Klub Eksportera: Internetowe narzędzie eksportowe szansą dla pomorskich przedsiębiorców! 22.07.2019r

Klub Eksportera: Internetowe narzędzie eksportowe szansą dla pomorskich przedsiębiorców! 22.07.2019r

Google Internetowe Rewolucje w Eksporcie — Niezależnie czy już pro­wa­dzisz dzia­ła­nia eks­por­to­we czy dopie­ro chcesz wpro­wa­dzić fir­mę na nowe ryn­ki, to szko­le­nie jest dla Ciebie. Podczas pre­zen­ta­cji dowiesz się jak inter­net i narzę­dzia cyfro­we pomo­gą Ci w osią­gnię­ciu suk­ce­su za gra­ni­cą.


Amazon to naj­więk­sza glo­bal­na plat­for­ma e-com­mer­ce. Podczas klu­bu, przed­się­bior­cy dowie­dzą się, jak prak­tycz­nie wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści sprze­da­ży w naj­więk­szym na świe­cie skle­pie on-line.

 

Program:

09:30 — 10:00 Rejestracja Uczestników
10:00 — 10:30 Powitanie Uczestników; Przedstawienie Projektu Pomorski Broker Eksportowy
10:30 — 11:30 Google Internetowe Rewolucje w Eksporcie
11:30 — 13:00 Warsztaty z uży­ciem eks­por­to­wych narzę­dzi Google

Prosimy o przy­nie­sie­nie wła­sne­go lap­to­pa na część warsz­ta­to­wą

13:00 — 13:30 Przerwa kawo­wa
13:30 — 15:00 Od ZERA do BEST-SELLERA, czy­li jak sku­tecz­nie wpro­wa­dzić pri­va­te-label na Amazon
15:00 — 16:00 Networking

 

Gdzie i kie­dy?

Hotel Scandic w Gdańsku, Podwale Grodzkie 9, 80–895 Gdańsk, dnia 22.07.2019

 

Prowadzący:

Pani Wioleta Magdziarz – Google Internetowe Rewolucje
Pan Damian Wiszowaty – Gonito – Twoja dro­ga na Amazon

 

Zgłoszenia:

● Formularz zgło­sze­nio­wy znaj­du­je się na stro­nie www.brokereksportowy.pl
● Zgłoszenia do dnia 22.07.2019 r.
● Bezpłatny udział,


Szczegółowe infor­ma­cje:

Marek Kruszewski,
E-mail: m.kruszewski@rigp.pl
Tel: 665 771 277

 

Formularz zgło­sze­nio­wy dostęp­ny na stro­nie Brokera Eksportowego.