Klub Eksportera: rozwiń biznes za oceanem! Podsumowanie

Klub Eksportera: rozwiń biznes za oceanem! Podsumowanie

22 maja 2019 roku Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP) w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy, zapro­si­ła przed­się­bior­ców do udzia­łu w Klubie Eksportera. Spotkanie zor­ga­ni­zo­wa­no w hote­lu Scandic w Gdańsku.

Spotkanie otwo­rzył Broker RIGP, Piotr Maksyś, przed­sta­wia­jąc bie­żą­cą ofer­tę pro­jek­tu oraz agen­dę spo­tka­nia. Następnie roz­po­czę­to panel dys­ku­syj­ny, któ­re­go głów­nym mode­ra­to­rem był Przemysław Sola. Do udzia­łu w pane­lu zapro­szo­no trzech przed­sta­wi­cie­li pomor­skich firm, któ­re z powie­dze­niem już od wie­lu lat dzia­ła­ją na ryn­ku USA. Ekspercki skład skła­dał się z:

· P. Michała Kacprowicza – fir­ma Speednet sp. z o.o.,

· P. Grzegorza Rutkiewicza – fir­ma Samurai Labs,

· P. Dominika Zimakowskiego – fir­ma Portman Lights.

Pierwsze pyta­nia doty­czy­ły począt­ków tych firm na zagra­nicz­nym ryn­ku. Eksperci opo­wia­da­li tak­że o ich moty­wa­cji zwią­za­nej z pod­ję­ciem decy­zji o roz­po­czę­ciu dzia­łań na tam­tej­szym ryn­ku. Odpowiadając na kolej­ne pyta­nia, uczest­ni­czy Klubu, mie­li oka­zję poznać spe­cy­fi­kę tego ryn­ku, zasa­dy jakie na nim obo­wią­zu­ją. Przedstawiciele zapro­szo­nych firm, podzie­li­li się doświad­cze­nia­mi pro­mo­cyj­ny­mi. Ponadto wska­za­no tak­że szan­se jakie dają dobre kon­tak­ty z dys­try­bu­to­ra­mi na ryn­ku USA, gdzie budu­je to zaufa­nie i uła­twia kon­tak­ty, pro­ce­sy ser­wi­so­we i rela­cje B2B. Prelegenci wymie­ni­li prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­ne, takie jak inno­wa­cyj­ność czy niszo­wość dane­go roz­wią­za­nia, design lub jakość, a tak­że ela­stycz­ność w dzia­ła­niu i cena. Warte uwa­gi jest tak­że posia­da­nie refe­ren­cji od innych mię­dzy­na­ro­do­wych firm (np. Wlk. Brytania, Australia, Niemcy, Skandynawia) . Z uwa­gi na dużą odle­głość do USA, w przy­pad­ku powta­rza­ją­cych się zamó­wień, war­te uwa­gi jest posia­da­nie lokal­ne­go maga­zy­nu lub dys­try­bu­to­ra z zaple­czem. Koniecznością jest zazna­jo­mie­nie się wymo­ga­mi dot. cer­ty­fi­ka­cji, pozwo­leń czy moż­li­wych prze­szkód for­mal­nych, któ­re są uza­leż­nio­ne od rodza­ju pro­duk­tu (spo­żyw­czy, elek­tro­ni­ka itp.).

Stany są ogrom­nym geo­gra­ficz­nie ryn­kiem. Osobnym pro­ble­mem jest wybór mia­sta czy sta­nu, w któ­rym moż­na zaist­nieć. Na pew­no dużą cześć pra­cy moż­na wyko­nać zdal­nie, lecz pierw­sza obec­ność i rela­cje są zawsze klu­czo­we. Z punk­tu widze­nia przed­się­bior­ców, koniecz­no­ścią jest prze­pro­wa­dze­nie roze­zna­nia ryn­ku tak, aby poznać jego poten­cjał, moż­li­wo­ści i wyzwa­nia, jakie ist­nie­ją w kon­kret­nym Stanie w USA. Kluczowym aspek­tem w kon­tek­ście wej­ścia fir­my na ten rynek, jest zbu­do­wa­nie solid­nej rela­cji z dys­try­bu­to­rem lub part­ne­rem, któ­ry uła­twi począt­ko­we dzia­ła­nia na ryn­ku USA. Spotkanie zakoń­czył networ­king połą­czo­ny z lun­che