Pomorski przedsiębiorco — zaplanuj swój rozwój

Pomorski przed­się­bior­co — zapla­nuj swój roz­wój

Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go przed­się­biorstw oraz budo­wy prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na ryn­ku
Czas trwa­nia pro­jek­tu: wrze­sień 2016 — sier­pień 2018
Budżet pro­jek­tu: 1 952 563,20 zł
Dofinansowanie ze środ­ków euro­pej­skich: 1 645 645,54 zł

Projekt reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z Organizacją Międzyzakładową NSZZ “Solidarność” i Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Celem pro­jek­tu jest roz­wój pomor­skich przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP poprzez przy­go­to­wa­nie, wdro­że­nie i przy­ję­cie opra­co­wa­nych wspól­nie z dorad­cą Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa. Każde z uczest­ni­czą­cych przed­się­biostw zosta­nie zdia­gno­zo­wa­ne pod kątem ana­li­zy potrzeb roz­wo­jo­wych. W przy­pad­ku wykry­cia luk w dostęp­no­ści usług roz­wo­jo­wych zosta­ną pod­ję­te indy­wi­du­al­ne dzia­ła­nia inter­wen­cyj­ne. Informacja o zdia­gno­zo­wa­nych pro­ble­mach pomor­skich przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP zosta­nie udo­stęp­nio­na lokal­nym inty­tu­cjom oto­cze­nia spo­łecz­ne­go.
Projekt skie­ro­wa­ny jest do kadry zarzą­dza­ją­cej przed­się­biorstw z sek­to­ra Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dzia­ła­ją­cych na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go. W pro­jek­cie udział może wziąć 132 przed­się­biorstw (38 mikro, 76 małych i 18 śred­nich) oraz 188 ich pra­cow­ni­ków z kadry zarzą­dza­ją­cej.

AKTUALNOŚCI
Zapytanie ofer­to­we 06.10.2017 r.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza do skła­da­nia ofert w ramach zapy­tań ofertowych.Zamówienie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści (Wytyczne w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści wydat­ków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020) na potrze­by reali­za­cji pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Pomorski przed­się­bior­co – zapla­nuj swój roz­wój”, przy­go­to­wy­wa­ne­go w odpo­wie­dzi na kon­kurs nr POWR.02.02.00-IP.09–00-002/16, przez:
Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza
Al. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk
KRS: 311830, NIP: 9571003947
zwa­ną dalej Zamawiającym.

Oferty nale­ży skła­dać do 18.10.2017 r. do godzi­ny 10:00.

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­ne­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go wyło­nie­ni zosta­li nastę­pu­ją­cy Wykonawcy:
1. Marcin Jerzynek
2. Julita Popiołek
3. Marek Czarnecki
4. Justyna Bogołębska
5. Mirosław Perzanowski
6. Bartosz Tuchalski
7. Magdalena Preuss
8. Da Vinci Finance Dawid Karasiewicz
9. Karolina Tuchalska-Siermińska
10. Bartłomiej Bielawski
11. Patrycjusz Kowalski

Zapytanie ofer­to­we 26.09.2016

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza do skła­da­nia ofert w ramach zapy­tań ofer­to­wych.

http://nszz-stocznia.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2pp2016-z-dnia-20–09-2016/

http://nszz-stocznia.pl/zapytanie-ofertowe-1pp2016-z-dnia-15–09-2016/