II Porozumienie na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru

 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

zawar­te w Gdańsku w dniu 25 stycz­nia 2019 roku pomię­dzy:

Województwem Pomorskim z sie­dzi­bą w Gdańsku, przy uli­cy Okopowej 21/27 (80–810 Gdańsk), posia­da­ją­cym numer NIP: 583- 31–63-786, REGON: 191674836, repre­zen­to­wa­nym przez:

Mieczysława Struka — Marszałka Województwa Pomorskiego, Ryszarda Świlskiego — Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, zwa­nym dalej „Województwem”

oraz

pod­mio­ta­mi, któ­rych przed­sta­wi­cie­le, na mocy Porozumienia z 28 stycz­nia 2016 roku,  wspól­nie utwo­rzy­li Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obsza­ru Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia:

1. ZF Polpharma S.A., ul. Pelplińska 19, 83–200 Starogard Gdański, NIP: 592–02-02–82, REGON: 2190929369, repre­zen­tant: Monika Lamparska-Przybysz — Kierownik ds. współ­pra­cy nauka-biz­nes

2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80–336 Gdańsk, NIP: 584–09-62–525, REGON: 327876, repre­zen­tant: Waldemar Moska — Rektor

3. Black Pearls VC S.A., al. Grunwaldzka 472, 80–309 Gdańsk, NIP: 584–273-52–88, REGON: 222047426, repre­zen­tant: Maciej Skórkiewicz

4. Biovico Sp. z o.o., ul. Hutnicza 15B, 81–061 Gdynia, NIP: 587–166-27–41, REGON: 220715326, repre­zen­tant: Wojciech Madej

5. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80–172 Gdańsk, NIP: 583–300-93–29, REGON: 220527895, repre­zen­tant: Dominik Ziętkowski — Dyrektor ds. badań i roz­wo­ju

6. Centrum Techniki Okrętowej S.A., ul. Szczecińska 65, 80–392 Gdańsk, NIP: 583–026-99–81, REGON: 000030596, repre­zen­tant: Leszek Wilczyński – Dyrektor ds. badań i roz­wo­ju

7. Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80–210 Gdańsk, NIP: 584–095-59–85, REGON: 000288627, repre­zen­tant: Jacek Bigda — Prorektor

8. Fundacja Sport na Zdrowie, ul. Bitwy pod Płowcami 67, 81–731 Sopot, NIP: 958–165-73–14, REGON: 221535247, repre­zen­tant: Ewa Lewandowska — Prezes Fundacji

9. Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80–309 Gdańsk, NIP: 584–020-32–39, REGON: 000001330,  repre­zen­tant: Piotr Stepnowski — Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

10. VIVADENTAL Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 48, 80–210 Gdańsk, NIP: 583–000-59–34, REGON: 190551416, repre­zen­tant: Jarosław Szycik

oraz

pozo­sta­ły­mi pod­mio­ta­mi iden­ty­fi­ku­ją­cy­mi się z Inteligentną Specjalizacją Pomorza (ISP) z obsza­ru Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, któ­rzy wyra­żą wolę przy­stą­pie­nia do niniej­sze­go Porozumienia:

11. Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22A, 76–200 Słupsk, NIP: 839–102-84–60, REGON: 000001459, repre­zen­tant: Aleksander Astel — Prorektor ds. Nauki

12. Bowil Biotech Sp. z o. o., ul. Skandynawska 7, 84–120 Władysławowo, NIP: 587–164-23–42, REGON: 220481845, repre­zen­tant: Anna Gafka — Prokurent

13. Centrum Innowacji STB Sp. z o.o. Sp. k., ul. Skarszewska 23, 83–110 Tczew, NIP: 593–255-99–49, REGON: 220918992, repre­zen­tant: Bartosz Sulley — mana­ger ds. klu­czo­wych klien­tów

14. Copernicus PL Sp. z  o.o., ul. Nowe Ogrody 1–6, 80–803 Gdańsk, NIP: 586–316-22–78, REGON: 221964385, repre­zen­tant: Dariusz Kostrzewa — Prezes Zarządu

15. DAC S.A., ul. Kołobrzeska 14, 80–394 Gdańsk, NIP: 584–274-65–24, REGON: 363451477, repre­zen­tant: Przemysław Szleter — Prezes Zarządu

16. DIGITAL 4.0 sp. z o.o., ul. Smęgorzyńska 26, 80–298 Gdańsk, NIP: 583–29-78–93, REGON: 1220408015, repre­zen­tant: Tomasz Lepa — Prezes Zarządu

17. eHealth Solutions Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80–172 Gdańsk, NIP: 957–104-24–62, REGON: 221082001, repre­zen­tant: Tomasz Kobus — Prezes Zarządu

18. ENAMOR Sp. z o.o., ul. Inżynierska 1, 81–512 Gdynia, NIP: 586–010-22–11, REGON: 001358749, repre­zen­tant: Maciej Rek — Prezes Zarządu

19. Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81–704 Sopot, NIP: 585–141-19–41, REGON: 191675563, repre­zen­tant: Marcin Skwierawski — Wiceprezydent

20. Grantera Sp. z o.o., ul. Mikołaja Gomółki 2, 80–279 Gdańsk, NIP: 585–146-97–51, REGON: 222184198, repre­zen­tant: Karol Bober — Prezes Zarządu

21. HydroBiolLabul, Żeliwna 23a/8, 81–159 Gdynia, NIP: 958–085-65–89, REGON: 220948622, repre­zen­tant: Barbara Wojtasik — Właściciel

22. INVICTA Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80–172 Gdańsk, NIP: 585–139-10–84, REGON: 192766523, repre­zen­tant: Dorota Białobrzeska-Łukaszuk — Prezes Zarządu

23. MEDARCH sp. z o.o., ul. Piaskowa 3, 83–110 Tczew, NIP: 593–260-71–86, REGON: 367008520, repre­zen­tant: Maciej Rogowski — Prezes Zarządu

24. MS Ekspert Sp. z o.o., ul. Piekarnicza 5, 80–126 Gdańsk, , NIP: 583–316-45–67, REGON: 222026750, repre­zen­tant: Irmina Tomaszewska — Prezes Zarządu

25. NlightniN Production, ul. Majkowskiego 24b, 81–717 Sopot, , NIP: 585–147-48–12, REGON: 364719150, repre­zen­tant: Jacek Pobłocki — Prezes

26. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk, NIP: 583–315-17–48, REGON: 221654880, repre­zen­tant: Michał Glaser — Dyrektor Biura

27. PBS Spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81–812 Sopot, NIP: 585–020-56–42, REGON: 2871041, repre­zen­tant: Małgorzata Jankiewicz — Kierownik Projektów

28. Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81–969 Gdynia, , NIP: 958–160-99–01, REGON: 220759453, repre­zen­tant: Stanisław Malinowski — Dyrektor

29. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76–200 Słupsk, NIP: 839–00-29–56, REGON: 9770719284, repre­zen­tant: Mirosław Kamiński — Prezes Zarządu

30. Pomorska Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, ul. Grunwaldzka 131A, 80–244 Gdańsk, NIP: 583–317-31–04, REGON: 360302966, repre­zen­tant: Andrzej Ławniczak — Prezes Izby

31. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., ul. Władysława IV 9, 81–703 Sopot, NIP: 588–00-19–19, REGON: 2190315182, repre­zen­tant: Paweł Lulewicz — Wiceprezes Zarządu

32. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Szara 32–33, 80–116 Gdańsk, NIP: 583–287-84–83, REGON: 193113361, repre­zen­tant: Aneta Grzębska — Prezes Zarządu

33. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81–451 Gdynia, , NIP: 586–21-38–30, REGON: 2193112730, repre­zen­tant: Anna Borkowska — Dyrektor

34. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1–3, 81–759 Sopot, NIP: 585–14-79–28, REGON: 19287795, repre­zen­tant: Barbara Gierak-Pilarczyk — Prezes Zarządu

35. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe “IMPULS” Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80–336 Gdańsk, NIP: 584–035-02–65, REGON: 002857503, repre­zen­tant: Władysław Fediuk — Właściciel

36. Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o., Sp. k., ul. 30-go Stycznia 55, 83–110 Tczew, NIP: 593–218-19–65, REGON: 191875322, repre­zen­tant: Maciej Rogowski — Prezes Zarządu

37. P-SYSTEM Sp. z o.o., Sp. k., ul. Smęgorzyńska 26, 80–298 Gdańsk, NIP: 589–175-70–19, REGON: 192638073, repre­zen­tant: Marek Labuda — Prezes Zarządu

38. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, al. Grunwaldzka 82, 80–309 Gdańsk, NIP: 957–100-39–47, REGON: 220657617, repre­zen­tan­ci: Sławomir Halbryt — Prezes Zarządu, Adam Protasiuk — Wiceprezes Zarządu

39. SmileClinic Plus Sp. z o. o., ul. Karola Szymanowskiego 2, 80–280 Gdańsk, NIP: 584–277-36–79, REGON: 380552765, repre­zen­tant: Dagmara Karczewska-Purzycka — Członek Zarządu

40. Sprint S.A., ul. Budowlanych 64E, 80–298 Gdańsk, NIP: 739–020-41–15, REGON: 001339396, repre­zen­tant: Sławomir Wojtacki — Wiceprezes Zarządu

41. Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Gen. Wybickiego 30, 77–200 Miastko, NIP: 842–177-06–10, REGON: 222007697, repre­zen­tant: Renata Kiempa — Prezes Zarządu

42. SZPITALE POMORSKIE Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81–519 Gdynia, NIP:586–22-86–77, REGON: 0190141612, repre­zen­tant: Andrzej Skrobotowicz — Dyrektor ds. admi­ni­stra­cyj­no — tech­nicz­nych

43. TECH-ACC Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 34, 80–299 Gdańsk, NIP: 583–321-53–94, REGON: 365414032, repre­zen­tant: Przemysław Michalak — Prezes Zarządu

44. TYTAX FACTORY A.S. Szultka S.C., ul. W. Polskiego 31, 89–632 Brusy, NIP: 555–178-31–53, REGON: 92359117, repre­zen­tant: Stanisław Szultka — Współwłaściciel

45. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z.o.o., ul. Hubalczyków 1, 76–200 Słupsk, NIP: 839–31-79–84, REGON: 9770901511, repre­zen­tan­ci: Andrzej Sapiński — Prezes Zarządu, Anetta Barna-Feszak — Wiceprezes Zarządu

46. Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella “IMMUNOLAB” Sp. z o.o., ul. Kładki 24, 80–822 Gdańsk, NIP: 586–20-11–24, REGON: 0119818465, repre­zen­tant: Krzysztof Głośnicki — Dyrektor

wszy­scy łącz­nie zwa­ni dalej „Partnerami” lub łącz­nie „Partnerstwem” bądź „Sygnatariuszami”

niżej pod­pi­sa­ni zwa­ni łącz­nie „Stronami”

Preambuła

Mając na uwa­dze, iż:

1. Uchwałą Nr: 316/31/15 z dnia 9 kwiet­nia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego okre­ślił czte­ry obsza­ry Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz posta­no­wił o pod­ję­ciu nego­cja­cji w celu uzgod­nie­nia i zawar­cia Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z Partnerstwami, któ­re uzy­ska­ły pozy­tyw­ną reko­men­da­cję Komisji Konkursowej.

2. Uchwałą Nr 72/110/16 z dnia 26 stycz­nia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wyra­ził zgo­dę na zawar­cie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 1) ISP 1 – Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne (daw­niej: Technologie off-sho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne); 2) ISP 2 – Technologie inte­rak­tyw­ne w śro­do­wi­sku nasy­co­nym infor­ma­cyj­nie; 3) ISP 3 – Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie (daw­niej: Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw); 4) ISP 4 – Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia (daw­niej: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia się).

3. Porozumienia, o któ­rych mowa w pkt 2 zosta­ły zawar­te 28 stycz­nia 2016 r. na okres 3 lat, co ozna­cza że 28 stycz­nia 2019 r. upły­wa okres ich obo­wią­zy­wa­nia.

4. Działając w tro­sce o roz­wój woje­wódz­twa pomor­skie­go i regio­nal­nych spe­cja­li­za­cji oraz   mając w szcze­gól­no­ści na uwa­dze:

 • wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łów obsza­ru: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia,
 • potrze­bę kon­cen­tro­wa­nia zaso­bów na naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych kie­run­kach roz­wo­ju gospo­dar­cze­go woje­wódz­twa pomor­skie­go jaki­mi są Inteligentne Specjalizacje Pomorza,
 • koniecz­ność zacie­śnia­nia współ­pra­cy pomię­dzy gospo­dar­ką, nauką i admi­ni­stra­cją,
 • reali­za­cję usta­leń Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz regio­nal­nych pro­gra­mów stra­te­gicz­nych,
 • potrze­bę wypeł­nie­nia warun­ku ex-ante uru­cho­mie­nia środ­ków finan­so­wych w ramach nowej per­spek­ty­wy finan­so­wej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w szcze­gól­no­ści
  w zakre­sie wspar­cia pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych oraz roz­wo­ju infra­struk­tu­ry badaw­czej, oraz respek­tu­jąc obo­wią­zu­ją­ce w ramach nowej per­spek­ty­wy finan­so­wej zasa­dy i wyma­ga­nia.

5. W dniu 24 stycz­nia 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego pod­jął Uchwałę nr 61/17/19  w spra­wie wyra­że­nia zgo­dy na zawar­cie poro­zu­mień na rzecz Inteligentych Specjalizacji Pomorza. 

Po doko­na­niu wspól­nej oce­ny wza­jem­nej dotych­cza­so­wej współ­pra­cy Strony uzna­ły, że zacho­dzi koniecz­ność kon­ty­nu­acji współ­pra­cy w zbli­żo­nej for­mu­le w ramach nowe­go II Porozumienia, zwa­ne­go dalej Porozumieniem.

Strony przyj­mu­ją niniej­sze Porozumienie i uzgad­nia­ją, co nastę­pu­je:

§ 1
Funkcje Porozumienia

Porozumienie zawar­te zosta­je w celach, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne w pkt 4 Preambuły, rozu­mia­nych w szcze­gól­no­ści jako:
1. uzgod­nie­nie celów roz­wo­ju ISP, jej zakre­su przed­mio­to­we­go oraz prio­ry­te­to­wych kie­run­ków badaw­czych, odno­szą­cych się do pro­ble­mów badaw­czych, któ­rych roz­wią­za­nie jest klu­czo­we dla roz­wo­ju danej spe­cja­li­za­cji;

2. okre­śle­nie, na pod­sta­wie dekla­ra­cji Zarządu Województwa Pomorskiego, zasad i form wspar­cia przed­się­wzięć przy­czy­nia­ją­cych się poprzez roz­wój uni­kal­nych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów i usług, do roz­wo­ju ISP, m.in. w opar­ciu o pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we;

3. okre­śle­nie, na pod­sta­wie dekla­ra­cji Zarządu Województwa Pomorskiego, zasad i form wspar­cia popra­wia­ją­cych warun­ki ramo­we dla roz­wo­ju spe­cja­li­za­cji, w tym poprzez pro­mo­wa­nie i prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie uzgod­nio­nych przed­się­wzięć o oddzia­ły­wa­niu hory­zon­tal­nym, przy­no­szą­cych istot­ne korzy­ści całej spe­cja­li­za­cji;

4. zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie i pogłę­bie­nie współ­pra­cy na rzecz roz­wo­ju ISP w szcze­gól­no­ści pomię­dzy przed­się­bior­ca­mi a pod­mio­ta­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi sek­tor nauki w przed­mio­cie wspól­ne­go roz­wi­ja­nia uni­kal­nych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów, usług, a tak­że pomię­dzy nimi a jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go.

§ 2
Umocowanie Stron

1. Strony niniej­sze­go Porozumienia pre­cy­zu­ją, iż:

 • Zarząd Województwa Pomorskiego, dzia­ła­ją­cy w imie­niu Województwa, podej­mu­je uzgod­nie­nia w spra­wach, o któ­rych mowa w § 6–8, dzia­ła­jąc w gra­ni­cach kom­pe­ten­cji, któ­re zosta­ły mu powie­rzo­ne jako Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, a w pozo­sta­łych spra­wach w gra­ni­cach kom­pe­ten­cji orga­nu wyko­naw­cze­go Samorządu Województwa, wyni­ka­ją­cych z odpo­wied­nich prze­pi­sów
 • Partnerstwo podej­mu­je uzgod­nie­nia dzia­ła­jąc w gra­ni­cach kom­pe­ten­cji wyni­ka­ją­cych z wła­ści­wych dla nie­go prze­pi­sów pra­wa, a tak­że dal­szych wspól­nych uzgod­nień, poczy­nio­nych przez pod­mio­ty iden­ty­fi­ku­ją­ce się z ISP.

2. Strony posta­na­wia­ją, że każ­dy pod­miot, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność na obsza­rze woje­wódz­twa pomor­skie­go oraz iden­ty­fi­ku­ją­cy się z obsza­rem i cela­mi danej spe­cja­li­za­cji, o któ­rych mowa w § 3, 4 oraz 5, a tak­że dzia­ła­nia­mi słu­żą­cy­mi jej roz­wo­jo­wi, może przy­stą­pić do Porozumienia.

3. Przystąpienie do Porozumienia, po dacie pod­pi­sa­nia niniej­sze­go Porozumienia, jest moż­li­we dla nowych pod­mio­tów i nastę­pu­je poprzez zło­że­nie do Rady ISP 4,o któ­rej mowa w § 10, pod­pi­sa­nej Deklaracji przy­stą­pie­nia do Porozumienia. Rada ISP 4 zobo­wią­za­na jest do infor­mo­wa­nia Zarządu Województwa Pomorskiego o nowo przy­ję­tych pod­mio­tach. Wzór Deklaracji sta­no­wi załącz­nik nr 1 do niniej­sze­go Do momen­tu ukon­sty­tu­owa­nia się Rady ISP 4, o któ­rej mowa w § 10, przy­stą­pie­nie nowych pod­mio­tów do Porozumienia nastę­pu­je poprzez zło­że­nie pod­pi­sa­nej Deklaracji do Zarządu Województwa Pomorskiego, któ­ry nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je nowo wybra­ną Radę ISP 4 o otrzy­ma­nych dekla­ra­cjach.

4. Strony posta­na­wia­ją, że w przy­pad­ku pod­pi­sa­nia przez nowy pod­miot Deklaracji przy­stą­pie­nia do Porozumienia, sta­nie się on stro­ną niniej­sze­go Porozumienia, co ozna­cza, że akcep­tu­je treść niniej­sze­go Porozumienia.

§3
Definicja specjalizacji

Inteligentna Specjalizacja Pomorza w obsza­rze Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia obej­mu­je roz­wój nastę­pu­ją­cych pro­duk­tów, usług i tech­no­lo­gii w zakre­sie:

 • nowo­cze­snych roz­wią­zań w pro­fi­lak­ty­ce cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia;
 • nowo­cze­snych roz­wią­zań w dia­gno­sty­ce cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia;
 • nowo­cze­snych roz­wią­zań w tera­pii cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia;
 • sys­te­mów wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią.

§4
Cele specjalizacji

1. Głównym celem ISP w obsza­rze Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia jest stwo­rze­nie w woje­wódz­twie pomor­skim cen­trum kom­pe­ten­cji w obsza­rze zdro­wia o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym wzmac­nia­ją­ce­go kon­ku­ren­cyj­ność i atrak­cyj­ność firm poprzez inwe­sty­cje w bada­nia i roz­wój, budo­wa­nie kom­pe­ten­cji, roz­wój inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i  tech­no­lo­gii.

2. Cel głów­ny zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny poprzez nastę­pu­ją­ce cele ope­ra­cyj­ne (szcze­gó­ło­we):

 • roz­wój nowych/innowacyjnych roz­wią­zań i tech­no­lo­gii w zakre­sie metod tera­peu­tycz­nych, pro­gra­mów pro­fi­lak­ty­ki oraz mate­ria­łów w opar­ciu o reali­zo­wa­ne pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we;
  • stwo­rze­nie plat­for­my współ­pra­cy ukie­run­ko­wa­nej na inten­sy­fi­ka­cję współ­pra­cy pomię­dzy nauką a biz­ne­sem, w obsza­rze prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych i komer­cja­li­za­cji wyni­ków badań;
 • zbu­do­wa­nie świa­do­mo­ści o potrze­bach i moż­li­wo­ściach zwią­za­nych
  z upo­wszech­nie­niem oraz moder­ni­za­cją sys­te­mów i pro­gra­mów pro­fi­lak­ty­ki, dia­gno­sty­ki i tera­pii cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i sta­rze­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa wśród pod­mio­tów mogą­cych reali­zo­wać wyżej wymie­nio­ne dzia­ła­nia (pra­co­daw­cy, samorządy,instytucje edu­ka­cyj­ne, pod­mio­ty ochro­ny zdro­wia).

§5
Zakres przedmiotowy specjalizacji

Zakres przed­mio­to­wy ISP w obsza­rze Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, zde­fi­nio­wa­no w szcze­gól­no­ści przez pry­zmat klu­czo­wych seg­men­tów ryn­ku, któ­re leżą w obsza­rze zain­te­re­so­wa­nia pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zwią­za­ną z przed­mio­tem spe­cja­li­za­cji oraz pro­ble­mów, w szcze­gól­no­ści tech­no­lo­gicz­nych, koniecz­nych do roz­wią­za­nia w związ­ku z wpro­wa­dza­niem na te ryn­ki nowych bądź udo­sko­na­lo­nych pro­duk­tów lub usług. Zakres ten jest nastę­pu­ją­cy:

1. Nowoczesne roz­wią­za­nia w pro­fi­lak­ty­ce cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia

 • roz­wią­za­nia i tech­no­lo­gie dla zin­te­gro­wa­nych pro­gra­mów pro­fi­lak­ty­ki ogól­nej oraz pre­wen­cji pier­wot­nej i wtór­nej cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, wspar­te roz­wią­za­nia­mi ICT, tele­me­dycz­ny­mi oraz nowy­mi urzą­dze­nia­mi medycz­ny­mi;
 • tech­no­lo­gie otrzy­my­wa­nia pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych o zna­mio­nach żyw­no­ści funk­cjo­nal­nej, tera­peu­tycz­nej skie­ro­wa­nej do grup kon­su­men­tów o zde­fi­nio­wa­nych potrze­bach żywie­nio­wych (np. nie­mow­lę­ta, pacjen­ci onko­lo­gicz­ni, oso­by auty­stycz­ne) nauko­wa wery­fi­ka­cja ich jako­ści zdro­wot­nej pod kątem pro­fi­lak­ty­ki cho­rób cywi­li­za­cyj­nych upraw­nia­ją­cej do oświad­czeń żywie­nio­wych zgod­nie
  z wyma­ga­nia­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi (EFSA).

2. Nowoczesne roz­wią­za­nia w dia­gno­sty­ce cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia

Rozwiązania i tech­no­lo­gie dla zin­te­gro­wa­nych pro­gra­mów dia­gno­sty­ki cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, wspar­te roz­wią­za­nia­mi ICT, tele­me­dycz­ny­mi oraz nowy­mi urzą­dze­nia­mi medycz­ny­mi. W tym słu­żą­ce przy­spie­sza­niu wykry­wa­nia cho­rób i roz­po­czy­na­nia tera­pii.

3. Nowoczesne roz­wią­za­nia w tera­pii cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia

 • roz­wią­za­nia i tech­no­lo­gie dla zin­te­gro­wa­nych pro­ce­sów dia­gno­stycz­nych moni­to­ro­wa­nia tera­pii (w tym moni­to­ro­wa­nie com­plian­ce) cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, wspar­te roz­wią­za­nia­mi ICT, tele­me­dycz­ny­mi oraz nowy­mi urzą­dze­nia­mi medycz­ny­mi;
 • zasto­so­wa­nia bio­tech­no­lo­gii, inno­wa­cyj­nej ana­li­zy bio­far­ma­ceu­tycz­nej i syn­te­zy dla nowo­cze­snych roz­wią­zań tera­peu­tycz­nych – leki inno­wa­cyj­ne (nisko­czą­stecz­ko­we
  i bio­lo­gicz­ne), bio­po­dob­ne (ang. bio­si­mi­lars) i ich inno­wa­cyj­ne, ulep­szo­ne wer­sje (ang. bio­bet­ters), nowo­cze­sne leki gene­rycz­ne, tera­no­sty­ka, indy­wi­du­ali­za­cja tera­pii, żyw­ność funk­cjo­nal­na i tera­peu­tycz­na;
 • nowe mate­ria­ły oraz tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­ją­ce moż­li­wo­ści inży­nie­rii mate­ria­ło­wej i bio­ma­te­ria­ło­wej, che­mii, bio­tech­no­lo­gii i nano­tech­no­lo­gii w pro­fi­lak­ty­ce scho­rzeń, medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej i implan­to­lo­gii;
 • opra­co­wa­nie nowych urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych.

4. Systemy wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią

Rozwiązania i tech­no­lo­gie dla nowo­cze­snych sys­te­mów wspar­cia osób
 z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz w wie­ku pode­szłym – moni­to­ro­wa­nie sta­nu zdro­wia, urzą­dze­nia i tech­no­lo­gie kom­pen­sa­cyj­ne popra­wia­ją­ce jakość życia, tele­me­dy­cy­na domo­wa.

§6
Zasady dostępu do finansowania ze środków funduszy strukturalnych objętych warunkiem ex-ante w zakresie inteligentnych specjalizacji

1. Zgodnie z warun­kiem    ex-ante,    o    któ­rym    mowa    w    Umowie    Partnerstwa, o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków z fun­du­szy struk­tu­ral­nych Unii Europejskiej prze­zna­czo­nych na wspar­cie pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych (B+R) oraz roz­wój infra­struk­tu­ry badaw­czej mogą ubie­gać się wyłącz­nie pro­jek­ty wpi­su­ją­ce się w obsza­ry inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji.

2. Zgodnie z niniej­szym Porozumieniem, waru­nek ten będzie speł­nio­ny w przy­pad­ku pro­jek­tów,  któ­rych   przed­miot   oraz   efek­ty   będą   łącz­nie   zacho­wy­wać   zgod­ność z defi­ni­cją i zakre­sem przed­mio­to­wym ISP, o któ­rych mowa w § 3 i 5.

3. W przy­pad­ku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, wpi­sy­wa­nie się w obszar ISP sta­no­wi for­mal­ne i obli­ga­to­ryj­ne kry­te­rium dostę­pu do środ­ków, któ­re uru­cha­mia­ne będą zgod­nie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowych (OP):

 • OP 1: Komercjalizacja wie­dzy, Działanie 1.1 „Ekspansja przez inno­wa­cje”;
 • OP 1: Komercjalizacja wie­dzy, Działanie 1.2. „Transfer wie­dzy do gospo­dar­ki”;
 • OP 2: Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2. „Inwestycje pro­fi­lo­wa­ne” w zakre­sie typu pro­jek­tu: inwe­sty­cje w przed­się­bior­stwach słu­żą­ce posze­rze­niu ryn­ków zby­tu lub pale­ty ofe­ro­wa­nych produktów/usług albo zna­czą­cej popra­wie ich jako­ści w sek­to­rach wpi­su­ją­cych się w obsza­ry inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji.

4. Wypełnienie ww. kry­te­rium będzie wery­fi­ko­wa­ne przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, w spo­sób okre­ślo­ny w ust.2 niniej­sze­go para­gra­fu.

§7
Priorytetowe kierunki badawcze

1. Priorytetowe kie­run­ki badaw­cze, o któ­rych mowa w ust.3 poni­żej, sta­no­wią pod­sta­wę inter­pre­ta­cji i sto­so­wa­nia pre­fe­ren­cji przy­ję­tej w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 1, prze­kła­da­ją­cej się na stra­te­gicz­ne kry­te­ria wybo­ru pro­jek­tów i ozna­cza­ją­cej dodat­ko­we punk­ty przy­zna­wa­ne w ramach pro­ce­du­ry oce­ny i wybo­ru pro­jek­tów do dofi­nan­so­wa­nia.

2. Priorytetowe kie­run­ki   badaw­cze   wraz   z   zakre­sem   przed­mio­to­wym   spe­cja­li­za­cji, o któ­rym mowa w § 5, będą sta­no­wić pod­sta­wę do sfor­mu­ło­wa­nia zagad­nień badaw­czych, któ­re w dal­szej kolej­no­ści będą zgła­sza­ne przez Województwo do listy Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych, w ramach któ­rych zosta­nie ogło­szo­ny kon­kurs finan­so­wa­ny z pod­dzia­ła­nia 4.1.2 Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój.

3. Strony uzgad­nia­ją nastę­pu­ją­ce prio­ry­te­to­we kie­run­ki badaw­cze:

 • Rozwój pro­duk­tów, usług oraz roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych wspie­ra­ją­ce pro­fi­lak­ty­kę, w tym:
  1. Innowacyjne roz­wią­za­nia pro­duk­to­we i pro­ce­so­we słu­żą­cych pro­fi­lak­ty­ce ogól­nej oraz pre­wen­cji pier­wot­nej i wtór­nej;
  2. Innowacyjne pro­duk­ty żywie­nio­we;
 • Kompleksowa dia­gno­sty­ka pacjen­tów ukie­run­ko­wa­na na jak naj­szyb­sze wykry­wa­nie cho­rób i roz­po­czy­na­nie tera­pii w celu ogra­ni­cze­nia nie­dy­spo­zy­cji pacjen­tów oraz zmniej­sze­nia kosz­tów spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści poprzez opra­co­wa­nie spo­so­bów, testów, narzę­dzi i urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych;
 • Rozwój nowo­cze­snych i inno­wa­cyj­nych tera­pii poprzez opra­co­wa­nie:
  1. Nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i pro­duk­to­wych pro­wa­dzą­cych do ogra­ni­cze­nia skut­ków ubocz­nych,
  2. Nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, pro­ce­so­wych i pro­duk­to­wych umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych tera­pii,
  3. Nowych tech­no­lo­gii pro­duk­cyj­nych,
  4. Nowych pro­duk­tów i usług tera­peu­tycz­nych lub reha­bi­li­ta­cyj­nych, w tym wyko­rzy­stu­ją­cych zaso­by regio­nal­ne.

§ 8
Przedsięwzięcia horyzontalne

1. Przedsięwzięcia hory­zon­tal­ne rozu­mia­ne są jako pro­jek­ty lub gru­py pro­jek­tów, któ­re oprócz  ogól­nych  warun­ków   i   kry­te­riów   wybo­ru   pro­jek­tów   do   dofi­nan­so­wa­nia  w ramach okre­ślo­nych źró­deł finan­so­wa­nia, speł­nia­ją nastę­pu­ją­ce warun­ki dodat­ko­we:

 • cechu­ją się istot­nym oddzia­ły­wa­niem gospo­dar­czym i leżą w dłu­go­fa­lo­wym inte­re­sie zna­czą­cej licz­by part­ne­rów aktyw­nych w obsza­rze ISP, przede wszyst­kim z punk­tu widze­nia przy­szłych moż­li­wo­ści roz­wo­ju obsza­ru;
 • wyni­ka­ją z  uzgod­nio­nej przez  Partnerstwo  ana­li­zy poten­cja­łów i barier roz­wo­ju  w obsza­rze ISP;
 • jasno defi­niu­ją cele i ocze­ki­wa­ne efek­ty, mają popar­cie Partnerstwa;
 • anga­żu­ją w ich przy­go­to­wa­nie lub reali­za­cję, co do zasa­dy wię­cej niż jeden pod­miot (przyj­mu­jąc, że im więk­sza licz­ba zaan­ga­żo­wa­nych pod­mio­tów, tym sil­niej­szy dowód na „hory­zon­tal­ność” pro­jek­tu), zapew­nia­jąc w mak­sy­mal­nie moż­li­wym stop­niu udział środ­ków pry­wat­nych.

2. W ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, o któ­rych mowa w § 6 ust.3, wobec uzgod­nio­nych przez Strony przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych, speł­nia­ją­cych wymo­gi o któ­rych mowa w ust.1 powy­żej, będą sto­so­wa­ne pre­fe­ren­cje prze­kła­da­ją­ce się na tzw. stra­te­gicz­ne kry­te­ria wybo­ru pro­jek­tów i ozna­cza­ją­ce dodat­ko­we punk­ty przy­zna­wa­ne w ramach pro­ce­du­ry oce­ny i wybo­ru pro­jek­tów do dofi­nan­so­wa­nia.

3. Uzgodnione w ramach niniej­sze­go Porozumienia przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne, kwa­li­fi­ku­ją­ce się do dofi­nan­so­wa­nia z pozio­mu kra­jo­we­go, będą wspie­ra­ne przez Województwo, w tym poprzez nego­cjo­wa­nie ze stro­ną rzą­do­wą tzw. Kontraktu Terytorialnego oraz poprzez inne try­by uzgad­nia­nia prio­ry­te­tów regio­nal­nych na pozio­mie cen­tral­nym.

4. Województwo będzie wspie­ra­ło, w gra­ni­cach swo­ich kom­pe­ten­cji, przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne uzgod­nio­ne w ramach niniej­sze­go Porozumienia, kwa­li­fi­ku­ją­ce się do dofi­nan­so­wa­nia na pozio­mie Unii Europejskiej, w szcze­gól­no­ści w ramach pro­gra­mu Horyzont 2020.

5. Partnerstwo wyra­ża inten­cję współ­dzia­ła­nia przy przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji pro­jek­tów hory­zon­tal­nych, o któ­rych mowa w ust.1.

6. Warunkiem przy­zna­nia dodat­ko­wych punk­tów w ramach pro­ce­du­ry oce­ny i wybo­ru pro­jek­tów do dofi­nan­so­wa­nia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego jest przed­ło­że­nie odpo­wied­nie­go pro­jek­tu lub pro­jek­tów w  kształ­cie  zgod­nym  z  uzgod­nio­nym  przez  Strony  opi­sem  klu­czo­wych para­me­trów przed­się­wzię­cia. Wzór opi­su klu­czo­wych para­me­trów przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne­go sta­no­wi załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go Porozumienia.

7. Z zastrze­że­niem    8     poni­żej,    Partnerstwo    dekla­ru­je    wolę    przy­go­to­wa­nia   i uzgod­nie­nia przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych, w tym tak­że aktu­ali­za­cję przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych przy­ję­tych w ramach Porozumienia z dnia 28 stycz­nia 2016 roku,  m.in. w nastę­pu­ją­cych obsza­rach tema­tycz­nych:

 • infra­struk­tu­ra badaw­czo-roz­wo­jo­wa;
 • infra­struk­tu­ra kształ­ce­nia o pro­fi­lu prak­tycz­nym;
 • przy­go­to­wa­nie pro­gra­mów kształ­ce­nia;
 • sys­tem stypendiów/finansowania prac badaw­czych stu­den­tów i uczniów szkół śred­nich.

8. Strony dekla­ru­ją, że pra­ce pro­wa­dzą­ce do przy­go­to­wa­nia i uzgod­nie­nia kolej­nych przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych reali­zo­wa­ne  będą  sys­te­ma­tycz­nie  w  try­bie  robo­czym z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li inte­re­sa­riu­szy poszcze­gól­nych przed­się­wzięć oraz przed­sta­wi­cie­li Województwa. Uzgodnione przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne będą sta­no­wić inte­gral­ną część Porozumienia, jako załącz­ni­ki do nie­go. Wprowadzanie kolej­nych przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych do Porozumienia nastę­po­wać będzie w try­bie wła­ści­wym dla jego rewi­zji, okre­ślo­nym w §14.

§ 9
Deklaracje Stron w zakresie współpracy w innych obszarach tematycznych

1. Strony uzna­ją za celo­we nawią­za­nie sys­te­ma­tycz­nej współ­pra­cy przy kon­stru­owa­niu pro­duk­tów kapi­ta­ło­wych w ramach instru­men­tów finan­so­wych, któ­re będą dostęp­ne  w Województwie Pomorskim w latach 2014–2020. Strony za korzyst­ne uzna­ją wypra­co­wa­nie roz­wią­zań, któ­re umoż­li­wi­ły­by wpro­wa­dze­nie na rynek pro­duk­tów kapi­ta­ło­wych dedy­ko­wa­nych obsza­rom tema­tycz­nym ISP, w tym, w szcze­gól­no­ści poprzez wypra­co­wa­nie zało­żeń i para­me­trów dla dedy­ko­wa­nych pro­duk­tów kapi­ta­ło­wych.  Instrumenty  finan­so­we, o któ­rych mowa  w niniej­szym  para­gra­fie,  nie  są  instru­men­ta­mi  finan­so­wy­mi w rozu­mie­niu  usta­wy z dnia 29  lip­ca 2005 r. o obro­cie instru­men­ta­mi finan­so­wy­mi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.).

2. Strony uzna­ją za wła­ści­we nawią­za­nie sys­te­ma­tycz­nej współ­pra­cy przy kształ­to­wa­niu kie­run­ków inter­wen­cji Samorządu Województwa reali­zo­wa­nych w latach 2014–2020 za pośred­nic­twem przed­się­wzię­cia stra­te­gicz­ne­go Invest In Pomerania, w celu zwięk­sze­nia poten­cja­łu ISP poprzez przy­cią­ga­nie i loko­wa­nie w woje­wódz­twie pomor­skim inwe­sty­cji wzmac­nia­ją­cych  klu­czo­we  dla  niej  prze­wa­gi  kon­ku­ren­cyj­ne,  w tym tak­że odpo­wied­nich rein­we­sty­cji.

3. Strony uzna­ją  za  wła­ści­we  nawią­za­nie  sys­te­ma­tycz­nej  współ­pra­cy  przy  pla­no­wa­niu i wdra­ża­niu dzia­łań, któ­re w latach 2014–2020 będą reali­zo­wa­ne przez Samorząd Województwa za pośred­nic­twem przed­się­wzię­cia stra­te­gicz­ne­go  Broker  Eksportowy. W szcze­gól­no­ści, pod­mio­ty repre­zen­tu­ją­ce Partnerstwo dekla­ru­ją przed­sta­wie­nie pro­po­zy­cji dzia­łań, uwzględ­nia­jąc pre­fe­ro­wa­ne instru­men­ty pro­mo­cyj­ne oraz kie­run­ki geo­gra­ficz­ne, któ­re mogły­by istot­nie wzmoc­nić poten­cjał eks­por­to­wy ISP, sta­no­wiąc jed­no­cze­śnie inte­gral­ny ele­ment kom­plek­so­wych dzia­łań pro­mo­cyj­nych, reali­zo­wa­nych poprzez ww. przed­się­wzię­cie.

4. Strony uzna­ją za celo­we nawią­za­nie ści­ślej­szej i sys­te­ma­tycz­nej współ­pra­cy przy wdra­ża­niu dzia­łań na rzecz moder­ni­za­cji syte­mu kształ­ce­nia zawo­do­we­go na pozio­mie ponad­gim­na­zjal­nym, któ­re w latach 2014–2020 będą reali­zo­wa­ne w Województwie Pomorskim w ramach przed­się­wzię­cia stra­te­gicz­ne­go pod nazwą Kształtowanie sie­ci ponad­gim­na­zjal­nych szkół  zawo­do­wych  uwzględ­nia­ją­cej  potrze­by  sub­re­gio­nal­nych    i regio­nal­ne­go ryn­ków pra­cy.

§ 10
Zasady współpracy na rzecz specjalizacji

1. W celu sys­te­ma­tycz­ne­go współ­dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju ISP, jak rów­nież na potrze­by efek­tyw­nej współ­pra­cy z Województwem przy wdra­ża­niu niniej­sze­go Porozumienia,
w ramach Partnerstwa powo­łu­je się Radę ISP 4 Inteligentnej Specjalizacji, zwa­ną dalej „Radą ISP 4”.

2. Rada ISP 4, któ­ra repre­zen­tu­je Partnerstwo powo­ły­wa­na jest przez sygna­ta­riu­szy niniej­sze­go Porozumienia w ter­mi­nie 60 dni kalen­da­rzo­wych od daty pod­pi­sa­nia niniej­sze­go Porozumienia w uzgod­nie­niu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego i liczy, z zastrze­że­niem ust. 3, mak­sy­mal­nie 10 repre­zen­ta­tyw­nych człon­ków, z cze­go:

 • co naj­mniej 6 przed­sta­wi­cie­li przed­się­biorstw repre­zen­ta­tyw­nych dla spe­cja­li­za­cji;
 • mak­sy­mal­nie 4 przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra nauki i insty­tu­cji oto­cze­nia biz­ne­su, w tym kla­strów, repre­zen­ta­tyw­nych dla spe­cja­li­za­cji.

3. Na wnio­sek Przewodniczącego Rady ISP 4, zło­żo­ny do Województwa, Strony mogą pod­jąć wspól­ną decy­zję o zwięk­sze­niu licz­by człon­ków Rady ISP 4 o mak­sy­mal­nie 5 dodat­ko­wych osób tj. skład Rady ISP 4 w takich wypad­kach będzie liczyć mak­sy­mal­nie 15 repre­zen­ta­tyw­nych człon­ków.

4. Do kom­pe­ten­cji Rady ISP 4 nale­ży m.in. doko­na­nie w uzgod­nie­niu z Województwem zmian niniej­sze­go Porozumienia, w tym włą­cza­nia do Porozumienia przed­się­wzięć hory­zon­tal­nych.

5. Partnerstwo zobo­wią­za­ne jest do stwo­rze­nia regu­la­mi­nu funk­cjo­no­wa­nia Rady ISP 4, któ­ry okre­śli szcze­gó­ło­wy tryb jej dzia­ła­nia, w tym zasa­dy prze­wod­nic­twa, doko­ny­wa­nia zmian w skła­dzie Rady ISP 4 oraz tryb podej­mo­wa­nia przez nią decy­zji. Regulamin, o któ­rym mowa w zda­niu poprze­dza­ją­cym, przy­ję­ty zosta­nie na pierw­szym posie­dze­niu Rady ISP 4.

6. Propozycję skła­du  Rady ISP 4  oraz  regu­la­min  jej  funk­cjo­no­wa­nia  Partnerstwo  uzgod­ni    z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

§ 11
Status i funkcje Porozumienia oraz charakter zobowiązań Stron

1. Niniejsze Porozumienie ma cha­rak­ter inten­cyj­ny i wyra­ża zgod­ną wolę współ­dzia­ła­nia Stron.

2. Zobowiązania wyni­ka­ją­ce z niniej­sze­go Porozumienia po stro­nie Województwa nie są toż­sa­me z decy­zją o udzie­le­niu dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tom, któ­re będą ubie­ga­ły się o dofi­nan­so­wa­nie w opar­ciu o niniej­sze Porozumienie, a po stro­nie pod­mio­tów two­rzą­cych Partnerstwo nie są toż­sa­me ze zobo­wią­za­niem do zło­że­nia wnio­sku apli­ka­cyj­ne­go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na  lata  2014–2020,  bądź  innych  pro­gra­mów  lub  źró­deł finan­so­wych w odnie­sie­niu do tych pro­jek­tów, ani też nie mogą być odczy­ty­wa­ne jako zobo­wią­za­nie do pono­sze­nia jakich­kol­wiek obcią­żeń finan­so­wych przez Partnerstwo.

§ 12
Klauzule zabezpieczające

1. Niniejsze Porozumienie zawie­ra­ne jest z zastrze­że­niem nad­rzęd­no­ści zasad, pro­ce­dur    i wymo­gów wyni­ka­ją­cych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz doku­men­tów okre­śla­ją­cych jego sys­tem reali­za­cji, jak rów­nież doku­men­tów odno­szą­cych się do innych źró­deł finan­so­wa­nia, nad jego posta­no­wie­nia­mi.

2. Realizacja wszel­kich usta­leń wyni­ka­ją­cych z niniej­sze­go Porozumienia będzie warun­ko­wa­na ich zgod­no­ścią z aktu­al­nym kształ­tem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz innych źró­deł finan­so­wa­nia, jak rów­nież doku­men­tów szcze­gó­ło­wych, okre­śla­ją­cych ich sys­te­my reali­za­cji.

3. Strony będą podej­mo­wać sys­te­ma­tycz­ne dzia­ła­nia, włącz­nie z rewi­zją niniej­sze­go Porozumienia, mają­ce na celu zapew­nie­nie jego zgod­no­ści z doku­men­ta­mi, o któ­rych mowa w punk­cie poprze­dza­ją­cym.

4. Wszystkie przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne wypra­co­wa­ne w opar­ciu o niniej­sze Porozumienie będą musia­ły  speł­nić  kry­te­ria  for­mal­ne  oraz  mery­to­rycz­ne  zwią­za­ne z danym źró­dłem finan­so­wa­nia.

§ 13
Monitoring

1. Podmioty zawie­ra­ją­ce  Porozumienie  dekla­ru­ją wolę  współ­pra­cy w pozy­ski­wa­niu  infor­ma­cji i danych nie­zbęd­nych do moni­to­ro­wa­nia sta­nu roz­wo­ju ISP z obsza­ru Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, w tym wolę wypeł­nia­nia
i udo­stęp­nia­nia kwe­stio­na­riu­szy ankiet moni­to­ru­ją­cych i ewa­lu­acyj­nych. Realizacja moni­to­rin­gu będzie prze­bie­gać w cyklach, co do zasa­dy, trzy­let­nich. System moni­to­rin­gu obej­mu­je nastę­pu­ją­ce narzę­dzia:

 • ana­li­zę sta­ty­stycz­ną bazu­ją­cą na danych sta­ty­stycz­nych i sta­no­wią­cą pod­sta­wę oce­ny zmian spo­łecz­no-gospo­dar­czych zacho­dzą­cych w  regio­nie  i  jego  oto­cze­niu,  w  tym  w szcze­gól­no­ści bench­mar­kin­gu woje­wódz­twa pomor­skie­go na tle innych regio­nów kra­ju i Europy;
 • ana­li­zę reali­za­cji Porozumień na rzecz ISP obej­mu­ją­cą moni­to­ro­wa­nie zmian zacho­dzą­cych w wyni­ku reali­za­cji dzia­łań uzgod­nio­nych w ramach Porozumień oraz wdra­ża­nie posta­no­wień wyni­ka­ją­cych z Porozumień, w tym w szcze­gól­no­ści reali­za­cje pro­jek­tów hory­zon­tal­nych;
 • bada­nie jako­ścio­we inte­re­sa­riu­szy ISP (wywia­dy indy­wi­du­al­ne i gru­po­we), któ­re­go celem jest wyko­na­nie pogłę­bio­ne­go prze­glą­du i oce­ny zacho­dzą­cych zmian w zakre­sie ISP;
 • panel wery­fi­ka­cji  stra­te­gicz­nej,  któ­re­go  zada­niem  jest  ana­li­za  danych  uzy­ska­nych  w toku prac w zakre­sie wyżej wymie­nio­nych narzę­dzi oraz wyja­śnie­nie osią­gnię­tych efek­tów i ich przy­czyn oraz sfor­mu­ło­wa­nie reko­men­da­cji.

§ 14
Rewizja

1. Z wnio­skiem o zmia­nę  posta­no­wień  Porozumienia  może  wystą­pić  każ­da  ze  Stron  w dowol­nym cza­sie, z zastrze­że­niem, że z wnio­skiem o pod­ję­cie nego­cja­cji wystę­pu­je w imie­niu Województwa — Zarząd Województwa Pomorskiego, a po stro­nie Partnerstwa – Rada ISP 4, o któ­rej mowa w §10.

2. Wniosek o pod­ję­cie nego­cja­cji powi­nien wska­zy­wać zakres pro­po­no­wa­nej rewi­zji Porozumienia wraz z Zmiany dot. Porozumienia jak rów­nież decy­zje o jego roz­wią­za­niu będą uzgad­nia­ne pomię­dzy Województwem a Radą ISP 4, któ­ra o zmia­nach jest zobo­wią­za­na poin­for­mo­wać każ­de­go z Partnerów Porozumienia.

3. W imie­niu Stron doku­ment rewi­zji pod­pi­su­je Województwo oraz w imie­niu Sygnatariuszy przed­sta­wi­cie­le pod­mio­tów two­rzą­cych Radę ISP 4.

4. W przy­pad­ku bra­ku zgo­dy któ­re­go­kol­wiek z Partnerów na zmia­ny Porozumienia, Partnerowi temu przy­słu­gi­wać będzie pra­wo odstą­pie­nia od Porozumienia, zgod­nie z § 15 ust. 5.

5. W szcze­gól­no­ści, pod­ję­cia nego­cja­cji pro­wa­dzą­cych do rewi­zji Porozumienia wyma­ga­ją zmia­ny pole­ga­ją­ce na uzu­peł­nie­niu go o przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Porozumienie wcho­dzi w życie w dniu 29 stycz­nia 2019 r., to jest w dniu nastę­pu­ją­cym po wyga­śnię­ciu  Porozumienia na rzecz ISP z obsza­ru Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, zawar­te­go w dniu 28 stycz­nia 2016 roku i zosta­je zawar­te na czas nie­okre­ślo­ny. Porozumienie może zostać roz­wią­za­ne na wnio­sek Rady ISP 4 bądź Województwa z trzy (3) mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia.

2. Wszelkie zmia­ny Porozumienia wyma­ga­ją for­my pisem­nej, pod rygo­rem nie­waż­no­ści.

3. Strony — niniej­sze­go Porozumienia zgod­nie posta­na­wia­ją, że ory­gi­nał Porozumienia będzie prze­cho­wy­wa­ny u Depozytariusza. Depozytariusz prze­ka­że Sygnatariuszom kopie niniej­sze­go Porozumienia.

4. Obowiązki Depozytariusza powie­rza się Województwu Pomorskiemu.

5. Każdemu z Sygnatariuszy przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od niniej­sze­go Porozumienia za pisem­nym zło­że­niem sto­sow­ne­go oświad­cze­nia Radzie ISP 4.

6. Rada ISP 4 nie­zwłocz­nie infor­mu­je Strony o wszel­kich zmia­nach doty­czą­cych  Porozumienia, w szcze­gól­no­ści o przy­stą­pie­niu do Porozumienia kolej­nych Sygnatariuszy oraz o odstą­pie­niu Sygnatariusza. 

Załącznik nr 1 - Wzór dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia do II Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obsza­ru Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych
i okre­su sta­rze­nia.

 

Załącznik nr 2 — Wzór opi­su klu­czo­wych para­me­trów przed­się­wzię­cia hory­zon­tal­ne­go.