Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                                                      Gdańsk, dnia 17 maja 2020 r.

 

Komunikat Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

o zwo­ła­niu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku (dalej: RIGP), dzia­ła­jąc na pod­sta­wie par. 18 pkt 4 Statutu RIGP, zwo­łu­je Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RIGP na dzień 8 czerw­ca 2020 r. na godz. 13:00.

Z uwa­gi na wyjąt­ko­wą sytu­ację, tj. obo­wią­zu­ją­cy w kra­ju stan epi­de­mii i zwią­za­ne z nim, wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów pra­wa, ogra­ni­cze­nia, na dzień dzi­siej­szy nie jest moż­li­we okre­śle­nie miej­sca, w któ­rym odbę­dzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  Jak tyl­ko będzie to moż­li­we, zosta­nie ono okre­ślo­ne w odręb­nym komu­ni­ka­cie Zarządu RIGP.

Dodatkowo, jeże­li nie zosta­ną uchy­lo­ne lub zmie­nio­ne ogra­ni­cze­nia w orga­ni­za­cji imprez, spo­tkań i zebrań okre­ślo­ne w par. 14 ust. 1–2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.05.2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii  lub odby­cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 czerw­ca 2020 r. nie będzie moż­li­we z przy­czyn sani­tar­nych lub orga­ni­za­cyj­nych wyni­ka­ją­cych ze sta­nu epi­de­mii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać odwo­ła­ne lub prze­nie­sio­ne na inny ter­min, o czym rów­nież Zarząd poin­for­mu­je w odręb­nym komu­ni­ka­cie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo­ła­ne­go na 8 czerw­ca 2020 r. będzie obej­mo­wać:

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwier­dze­nie pra­wi­dło­wo­ści zwo­ła­nia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porząd­ku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Informacja o dzia­łal­no­ści Izby w 2019 roku i pla­ny na rok 2020.

6. Rozpatrzenie i zatwier­dze­nie  Sprawozdania z dzia­łal­no­ści Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2019–31.12.2019 r.

7. Udzielenie abso­lu­to­rium człon­kom Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

8. Rozpatrzenie i zatwier­dze­nie Sprawozdania z dzia­łal­no­ści Rady Izby za okres
01.01.2019–31.12.2019 r.

9. Udzielenie abso­lu­to­rium człon­kom Rady Izby za 2019 r.

10. Wybory skła­du Rady Izby na kaden­cję 2020 – 2024.

11. Wybory skła­du Komisji Rewizyjnej Izby na kaden­cję 2020 — 2024.

12. Zmiana Statutu Izby.

13. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

14. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Izby.

15. Zmiana Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

16. Wolne wnio­ski.

17. Zakończenie obrad.

 

Wnioski Członków RIGP w przed­mio­cie zmian lub uzu­peł­nie­nia porząd­ku obrad mogą być skła­da­ne Zarządowi dro­gą pisem­ną lub elek­tro­nicz­ną na adres: biuro@rigp.pl naj­póź­niej na 14 dni przed ter­mi­nem odby­cia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25.05.2020 r.

 

 

 

Prezes Zarządu Sławomir Halbryt