Kolejne konkursy zawodowe za nami

Kolejne konkursy zawodowe za nami

Za nami trzy kon­kur­sy zawo­do­we. Uczniowie zapre­zen­to­wa­li pro­jek­ty w dzie­dzi­nach: ICT, Transport i Turystyka. Nasi bran­żo­wi eks­per­ci byli pod wra­że­niem nakła­du pra­cy i wie­dzy tego­rocz­nych zespo­łów pro­jek­tów. Serdecznie dzię­ku­je­my za miłe przy­ję­cie i pomoc przy orga­ni­za­cji kon­kur­sów Dyrekcji i pra­cow­ni­kom szkół w Lęborku, Pucku i Malborku.

W naj­bliż­szy pią­tek kapi­tu­ła kon­kur­so­wa oce­ni pro­jek­ty w bran­ży budow­la­nej i meblar­skiej w Państwowej Szkole Budownictwa w Gdańsku. A już w przy­szłym tygo­dniu dowie­my się, co przy­go­to­wa­li dla nas ucznio­we na temat che­mii lek­kiej i śro­do­wi­ska. W tym celu odwie­dzi­my Starogard Gdański i Słupsk.