Kolejne spotkanie Klubu Link w nowej odsłonie

Kolejne spotkanie Klubu Link w nowej odsłonie

Zapraszamy na paź­dzier­ni­ko­we spo­tka­nie Klubu Link już 14.10 o 19:00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej Willi Uphagena, przy ul. Uphagena 23.

Tym razem będzie­my roz­ma­wiać o inno­wa­cyj­nych roz­wią­za­niach w sek­to­rze Med-Health. O komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań nauko­wych i nie tyl­ko, opo­wia­dać będzie Dawid Nidzworski. Pan Dawid jest przed­się­bior­cą, naukow­cem i Managerem Innowacyjności (GFKM), któ­ry pro­wa­dzi 6 pro­jek­tów nauko­wo-wdro­że­nio­wych.

Po zakoń­cze­niu dys­ku­sji zapro­si­my na Państwa na część networ­kin­go­wą, któ­ra będzie oka­zją do wymia­ny kon­tak­tów.