Gala finałowa konkursu “Razem do zawodu”. Relacja

Gala finałowa konkursu “Razem do zawodu”. Relacja

Uroczysta gala fina­ło­wa zakoń­czy­ła kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza “Razem do zawo­du”.

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni nagro­dzo­no auto­rów naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów. W uro­czy­sto­ści wziął udział wice­pre­zy­dent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz.

W sumie do kon­kur­su zgło­si­ło się 416 uczniów. Stworzyli oni 98 zespo­łów pro­jek­to­wych. Do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­no 49 pro­jek­tów, w któ­rych udział wzię­ło 208 uczest­ni­ków.

Prezentujemy listę lau­re­atów:

W bran­ży ICT i elek­tro­ni­ka:

I miej­sce zaję­li ucznio­wie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni za pro­jekt „Wykorzystanie ręka­wi­cy ste­ru­ją­cej bez­prze­wo­do­wo mani­pu­la­to­rem w celu mini­ma­li­za­cji zagro­że­nia, w warun­kach szko­dli­wych”,
II miej­sce przy­zna­no uczniom z Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku za reali­za­cję pro­jek­tu „Inteligentny dom z pane­lem śle­dzą­cym słoń­ce”,
III miej­sce tra­fi­ło do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku za pra­cę „Pojazd — łazik zdal­nie moni­to­ru­ją­cy oto­cze­nie”.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni za pro­jekt „Okręt pod­wod­ny ste­ro­wa­ny radio­wo z wyko­rzy­sta­niem mikro­kon­tro­le­ra”,
— ucznio­wie z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku za reali­za­cję „Modelu żura­wia budow­la­ne­go, ste­ro­wa­ne­go zdal­nie z wyko­rzy­sta­niem ste­row­ni­ka PLC”,
— ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem za pra­cę „Tutorials Tank” — bazę porad­ni­ków, któ­ra mia­ła­by roz­wią­zać powszech­ny pro­blem bra­ku indek­so­wa­nia stron z porad­ni­ka­mi.

W bran­ży che­mia lek­ka:

I miej­sce zaję­li ucznio­wie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim za pro­jekt „Technologiczne Miasteczko Przyszłości”,
II miej­sce otrzy­ma­li ucznio­wie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za reali­za­cję pro­jek­tu „Czy wie­my co pije­my? Czyli o świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa”,
III miej­sce przy­zna­no uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim za „Toksyczny mix meta­nol” — bada­nia pły­nów do spry­ski­wa­czy dostęp­nych na ryn­ku, na zawar­tość meta­no­lu oraz wery­fi­ka­cję otrzy­ma­nych wyni­ków z nor­ma­mi euro­pej­ski­mi.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim za „Opracowanie pro­ce­du­ry ana­li­tycz­nej pole­ga­ją­cej na oce­nie stop­nia zanie­czysz­cze­nia wód na pod­sta­wie pomia­ru pH wody”,
— ucznio­wie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ze reali­za­cję „Badania kwa­so­wo­ści pH mle­ka”.

W bran­ży budow­nic­two i meblar­stwo:

I miej­sce przy­zna­no uczniom Państwowej Szkoły Budownictwa w Gdańsku za pro­jekt „Dom z kon­te­ne­rów”,
II miej­sce tra­fi­ło do uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku za „Koncepcję budo­wy srebr­nej osa­dy z helio­tro­pem”,
III miej­sce ex aequo zaję­li ucznio­wie Państwowej Szkoły Budownictwa w Gdańsku za „Pasywne lofty w Hali U-Bootów” oraz ucznio­wie Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach za pro­jekt „MINIapartament — MAXImum moż­li­wo­ści”.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie z Państwowej Szkoły Budownictwa w Gdańsku za pro­jekt „Stół Pomorze”.

W bran­ży trans­port, logi­sty­ka, moto­ry­za­cja i prze­mysł mor­ski:

I miej­sce zaję­li ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie za „Model wóz­ka widło­we­go zdal­nie ste­ro­wa­ne­go”,
II miej­sce przy­zna­no uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku za „Projekt samo­cho­du napę­dza­ny sil­ni­kiem paro­wym wspo­ma­ga­ny ener­gią foto­wol­ta­icz­ną”,
III miej­sce powę­dro­wa­ło do uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku za „Inteligentne ryso­wa­nie”.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie za „Projekt trans­por­tu na mar­sa na mia­rę XXI w.”,
— ucznio­wie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie za „Budowę sta­lo­we­go par­kin­gu wie­lo­po­zio­mo­we­go”,
— ucznio­wie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim za reali­za­cję pro­jek­tu „Segregacja-pro­sta rzecz, widzisz kolor i już wiesz!”,
— ucznio­wie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku za pra­cę „Wszędzie bokiem” — pojaz­du czte­ro­ko­ło­we­go, zasi­la­ne­go sil­ni­kiem spa­li­no­wym, któ­re­go głów­nym zada­niem jest jaz­da w kon­tro­lo­wa­nym pośli­zgu,
— ucznio­wie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku za „Najazd do trans­por­tu wóz­ka narzę­dzio­we­go”.

Przyznano tak­że nagro­dę spe­cjal­ną od Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w tej bran­ży. Trafiła ona do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie za „Projekt trans­por­tu na mar­sa na mia­rę XXI w.”.

W bran­ży śro­do­wi­sko:

I miej­sce przy­zna­no uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach za pro­jekt „Świeże powie­trze — cen­nym pro­duk­tem przy­szło­ści”,
II miej­sce tra­fi­ło do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za reali­za­cję pro­jek­tu „Jak nowy “Program Azotanowy” wpły­nie na rol­ni­ków z powia­tu kar­tu­skie­go?”,
III miej­sce zaję­li ucznio­wie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku za pra­cę „Z desz­czu pod ryn­nę — zakła­da­my ogród desz­czo­wy”.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za pro­jekt „ASF — pro­blem współ­cze­snych rol­ni­ków”,
— ucznio­wie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku za pro­jekt „No pla­stic week, czy życie bez pla­sti­ku jest moż­li­we?”.

W bran­ży tury­sty­ka, sport, rekre­acja i prze­mysł spo­żyw­czy:

I miej­sce zaję­li ucznio­wie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku za „Gdańskie sma­ki” — stwo­rze­nia gry edu­ka­cyj­no-kuli­nar­nej dla dzie­ci w wie­ku 7–12 lat w for­mie ksią­żecz­ki z zada­nia­mi. Głównymi cela­mi pro­jek­tu było pozna­nie nowych sma­ków kuch­ni gdań­skiej,
II miej­sce przy­zna­no uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie za „Rajdy po Kaszubach” —           opra­co­wa­nie tras raj­du, prze­wod­ni­ka po szla­kach tury­stycz­nych Kaszub,
III miej­sce powę­dro­wa­ło do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie za pro­jekt „Sami swoi w koglu – moglu” — doty­czył on uświa­do­mie­nia lokal­nej spo­łecz­no­ści jaki wpływ odży­wia­nie ma na nasze  zdro­wie.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie Zespołu Szkół w Dzierzgoniu za pro­jekt „Szlakiem ulic daw­ne­go Dzierzgonia”,
— ucznio­wie Technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim za pro­jekt „Smaki Żuław”,
— ucznio­wie Zespołu Szkół w Dzierzgoniu za pro­jekt „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch” — stwo­rze­nie punk­tu małej gastro­no­mii i sprze­da­ży kana­pek w szko­le. Głównym celem pro­jek­tu było wyeli­mi­no­wa­nie złych nawy­ków żywie­nio­wych i pozna­nie zalet wła­ści­wych skład­ni­ków pokar­mo­wych oraz
— ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie za pra­cę „Kuchnia kaszub­ska — hit czy kit?”.

W bran­ży ener­ge­ty­ka i eko­ener­ge­ty­ka:

I miej­sce tra­fi­ło do uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach za pro­jekt „Słoneczny Europejczyk — pro­jekt badaw­czy”,
II miej­sce zaję­li ucznio­wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku za pro­jekt „Osiedle win­ni­co­we”,
III miej­sce przy­zna­no uczniom Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie za pra­cę „Techniczno-eko­no­micz­ne uwa­run­ko­wa­nia budo­wy elek­trow­ni jądro­wej w Polsce”.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku za „Nieużytą energię”oraz
— ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku za „OZE — ener­gię przy­szło­ści”.

W bran­ży BPO/SSC, usłu­gi finan­so­we i biz­ne­so­we:

I miej­sce zaję­li ucznio­wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za pro­jekt „Calcutors” — napi­sa­nie pro­gra­mu, dzię­ki któ­re­mu moż­li­we będzie obli­cze­nie, inter­pre­ta­cja oraz oce­na wskaź­ni­ków potrzeb­nych do oce­ny popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa,
II miej­sce przy­zna­no uczniom Technikum w Chojnicach im. Stanisława Bieszka za „Przegląd dostęp­nych kre­dy­tów hipo­tecz­nych na zakup miesz­ka­nia”,
III miej­sce powę­dro­wa­ło do uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za pro­jekt „Wzrok bez gra­nic” — pomysł inte­li­gent­nych socze­wek, któ­re mia­ły­by wyeli­mi­no­wać nega­tyw­ne czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na nasz wzrok.

Wyróżnienia w tej kate­go­rii otrzy­ma­li:

- ucznio­wie Technikum w Chojnicach im. Stanisława Bieszka za „Porównanie poży­czek z para­ban­ków oraz ban­ków” oraz
— ucznio­wie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim za pro­jekt „Obcojęzyczny słow­nik eko­no­micz­ny”.

Przyznano tak­że Nagrodę Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej w bran­ży BPO/SSC, usłu­gi finan­so­we i biz­ne­so­we. Trafiła ona do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za pro­jekt „Calcutors”.

 

Źródło: Gdynia.pl