Konferencja Interizon Day 2020|24.09.2020 r.

Konferencja Interizon Day 2020|24.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udzia­łu w kon­fe­ren­cji Interizon Day 2020, któ­ra odbę­dzie się 24 wrze­śnia 2020 r. Po raz dzie­sią­ty przed­sta­wi­cie­le bran­ży ICT na Pomorzu spo­tka­ją się, by pod­su­mo­wać osią­gnię­cia mija­ją­ce­go roku oraz poznać moż­li­wo­ści współ­pra­cy na nad­cho­dzą­ce mie­sią­ce. Zaproszeni goście podzie­lą się doświad­cze­niem i know-how z uczest­ni­ka­mi kon­fe­ren­cji pod­czas krót­kich, mery­to­rycz­nych pre­lek­cji. Omówimy m.in. moż­li­wo­ści zwią­za­ne z plat­for­mą Arrowhead (PLATFORMA open sour­ce zwią­za­na z auto­ma­ty­za­cją i cyfry­za­cją z obsza­ru Internetu Rzeczy (IoT)), nowe for­my gran­tów na wdra­ża­nie inno­wa­cji w woj. pomor­skim — μGranty, zało­że­nia Strategii 2030. Zaprezentujemy tak­że oka­zje i moż­li­wo­ści do współ­pra­cy w ramach Interizon w naj­bliż­szym cza­sie, m.in. w ramach nowych pro­jek­tów Klastra w pro­gra­mach COSME, CORNET, POIR.

W tym roku wyda­rze­nie po raz pierw­szy odbę­dzie się w nowej for­mu­le — część mery­to­rycz­na odbę­dzie się zdal­nie, nato­miast wie­czo­rem odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie networ­kin­go­we. Link do wyda­rze­nia otrzy­ma­ją tyl­ko zare­je­stro­wa­ne oso­by.

Partnerem hono­ro­wym kon­fe­ren­cji jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.


- REJESTRACJA -

 

Agenda:
10:00 — 10:15 Uroczyste otwar­cie kon­fe­ren­cji — Maciej Filarecki, Przewodniczący Rady Klastra Interizon

10:15 — 10:30 Powitanie Uczestników przez przed­sta­wi­cie­la Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

10:30 — 11:30 “Open sour­ce Arrowhead plat­form for Industry 4.0 solu­tion imple­men­ta­tions”

11:30 — 12:15 “Rozwiązania AIoT w bran­ży mor­skiej – moż­li­wo­ści współ­pra­cy dla firm i insty­tu­cji”

12:15 — 12:45 “μGranty — mecha­nizm wspar­cia dla wdra­ża­nia inno­wa­cji”

12:45 — 13:15 “Strategia 2030 i dzia­ła­nia ope­ra­cyj­ne — na co mogą liczyć przed­się­bior­cy”

13:15 — 13:45 “Inteligentne Specjalizacje Pomorza — moż­li­wo­ści wyni­ka­ją­ce z reali­za­cji pro­jek­tu Smart Progress”

13:45 -14:15 ”Interizon Success Stories”

14:15 — 14:30 Podsumowanie wyda­rze­nia

19:00 Wieczorny networ­king (restau­ra­cja Harnaś w Sopocie).