Klub Eksportera: rozwiń biznes za oceanem!

Klub Eksportera: rozwiń biznes za oceanem!

Rynek ame­ry­kań­ski to 50 sta­nów i ponad 327 milio­nów miesz­kań­ców. Firma z Europy, któ­ra chce roz­wi­nąć swo­ją dzia­łal­ność gospo­dar­czą na rynek ame­ry­kań­ski i sprze­da­wać euro­pej­skie pro­duk­ty bez­po­śred­nio do ame­ry­kań­skich klien­tów, powin­na zapo­znać się ze spe­cy­ficz­ny­mi wymo­ga­mi ame­ry­kań­skie­go ryn­ku, a tak­że przy­go­to­wać wła­sną uni­kal­ną stra­te­gię wej­ścia na rynek Stanów Zjednoczonych.

Program:

10:00 — 10:15 Przywitanie Uczestników

10:15 — 11:15 Panel dys­ku­syj­ny nr 1: Charakterystyka ryn­ku Stanów Zjednoczonych

11:15 — 11:30 Przerwa kawo­wa

11:30 — 12:30 Panel dys­ku­syj­ny nr 2: Rozwój dzia­łal­no­ści sprze­da­żo­wej na tere­nie USA, przy­go­to­wa­nie fir­my do eks­por­tu usług i pro­duk­tów

12:30 — 13:00 Lunch, roz­mo­wy kulu­aro­we, networ­king

Panele dys­ku­syj­ne popro­wa­dzą:

Grzegorz Rutkiewicz, przed­się­bior­ca, twór­ca suk­ce­sów m.in. Fido Intelligence oraz Fido.ai. Od 2001 roku na róż­nych szcze­blach kie­ro­wał pro­jek­ta­mi pole­ga­ją­cy­mi na komer­cja­li­za­cji chat­bo­tów oraz innych sys­te­mów sztucz­nej inte­li­gen­cji rozu­mie­ją­cych język natu­ral­ny. Realizował pro­jek­ty mię­dzy inny­mi dla takich marek jak Heyah, TP S.A., Ergo Hestia, UPC czy WP. W Samurai Labs jest odpo­wie­dzial­ny za dzia­ła­nia ope­ra­cyj­ne, w tym za finan­so­wą stro­nę przed­się­wzię­cia.

Dominik Zimakowski: współ­za­ło­ży­ciel i pre­zes zarzą­du Portman Lights Sp. z o.o. Karierę zawo­do­wą zaczy­nał w bran­ży ICT w trój­miej­skich tech­no­lo­gicz­nych spół­kach. Najpierw na sta­no­wi­skach kie­row­ni­ka pro­jek­tów, sze­fa mar­ke­tin­gu, a następ­nie sze­fa klu­czo­we­go pro­jek­tu spół­ki. Później współ­two­rzył spół­kę zaj­mu­ją­cą się pro­duk­cją opro­gra­mo­wa­nia oraz szko­łę pro­gra­mo­wa­nia Software Develompent Academy.

Michał Kacprowicz: spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie rela­cji z klien­ta­mi, sprze­da­ży, zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, a tak­że usług pro­mo­cyj­nych i infor­ma­cyj­nych w dzie­dzi­nie bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych i współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej. Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Speednet Sp. z o.o. Szerokie doświad­cze­nie w pra­cy z naj­więk­szy­mi glo­bal­ny­mi kor­po­ra­cja­mi, w tym fir­ma­mi z listy Fortune 500.

Gdzie i kie­dy?

Hotel Scandic w Gdańsku, Podwale Grodzkie 9, 80–895 Gdańsk, dnia 22.05.2019r.

Zgłoszenia: Formularz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny poni­żej.

  • Zgłoszenia do dnia 21.05.2019 r.
  • Bezplatny udział,
  • Szczegółowe infor­ma­cje:

Dorota Lewandowska

e-mail: d.lewandowska@rigp.pl

tel: 665 770 331