Hotele, kina i kluby firmowe bez odroczenia płatności zaliczek od wynagrodzeń

Hotele, kina i kluby firmowe bez odroczenia płatności zaliczek od wynagrodzeń

 

  • Minister finan­sów chce po raz kolej­ny prze­dłu­żyć ter­mi­ny na wpła­tę zali­czek i zry­czał­to­wa­ne­go podat­ku przez płat­ni­ków.
  • Konfederacja Lewiatan ape­lu­je, aby mogły z tego wspar­cia sko­rzy­stać tak­że hote­le, kina i klu­by fir­mo­we, ponie­waż zosta­ły szcze­gól­nie dotknię­te skut­ka­mi Covid-19. 

Rozwiązania zawar­te w pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia mini­stra finan­sów, fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej są adre­so­wa­ne do osób fizycz­nych, osób praw­nych oraz jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych nie­po­sia­da­ją­cych oso­bo­wo­ści praw­nej będą­cych płat­ni­ka­mi zali­czek oraz zry­czał­to­wa­ne­go podat­ku od wyna­gro­dzeń. Przewidują upraw­nie­nie dla firm, któ­re ponio­sły nega­tyw­ne skut­ki zwią­za­ne z pan­de­mią Covid-19, wpła­ty zali­czek od wyna­gro­dzeń pobra­nych w paź­dzier­ni­ku, listo­pa­dzie i grud­niu 2020 r. odpo­wied­nio w ter­mi­nach do 20 maja 2021 r., 20 czerw­ca 2021 r. i 20 lip­ca 2021 r. 

Pominięcie w roz­po­rzą­dze­niu pra­co­daw­ców, któ­rzy zosta­li zmu­sze­ni do zamknię­cia dzia­łal­no­ści, może spo­wo­do­wać jesz­cze więk­sze trud­no­ści z utrzy­ma­niem płyn­no­ści finan­so­wej przez te przed­się­bior­stwa i przy­spie­szy decy­zję o zwol­nie­niu pra­cow­ni­ków. 

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan