layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Jaką pomoc przewiduje tarcza 6.0? - podsumowanie transmisji LIVE

12 stycznia o godzinie 13:00 odbyło się kolejne spotkanie Studio Izba, tym razem poświęcone Tarczy Antykryzysowej 6.0. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutowaliśmy o zasadach udzielania pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

 

Tarcza 6.0 ma wesprzeć 173 tys. mikroprzedsiębiorców m.in. z branży gastronomicznej, fitness czy rozrywkowej. Aby otrzymać pożyczkę lub być zwolnionym ze składek ZUS, należy prowadzić działalność na podstawie konkretnego kodu PKD. 

Świadczenia dostępne w ramach Tarczy 6.0

 • jednorazowe świadczenie postojowe,
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
 • zawieszenie opłaty targowej,
 • bezzwrotne dotacje.
   

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania zadane ekspertom podczas transmisji:

1. Czy przedsiębiorca, który ma wskazane na dzień 30 września 2020 r. jako przeważające PKD z tarczy w miejscu STAŁEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz w części jednostek lokalnych kwalifikuje się do wsparcia z tarczy?

Zgodnie ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 15gga) przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w art. 15gga ust.1 i który spełnił pozostałe warunki  ustawy, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4. Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

 

2. Czy dla gastronomii, która została założona w styczniu 2020 są jakieś szanse na pomoc od Państwa?

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przedsiębiorca (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach art. 15g, 15gg oraz 15gga (tarcza branżowa) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późniejszymi zmianami).

Pomoc w ramach art. 15g, 15gg można otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli nie korzystano z pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy tzn. jeżeli wcześniej nie wykorzystano dotychczas z dofinansowania z 15g, 15gg przez pełne 3 miesiące na danego pracownika.

Natomiast, dofinansowanie w ramach art. 15gga (tarcza branżowa) przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca (z przeważającym PKD wskazanym w art. 15gga ust. 1) nie korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (tzn. jeżeli nie korzysta w danym miesiącu ze wsparcia w ramach art. 15g, 15gg).

Wszelkie informacje dotyczące ww. wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez WUP w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - aktualna strona : Tarcza antykryzysowa COVID-19 (praca.gov.pl).

Informacja o wszelkich możliwych wsparciach w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie internetowej O tarczy - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)oraz nowych instrumentach wprowadzonych w tarczy 6.0 i 2.0 PFR Kolejna pomoc dla przedsiębiorców – instrumenty wsparcia w ramach Tarczy PFR zaakceptowane przez KE - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Należy zwrócić uwagę każdorazowo na warunki udzielenia wsparcia, ponieważ przy niektórych rodzajach przedsiębiorstwo musi istnieć na tyle długo, aby możliwe było porównanie przychodów między odpowiednimi pełnymi miesiącami 2019 r. i 2020 r.

 

3. Czy studenci na umowach zlecenie kwalifikują się do dofinansowanie z tarczy 6.0 2000zł?

Dofinansowanie wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach art. 15gga można uzyskać na pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4.  Warunkiem uznania za pracownika w przypadku umów zlecenie jest aby umowa podlegała obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. Oznacza to, że jeżeli student jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie i umowa ta nie podlega ubezpieczeniom rentowemu i emerytalnemu, pracodawca nie może uzyskać dofinansowania do tego wynagrodzenia.

 

4. W jaki sposób odwołać się od informacji o odmowie przyjęcia wniosku? Do jakiego organu należy wnieść skargę na działanie organu w tej sprawie? Czy istnieją inne środki zaskarżenia tego aktu?

W art. 15g i 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie przewidziano odrębnych uregulowań dotyczących środków odwoławczych.

Natomiast w ramach art. 15gg odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

5. Oprócz tarczy 6.0 czy będzie odroczenie składek ZUS?

W związku z tym, że pytanie dotyczy ZUS przekazujemy informację o wszelkich możliwych wsparciach w ramach tarczy antykryzysowej O tarczy - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz nowych instrumentach wprowadzonych w tarczy 6.0 i 2.0 PFR Kolejna pomoc dla przedsiebiorców - instrumenty wsparcia w ramach Tarczy PFR zaakceptowane przez KE - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl). Nie posiadamy na ten moment informacji na temat przyszłych zmian w tarczach antykryzysowych.

 

6. Na jaką pomoc mogę liczyć firmy, które były założone w styczniu 2020? Pożyczka, zwolnienie z ZUS, postojowe?

Odpowiedź w zakresie wsparcia udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy jest taka sama jak w przypadku pkt.2.

W związku z tym, że pytanie dotyczy również innych form wsparcia dla Przedsiębiorców niż oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy,  przekazuję informację o wszelkich możliwych wsparciach w ramach tarczy antykryzysowej O tarczy - Tarcza sntykrysysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz nowych instrumentach wprowadzonych w tarczy 6.0 i 2.0 PFR Kolejna pomoc dla przedsiębiorców - instrumenty wsparcia w ramach Tarczy PFR zaakceptowane przez KE - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

7. Jeśli działalność została założona później np. maj, czerwiec. Co dalej z tymi działalnościami? Czy im tez należy się pomoc?

Odpowiedź w zakresie wsparcia udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy jest taka sama jak w przypadku pkt.2

W związku z tym, że pytanie może dotyczyć również innych form wparcia,  przekazuję informację o wszelkich możliwych wsparciach w ramach tarczy antykryzysowej O tarczy - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz nowych instrumentach wprowadzonych w tarczy 6.0 i 2.0 PFR Kolejna pomoc dla przedsiębiorców – instrumenty wsparcia w ramach Tarczy PFR zaakceptowane przez KE - Tarcza antykryzysowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Należy zwrócić uwagę każdorazowo na warunki udzielenia wsparcia, ponieważ przy niektórych rodzajach przedsiębiorstwo musi istnieć na tyle długo, aby możliwe było porównanie przychodów między odpowiednimi pełnymi miesiącami 2019 r. i 2020 r.

 

8. Spółka prowadzi działalność pod kodem PKD, który obejmuje tarcza 6.0 jednak wspólnicy spółki posiadają kody PKD, których tarcza nie dotyczy. Czy wspólnicy Ci mogą starać się o dotacje 5000 zł.?

Z pytaniem należy zwrócić się do powiatowego urzędu pracy.

 

9. Mam pytanie jeżeli pkd nie jest dominujący, ale jest jednym z kodów w działalności czy można będzie korzystać z tarczy?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 15gga) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w art. 15gga ust.1, i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4. Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Wynika z tego, że do skorzystania z ww. wsparcia uprawnia posiadanie PKD (wymienionego w art. 15gga ust.1) jako przeważającego.

Jeśli jednak Przedsiębiorca nie skorzystał wcześniej ze wsparcia w ramach art. 15g i 15gg, może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników w ramach tych artykułów ustawy.

 

10. Czy w przypadku nie skorzystania z pomocy w ramach art 15g 15ga 15 gg na wiosnę (skorzystanie z tarczy pfr 1.0) obecnie winno się w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy w ramach poprzedniej pomocy czy można skorzystać z 15 gga?

Pracodawca, który nie korzystał do tej pory z pomocy w ramach art 15g, 15ga,15gg, 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i spełnia warunki otrzymania każdej z tych pomocy może wybrać, z której z nich skorzysta.

Na uwadze należy mieć, że pomoc w ramach art. 15g, 15ga, 15gg można otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli nie korzystano z pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy tzn. jeżeli wcześniej nie wykorzystano dotychczas dofinansowania z 15g, 15ga,15gg, 15gga,15zzb, PFR (jeśli przeznaczono na wynagrodzenia) przez pełne 3 miesiące na danego pracownika. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.

Natomiast, dofinansowanie w ramach art. 15gga (tarcza branżowa) przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca (z przeważającym PKD wskazanym w art. 15gga ust. 1) nie korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (tzn. jeżeli nie korzysta w danym miesiącu ze wsparcia w ramach art. 15g, 15ga, 15gg, 15zzb). Wnioski można składać do 28.02.2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące ww. wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez WUP w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - aktualna strona : Tarcza antykryzysowa COVID-19 (praca.gov.pl).

 

11. Czy skorzystanie z dofinansowania w ramach art 15 gga wyklucza skorzystanie z tarczy w ramach pfr 2.0?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 15gga ust. 12) dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 w tym, jeżeli przeznaczy środku z PFR na wypłatę wynagrodzeń.

 

12.  Jak przeliczyć osoby zatrudnione na umowę zlecenie, i jak liczyć osoby które mają stawkę godzinową i ostatnim normalnie przepracowanym miesiącem był październik natomiast listopad, grudzień to spadek godzin i tym samym spadek wynagrodzenia.

Zgodnie z informacją podaną w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP wymiar etatu liczony jest w oparciu o faktyczną liczbę godzin poświęconych na wykonywanie zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do liczby godzin przypadających na cały etat dla pracownika pozostającego w stosunku pracy. Należy podać również wysokość wynagrodzenia pracownika w przeliczeniu na pełen etat tj. kwotę jaką by zarobił gdyby był zatrudniony na pełny etat.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownik zatrudniony na umowie zlecenie nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny) lub liczba godzin na wykonanie zlecenia uległa zmniejszeniu wskutek wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę w warunkach braku ww. ograniczeń.

W podanym przypadku normalnie przepracowanym miesiącem był październik i ten miesiąc (zgodnie z niniejszą interpretacją) należy przyjąć do wyliczenia wymiaru etatu.

W zakresie wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w tej sytuacji należy wpisać wynagrodzenie z tego miesiąca (tj. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nawet w przypadku, gdy wynosiło „zero” złotych.

 

13. Jak wygląda dofinansowanie do osoby zatrudnionej na umowę o pracę, która w styczniu przedłożyła l4 (w związku z zajściem w ciąże) ,której wypłata świadczenia po 33 dniach będzie po stronie ZUSu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach art. 15g, 15ga, 15gg lub 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można uzyskać na wynagrodzenia pracowników, w tym wynagrodzenie chorobowe. Nie przysługuje natomiast za czas przebywania pracownika na zasiłku chorobowym, ponieważ nie jest on kosztem pracodawcy.

 

14. Czy zgodnie z art. 15gga ust. 24 w celu odwołania się od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy można pozwać go w związku zawieraniem umowy dofinansowania? Pozew taki przysługuje do sądu powszechnego?

W art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie przewidziano odrębnych uregulowań dotyczących środków odwoławczych.

 

15. Czy jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej oraz indywidualną działalność gospodarczą i w obu spełnia wymogi przyznania dotacji, to czy może złożyć 2 wnioski? Jeden jako wspólnik spółki, a drugi na swoją działalność?

Nie, przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o dotację. Każdy wspólnik spółki cywilnej może złożyć wniosek o dotację w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach tej spółki.

 

16. Co w przypadku, gdy we wpisie do CEIDG swojej działalności nie ma wskazanego w art. 15zze4 przeważającego PKD, ale ma je wpisane jako przeważające PKD spółki cywilnej? Czy może ubiegać się o dotację?

Tak, o ile spółka nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r. i spełnia warunek dotyczący spadku przychodów.

 

17. Czy jeżeli wspólnik spółki cywilnej ma zawieszoną indywidualną działalność gospodarczą i działalność prowadzi jedynie w ramach spółki może ubiegać się o dotację? Czy jeżeli wspólnik spółki cywilnej ma zawieszoną działalność gospodarczą w ramach spółki i działalność prowadzi jedynie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej może ubiegać się o dotację?

Wyjaśnienia: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Data: 22.12.2020 r.
Znak sprawy: DRP-II.0211.48.6.2020.KDB

Tak, w obydwu przypadkach wspólnik spółki cywilnej może ubiegać się o dotację, o ile działalność niezawieszona spełnia ustawowe warunki udzielenia dotacji.

 

18. W przypadku składania wniosku o dotację przez wspólnika spółki cywilnej, czy wspólnik podaje NIP, REGON oraz PKD swoje czy spółki?

Wspólnik spółki cywilnej powinien podać swój NIP i REGON. Należy zauważyć, że we wniosku można wybrać PKD tylko wymienione w ustawie do wsparcia (lista PKD). Zasadniczo przedsiębiorca powinien podać swoje przeważające PKD, za wyjątkiem sytuacji, kiedy jego przeważające PKD nie kwalifikuje się do wsparcia, a przeważające PKD spółki kwalifikuje się do pomocy. W przypadku załącznika do wniosku: Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, załącznik ten zawiera wskazówki, jakie informacje o beneficjencie i o spółce należy w nim zamieścić.

 

19. W jaki sposób przedsiębiorca prowadzący działalność indywidualną i działalność w ramach spółek cywilnych ma wyliczyć spadek przychodów?

Przedsiębiorca taki powinien ustalić spadek przychodu zgodnie z podanym poniżej przykładem: Przedsiębiorca posiada:
- działalność indywidualną (PKD przeważające wymienione w ustawie)
- spółkę cywilną A (PKD przeważające wymienione w ustawie) oraz
- spółkę cywilną B (PKD przeważające niewymienione w ustawie).

Przedsiębiorca może policzyć spadek przychodów na trzy sposoby, tzn:

1) licząc spadek jedynie w ramach wykonywanej działalności indywidualnej (z całej tej działalności, a nie jedynie z działalności w ramach przeważającego PKD)

2) licząc spadek jedynie w ramach działalności spółki A (z całej działalności spółki, a nie z działalności tylko w ramach przeważającego PKD),

3) licząc spadek łącznie z działalności indywidualnej i spółki A (z całej działalności w ramach tych obu przedsięwzięć).

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia.

Przedsiębiorca może ująć w wyliczeniu działalność indywidualną/działalność w ramach spółki cywilnej, jeśli dana działalność nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r. i spełnia warunek dotyczący przeważającego PKD.

Dotacja powinna być przeznaczona na te przedsięwzięcia biznesowe (działalność indywidualna/spółka(i) cywilna(e)), które spełniają kryteria ustawowe (kod przeważającego PKD, niezawieszenie na dzień 30 września 2020 r., spełniony warunek dotyczący spadku przychodów).

 

20. Czy firma, która powstała w 2020 r. może otrzymać dotację?

Taka firma nie może otrzymać dotacji. Przedsiębiorstwo musi istnieć na tyle długo, aby możliwe było porównanie przychodów między odpowiednimi pełnymi miesiącami 2019 r. i 2020 r. Firma, która została otwarta np. w połowie listopada 2019 r. nie może otrzymać dotacji.

 

Pobierz plik z odpowiedziami TUTAJ.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji - KLIKNIJ.

 

WSPÓLNIE Z NAMI DYSKUTOWALI: 

 • Małgorzata Matuszewska, Kierownik Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Izabela Jezierska, p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
 • Joanna Reszka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.
 • Jarosław Filipczak, Przewodniczący Pomorskiej Rady Rynku Pracy, Przedsiębiorca.

Moderatorem spotkania była: Małgorzata Wokacz - Zaborowska, Dyrektor Pomorskiej izby Rzemieślniczej MŚP.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje