Druga edycja Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych

Druga edycja Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych

Zapraszamy do wzię­cia udzia­łu w II Polskiej Konferencji poświę­co­nej tema­ty­ce tech­no­lo­gii wodo­ro­wych. 

1 paź­dzier­ni­ka 2019 roku spo­ty­ka­my się po raz dru­gi, w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni, by poroz­ma­wiać o nowo­cze­snym pali­wie przy­szło­ści – wodo­rze.

Spotkanie roku, pod­czas któ­re­go zosta­ną poru­szo­ne czte­ry obsza­ry:

1. Prawo i legi­sla­cja;
2. Technologie wodo­ro­we;
3. Wodór w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym;
4. Wodór w trans­por­cie.

 

Więcej infor­ma­cji wraz z agen­dą — TUTAJ.