Gdańska Debata Gospodarcza – Wybory 2018

Gdańska Debata Gospodarcza – Wybory 2018

W związ­ku z kam­pa­nią samo­rzą­do­wą Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wapól­nie z Pracodawcami Pomorza i Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Gdańskiej Debacie Gospodarczej — Wybory 2018!

Celem deba­ty jest przy­bli­że­nie przed­się­bior­com i pra­co­daw­com wybor­czych pro­gra­mów gospo­dar­czych poszcze­gól­nych Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Gdańska. Nasze śro­do­wi­sko repre­zen­to­wa­ne przez orga­ni­za­cje gospo­dar­cze ocze­ku­je od Kandydatów na Prezydenta Miasta Gdańska przed­sta­wie­nia kon­cep­cji roz­wo­ju sto­li­cy nasze­go regio­nu z uwzględ­nie­niem wyzwań gospo­dar­czych, któ­re sto­ją przed mia­stem w naj­bliż­szych latach.

Debata zosta­ła podzie­lo­na na trzy blo­ki:

  1. Podczas pierw­szej czę­ści trwa­ją­cej ok. 50 minut. Kandydaci zosta­ną popro­sze­ni o udzie­le­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia przy­go­to­wa­ne przez nasze orga­ni­za­cje. Ilość pytań będzie uza­leż­nio­na od ilo­ści Kandydatów uczest­ni­czą­cych w deba­cie. Kolejność Kandydatów udzie­la­ją­cych odpo­wie­dzi będzie poprze­dzo­na loso­wa­niem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo cza­su na odpo­wiedź (ok. 2 minut na każ­de pyta­nie). Nie prze­wi­du­je się zada­wa­nia pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczest­ni­czą­cym w deba­cie.
  2. W dru­giej czę­ści deba­ty trwa­ją­cej rów­nież ok. 50 minut przed­się­bior­cy uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu będą mogli zada­wać pyta­nia pro­ble­mo­we kie­ro­wa­ne do wszyst­kich Kandydatów (0,5 minu­ty na zada­nie pyta­nia). Odpowiedzi udzie­lać będą tyl­ko Ci  Kandydaci, któ­rzy  wyra­żą chęć  usto­sun­ko­wa­nia się do pod­nie­sio­ne­go w pyta­niu pro­ble­mu. Pytania ad per­so­nam będą uchy­la­ne przez pro­wa­dzą­ce­go. W przy­pad­ku duże­go zain­te­re­so­wa­nia prze­wi­du­je­my moż­li­wość prze­dłu­że­nia tej czę­ści deba­ty o dodat­ko­we 15 minut.
  3. W trze­cim blo­ku każ­dy z Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Gdańska będzie mógł przed­sta­wić dodat­ko­we, uzu­peł­nia­ją­ce ele­men­ty swo­je­go pro­gra­mu gospo­dar­cze­go w cza­sie nie dłuż­szym niż 4 minu­ty.

Po zakoń­cze­niu deba­ty prze­wi­dzia­nej na ok. dwie godzi­ny zapro­po­nu­je­my poczę­stu­nek oraz roz­mo­wy kulu­aro­we pomię­dzy Kandydatami i przed­się­bior­ca­mi. Debata odby­wać się będzie z udzia­łem mediów oraz będzie reje­stro­wa­na m.in. przez por­ta­le inter­ne­to­we oraz dla potrzeb wewnętrz­nych orga­ni­za­cji gospo­dar­czych.

Debatę popro­wa­dzi gdań­ski poli­to­log dr Jarosław Och – pra­cow­nik nauko­wy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy w dniu 10 wrze­śnia br. o godzi­nie 14:00 do Wyższej Szkoly Bankowej – budy­nek A, przy Al. Grunwaldzkiej 238 A w Gdańsku (wjazd dla samo­cho­dów od ul. Chopina 9).

Serdecznie zapra­sza­my do udział w deba­cie!

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na – wyma­ga­na reje­stra­cja