<span class=ISP3: Ekoefektywność w budownictwie" />

ISP3: Ekoefektywność w budownictwie

Inteligentne Specjalizacje Pomorza 3: „Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie”. Podczas webi­na­ru “Ekoefektywność w budow­nic­twie”, któ­ry odbył się 28 kwiet­nia, doświad­czo­na archi­tekt Alicja Karaś, współ­wła­ści­ciel­ka biu­ra pro­jek­to­we­go MIDI Architekci oba­li­ła mity i potwier­dzi­ła fak­ty zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem budyn­ków pasyw­nych.

Dodatkowo w trak­cie zdal­nej kon­fe­ren­cji, pra­cow­nik nauko­wy Politechniki Gdańskiej — Pan Michał Kwasek, sku­pił się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z cer­ty­fi­ko­wa­niem budyn­ków, odzy­ski­wa­niem ener­gii, gospo­dar­ką mate­ria­ło­wą i wie­lu innych kwe­stiach.

Dziękujemy wszyst­kim za tak licz­ne zain­te­re­so­wa­nie wyda­rze­niem! Będziemy na bie­żą­co infor­mo­wać Państwa o kolej­nych spo­tka­niach ISP3.

Zachęcamy do pobra­nia pre­zen­ta­cji ze spo­tka­nia: