Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji

Szanowni Państwo,

3 lip­ca br. Komisja Europejska ogło­si­ła pierw­szy nabór wnio­sków w ramach Funduszu Innowacji (Innovation Fund), któ­ry wspo­móc ma pro­jek­ty w obsza­rze tech­no­lo­gii nowej gene­ra­cji potrzeb­nych do trans­for­ma­cji Unii Europejskiej w kie­run­ku gospo­dar­ki nisko­emi­syj­nej.

 

Nowy pro­gram inwe­sty­cyj­ny UE w zakre­sie dzia­łań na rzecz kli­ma­tu obej­mo­wać będzie pro­jek­ty w zakre­sie:

  • Innowacyjnych tech­no­lo­gii i pro­ce­sów nisko­emi­syj­nych w ener­go­chłon­nych gałę­ziach prze­my­słu, w tym pro­duk­ty zastę­pu­ją­ce pro­duk­ty o dużej zawar­to­ści węgla;
  • Wychwytywania i wyko­rzy­sta­nia węgla (CCU);
  • Budowania i eks­plo­ata­cji wychwy­ty­wa­nia i skła­do­wa­nia dwu­tlen­ku węgla (CCS);
  • Innowacyjnego wytwa­rza­nia ener­gii odna­wial­nej;
  • Magazynowania ener­gii.

 

Pierwszy nabór wnio­sków to 1 mld EUR dla pro­jek­tów na wiel­ką ska­lę (powy­żej 7,5 mln EUR kosz­tów inwe­sty­cyj­nych) w zakre­sie czy­stych tech­no­lo­gii, aby pomóc prze­zwy­cię­żyć ryzy­ko zwią­za­ne z ich komer­cja­li­za­cją i demon­stra­cją. Zaproszenie otwar­te jest dla przed­się­biorstw lub kon­sor­cjów ze wszyst­kich państw człon­kow­skich UE.

 

Forma wspar­cia, to dota­cja — mak­sy­mal­na war­tość na pro­jekt sta­no­wić będzie nie wię­cej niż do 60% dodat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z zasto­so­wa­ną inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gią nisko­emi­syj­ną.

 

Termin nabo­ru pro­jek­tów do pierw­sze­go eta­pu upły­wa 29 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Wnioskodawcy zosta­ną poin­for­mo­wa­ni o wyni­kach oce­ny i zapro­sze­ni do zło­że­nia peł­ne­go wnio­sku lub otrzy­ma­nia pomo­cy na opra­co­wa­nie pro­jek­tu w pierw­szym kwar­ta­le 2021 r. Informacje o wyni­kach oce­ny z dru­gie­go eta­pu zosta­ną ogło­szo­ne w czwar­tym kwar­ta­le 2021 r.

Informacje w tema­cie pierw­sze­go nabo­ru zamiesz­czo­ne są tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej.

Wszelkie szcze­gó­ły wraz z warun­ka­mi oraz pro­ce­sem apli­ka­cyj­nym dostęp­ne są na stro­nie Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci KE (INEA), któ­ra odpo­wie­dzial­na jest za funk­cjo­no­wa­nie Funduszu Innowacji — SPRAWDŹ.

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zachę­ca­my do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu:

Dominika Lange
EU Policy Officer|Specjalista ds. Unii Europejskiej
POMORSKIE Regional EU Office|Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles
T (BE) +32 2 207 13 74, (PL) +48 58 333 41 25
M +32 473 93 93 22
E d.lange@pomorskieregion.eu