Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

Zapraszamy do udzia­łu w 21. edy­cji kon­kur­su o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”!

W tym roku, przy­zna­ny zosta­nie tytuł, tak­że w kate­go­rii GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM” w ramach Konkursu „Gryf Gospodarczy 2020”.

Serdecznie zachę­ca­my do udzia­łu wszyst­kie jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go woje­wódz­twa pomor­skie­go. Udział w kon­kur­sie jest bez­płat­ny.

Formularze do pobra­nia — KLIKNIJ TU.

Regulamin kon­kur­su — KLIKNIJ.

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 19 paź­dzier­ni­ka 2020.

 

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest regio­nal­ną nagro­dą przy­zna­wa­ną nie­prze­rwa­nie od 2000 roku. Jej orga­ni­za­to­rem jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, któ­ra sku­pia przed­sta­wi­cie­li regio­nal­nych śro­do­wisk gospo­dar­czych oraz peł­ni rolę dorad­cy mar­szał­ka woje­wódz­twa pomor­skie­go. Celem kon­kur­su jest m.in. pro­mo­cja postaw przed­się­bior­czych, wspar­cie i ini­cjo­wa­nie przed­się­wzięć inno­wa­cyj­nych i pro­ro­zwo­jo­wych, szcze­gól­nie takich, któ­re są zbież­ne z cela­mi Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a tak­że upo­wszech­nia­nie dobrych prak­tyk w biz­ne­sie.