ nad­zor­czy – upraw­nie­nia kon­tro­l­ne

Inspektor Ochrony Danych – kie­dy trze­ba, a kie­dy war­to powo­łać.

Akredytacja i cer­ty­fi­ka­cja.

Odpowiedzialność za naru­sze­nie prze­pi­sów

Administracyjne kary pie­nięż­ne.

Odpowiedzialność cywil­na.

Odpowiedzialność kar­na.

Praktyczne pyta­nia i odpo­wie­dzi

 

Lokalizacja

Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

 

Informacje orga­ni­za­cyj­ne

Cena zawie­ra 1490.00 PLN PLN (bez VAT)

  • mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne
  • notat­nik, dłu­go­pis i tor­by
  • prze­rwy kawo­we
  • lunch
  • cer­ty­fi­kat

Ceny pro­mo­cyj­ne 1290 zł + VAT dla pierw­szych 20 osób

Informacje nt. szko­le­nia dostęp­ne są pod adre­sem:

http://www.rbakademia.pl/szkolenia/kategorie-szkolen/szkolenia/21-szkolenia/2271-konferencja-pracownicze-plany-kapitalowe-nowe-wymogi-oszczedzac-czy-nie#appform

Prowadzący:

Ewa Buchowiecka

Katarzyna Ziółkowska

Marcin Ziomkowski