Konferencja o zmianach w systemie prawa cywilnego z perspektywy przedsiębiorców

Konferencja o zmianach w systemie prawa cywilnego z perspektywy przedsiębiorców

11 paź­dzier­ni­ka 2019 r. o godz. 9:30 na Wydziale Prawa i Administracji UG, w audy­to­rium C roz­pocz­nie się kon­fe­ren­cja na temat “Zmian w sys­te­mie pra­wa cywil­ne­go z per­spek­ty­wy przed­się­bior­ców”.


PROGRAM KONFERENCJI:

1. Wystąpienie wpro­wa­dza­ją­ce

2. „Cele i zało­że­nia refor­my pro­ce­du­ry cywil­nej wpro­wa­dzo­ne usta­wa z dnia 4 lip­ca 2019 r.” Paweł Mroczkowski – Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

3. „Regulacje usta­wo­we doty­czą­ce prze­ciw­dzia­ła­nia zato­rom płat­ni­czym” Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

4. „Nowe zasa­dy kon­cen­tra­cji mate­ria­łu dowo­do­we­go” – mec. Małgorzata Sieńko – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

5. „Sprawiedliwe zała­twie­nie spra­wy gospo­dar­czej jako cel odręb­no­ści regu­la­cji postę­po­wa­nia w spra­wach gospo­dar­czych” – dr Przemysław Feliga, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

6. „Wpływ postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go na postę­po­wa­nie egze­ku­cyj­ne” – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

7. „Egzekucja należ­no­ści gospo­dar­czych – moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia” ” – dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański