Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Działanie 2.3. Aktywność eks­por­to­wa

Czas trwa­nia pro­jek­tu: lipiec 2016 — czer­wiec 2023

Budżet pro­jek­tu: 84,08 mln zł

Pomorski Broker Eksportowy to pro­jekt part­ner­ski reali­zo­wa­ny przez Agencję Rozwoju Pomorza, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Inkubator STARTER, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość o/ tere­no­wy w Gdańsku, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie poten­cja­łu eks­por­to­we­go pomor­skich przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP. W ramach pro­jek­tu zosta­nie stwo­rzo­ny kom­plek­so­wy sys­tem wspar­cia eks­pan­sji mię­dzy­na­ro­do­wej opar­ty na trzech fila­rach:

 1. WSTĘP DO EKSPORTU – dzia­ła­nia kie­ro­wa­ne do MŚP, któ­re nie podej­mo­wa­ły do tej pory dzia­łań eks­por­to­wych lub są począt­ku­ją­cy­mi eks­por­te­ra­mi.
 2. ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH — dedy­ko­wa­ny pro­gram kom­plek­so­wych dzia­łań wzmac­nia­ją­cych eks­port firm pomor­skich i pro­mo­cję regio­nu na wybra­nych ryn­kach.
 3. GRANTY DLA MŚP – dzia­ła­nie kie­ro­wa­ne do MŚP, któ­re pole­ga na reali­za­cji kon­kur­sów gran­to­wych dla MŚP.

Projekt zakła­da:

 • 1800 firm otrzy­ma wspar­cie w ogó­le
 • 1300 przed­się­biorstw otrzy­ma wspar­cie nie­fi­nan­so­we
 • 600 przed­się­biorstw otrzy­ma wspar­cie w zakre­sie inter­na­cjo­na­li­za­cji dzia­łal­no­ści
 • 475 przed­się­wzięć infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych o cha­ra­ke­rze mię­dzy­na­ro­do­wym
 • 10 000 firm uczest­ni­czą­cych w przed­siew­zię­ciach infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym
 • 200 firm, któ­re wpro­wa­dzą zmia­ny orga­ni­za­cyj­no pro­ce­so­we

Więcej infor­ma­cji udzie­la: Magdalena Raczyńska, Kierownik Projektu

e-mail: m.raczynska@rigp.pl, tel. 58 305 23 25

28.03.2019

Zapytanie ofer­to­we

W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim” Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko pro­jek­to­we pn. Koordynator Partnera, na nastę­pu­ją­cych warun­kach:
1) Liczba godzin zaan­ga­żo­wa­nia na ww. sta­no­wi­sku: 32h mie­sięcz­nie.
2) Forma praw­na współ­pra­cy: umo­wa cywil­no­praw­na
3) Okres współ­pra­cy: od maja 2019 r. do paź­dzier­ni­ka 2020 r. z moż­li­wo­ścią wcze­śniej­sze­go wypo­wie­dze­nia umo­wy.
4) Zakres obo­wiąz­ków
• koordynacja/ moni­to­ring reali­za­cji zadań per­so­ne­lu Partnera,
• rapor­to­wa­nie do Lidera Projektu,
• współ­za­rzą­dza­nie Projektem,
• udział w spo­tka­niach Komisji Sterującej, dia­gno­zo­wa­nie ryzyk oraz ich opty­ma­li­za­cja,
• przy­go­to­wy­wa­nie wnio­sków o płat­ność,
• moni­to­ring wskaź­ni­ków (zgod­nie z zało­że­nia­mi mery­to­rycz­ny­mi, cza­so­wy­mi, budże­to­wy­mi),
• prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów zgod­nie z wytycz­ny­mi dot. reali­za­cji pro­jek­tów UE;
• wyko­na­nie for­mal­no­ści i nad­zór nad udzie­le­niem pomo­cy publicz­nej w pro­jek­cie — wery­fi­ka­cja gran­to­bior­ców wspar­cia pod wzglę­dem speł­nia­nia warun­ków korzy­sta­nia z pomo­cy.
• udział po stro­nie RIGP w audy­cie pro­jek­tu.
5) Wymagane doświad­cze­nie: min.: 5-let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi współ­fi­nan­so­wa­ny­mi z UE.
6) Ww. wyna­gro­dze­nie będzie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do skła­da­nia ofert, w któ­rych zosta­nie okre­ślo­na war­tość 1-mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to (tj. z VAT – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej albo – w innych wypad­kach — ze wszyst­ki­mi należ­no­ścia­mi publicz­no­praw­ny­mi, w tym — w przy­pad­ku umo­wy cywil­no­praw­nej, któ­ra nie jest zawie­ra­na w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej – wraz z należ­no­ścia­mi obcią­ża­ją­cy­mi Zamawiającego).

W ofer­cie nale­ży wska­zać dane oso­by, któ­ra zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na na sta­no­wi­sku obję­tym niniej­szym zapy­ta­niem (w tym skie­ro­wa­na do zaan­ga­żo­wa­nia na sta­no­wi­sku przez wyko­naw­cę, któ­ry nie będzie reali­zo­wał zamó­wie­nia oso­bi­ście), a do ofer­ty nale­ży dołą­czyć wyma­ga­ne doku­men­ty potwier­dza­ją­ce doświad­cze­nie zawo­do­we.

Oferty nie­kom­plet­ne nie będą roz­pa­try­wa­ne – zosta­ną odrzu­co­ne bez wzy­wa­nia do uzu­peł­nie­nia.

Oferty nale­ży wysy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e-mail k.musielewicz@rigp.pl do dnia 05.04.2019r. do godzi­ny 15.00

Dodatkowo moż­li­we jest zło­że­nie ofert w for­mie pisem­nej w sie­dzi­bie Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych oso­bo­wych prze­ka­zy­wa­nych w związ­ku z niniej­szym ww. zapy­ta­niem ofer­to­wym jest Zamawiający (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, ul. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk).
2. Administrator usta­no­wił Inspektora Danych Osobowych, z któ­rym moż­na się kon­tak­to­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem: odo@rigp.pl.
3. Administrator prze­twa­rza dane oso­bo­we Wykonawcy w celu zawar­cia umo­wy o reali­za­cję zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem, a w przy­pad­ku wybo­ru ofer­ty Wykonawcy – tak­że w celu reali­za­cji zawar­tej z nim Umowy, jak rów­nież w celu reali­za­cji obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Administratorze w związ­ku z prze­pro­wa­dze­niem niniej­sze­go postę­po­wa­nia i roz­li­cze­niem Zamówienia.
4. Dane oso­bo­we Wykonawcy będą prze­twa­rza­ne przez Administratora:
• ponie­waż jest to nie­zbęd­ne w celu zawar­cia i reali­za­cji umo­wy
• ponie­waż jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych w związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu, w ramach któ­re­go ogła­sza­ne jest niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we­go, a któ­ry jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej, tj. obo­wiąz­ków zwią­za­nych z moni­to­rin­giem, ewa­lu­acją i spra­woz­daw­czo­ścią w ramach Projektu, jak rów­nież obo­wiąz­ków rachun­ko­wych i podat­ko­wych.
5. Dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne Instytucjom, któ­re udzie­li­ły dofi­nan­so­wa­nia Projektu i są upraw­nio­ne do jego kon­tro­li, a tak­że obsłu­dze księ­go­wej lub praw­nej Projektu.
6. Podanie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne – obo­wią­zek ich poda­nia nie wyni­ka z usta­wy, ani z umo­wy. Podanie danych jest jed­nak nie­zbęd­ne, aby ubie­gać się o udzie­le­nie zamó­wie­nia, zawrzeć i reali­zo­wać umo­wę.
7. Dane oso­bo­we pod­le­ga­ją prze­twa­rza­niu, w tym archi­wi­zo­wa­niu, przez okres reali­za­cji, ewa­lu­acji i trwa­ło­ści Projektu, a następ­nie przez okres, w któ­rym nie­zbęd­ne jest prze­cho­wy­wa­nie doku­men­ta­cji Projektu.
8. W każ­dym cza­sie Wykonawca może żądać od Administratora dostę­pu do jego danych oso­bo­wych oraz ich spro­sto­wa­nia.
9. Na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa Wykonawca może żądać usu­nię­cia danych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych lub ich prze­nie­sie­nia na rzecz innych pod­mio­tów.
10. Jeżeli Wykonawca sądzi, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy pra­wa, może wnieść skar­gę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją auto­ma­tycz­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, ani pro­fi­lo­wa­niu.

Załącznik nr 1

14.03.2019

Zapytanie ofer­to­we

W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim” Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko pro­jek­to­we pn. Specjalista ds. roz­li­czeń, na nastę­pu­ją­cych warun­kach:

1) Liczba godzin zaan­ga­żo­wa­nia na ww. sta­no­wi­sku: 32h mie­sięcz­nie.
2) Forma praw­na współ­pra­cy: umo­wa cywil­no­praw­na.
3) Okres współ­pra­cy: od maja 2019 r. do paź­dzier­ni­ka 2020 r. z moż­li­wo­ścią wcze­śniej­sze­go wypo­wie­dze­nia umo­wy.
4) Zakres obo­wiąz­ków:
• przy­go­to­wy­wa­nie danych do wnio­sku o płat­ność dla Lidera Projektu,
• moni­to­ro­wa­nie postę­pu finan­so­we­go i roz­li­cza­niem pro­jek­tu,
• przy­go­to­wa­niem spra­woz­dań finan­so­wych,
• czu­wa­nie nad obie­giem doku­men­tów finan­so­wych,
• kon­takt z Partnerami w celu zapew­nie­nia roz­li­cze­nia pro­jek­tu.
5) Wymagane doświad­cze­nie: min.: 3-let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi współ­fi­nan­so­wa­ny­mi z UE.
6) Ww. wyna­gro­dze­nie będzie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do skła­da­nia ofert, w któ­rych zosta­nie okre­ślo­na war­tość 1-mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to (tj. z VAT – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej albo – w innych wypad­kach — ze wszyst­ki­mi należ­no­ścia­mi publicz­no­praw­ny­mi, w tym — w przy­pad­ku umo­wy cywil­no­praw­nej, któ­ra nie jest zawie­ra­na w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej – wraz z należ­no­ścia­mi obcią­ża­ją­cy­mi Zamawiającego).

W ofer­cie nale­ży wska­zać dane oso­by, któ­ra zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na na sta­no­wi­sku obję­tym niniej­szym zapy­ta­niem (w tym skie­ro­wa­na do zaan­ga­żo­wa­nia na sta­no­wi­sku przez wyko­naw­cę, któ­ry nie będzie reali­zo­wał zamó­wie­nia oso­bi­ście), a do ofer­ty nale­ży dołą­czyć wyma­ga­ne doku­men­ty potwier­dza­ją­ce doświad­cze­nie zawo­do­we.

Oferty nie­kom­plet­ne nie będą roz­pa­try­wa­ne – zosta­ną odrzu­co­ne bez wzy­wa­nia do uzu­peł­nie­nia.

Oferty nale­ży wysy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e-mail k.musielewicz@rigp.pl do dnia 22.03.2019r. do godzi­ny 15.00

Dodatkowo moż­li­we jest zło­że­nie ofert w for­mie pisem­nej w sie­dzi­bie Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych oso­bo­wych prze­ka­zy­wa­nych w związ­ku z niniej­szym ww.
zapy­ta­niem ofer­to­wym jest Zamawiający (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, ul.
Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk).
2. Administrator usta­no­wił Inspektora Danych Osobowych, z któ­rym moż­na się kon­tak­to­wać
dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem: odo@rigp.pl.
3. Administrator prze­twa­rza dane oso­bo­we Wykonawcy w celu zawar­cia umo­wy o reali­za­cję
zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem, a w przy­pad­ku wybo­ru ofer­ty Wykonawcy –
tak­że w celu reali­za­cji zawar­tej z nim Umowy, jak rów­nież w celu reali­za­cji obo­wiąz­ków
praw­nych cią­żą­cych na Administratorze w związ­ku z prze­pro­wa­dze­niem niniej­sze­go
postę­po­wa­nia i roz­li­cze­niem Zamówienia.
4. Dane oso­bo­we Wykonawcy będą prze­twa­rza­ne przez Administratora:
• ponie­waż jest to nie­zbęd­ne w celu zawar­cia i reali­za­cji umo­wy
• ponie­waż jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych w związ­ku z
reali­za­cją pro­jek­tu, w ramach któ­re­go ogła­sza­ne jest niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we­go,
a któ­ry jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej, tj. obo­wiąz­ków
zwią­za­nych z moni­to­rin­giem, ewa­lu­acją i spra­woz­daw­czo­ścią w ramach Projektu, jak
rów­nież obo­wiąz­ków rachun­ko­wych i podat­ko­wych.
5. Dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne Instytucjom, któ­re udzie­li­ły dofi­nan­so­wa­nia Projektu
i są upraw­nio­ne do jego kon­tro­li, a tak­że obsłu­dze księ­go­wej lub praw­nej Projektu.
6. Podanie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne – obo­wią­zek ich poda­nia nie wyni­ka z usta­wy,
ani z umo­wy. Podanie danych jest jed­nak nie­zbęd­ne, aby ubie­gać się o udzie­le­nie
zamó­wie­nia, zawrzeć i reali­zo­wać umo­wę.
7. Dane oso­bo­we pod­le­ga­ją prze­twa­rza­niu, w tym archi­wi­zo­wa­niu, przez okres reali­za­cji,
ewa­lu­acji i trwa­ło­ści Projektu, a następ­nie przez okres, w któ­rym nie­zbęd­ne jest
prze­cho­wy­wa­nie doku­men­ta­cji Projektu.
8. W każ­dym cza­sie Wykonawca może żądać od Administratora dostę­pu do jego danych
oso­bo­wych oraz ich spro­sto­wa­nia.
9. Na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa Wykonawca może żądać usu­nię­cia danych,
ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych lub ich prze­nie­sie­nia na rzecz innych pod­mio­tów.
10. Jeżeli Wykonawca sądzi, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy pra­wa, może
wnieść skar­gę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją auto­ma­tycz­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, ani pro­fi­lo­wa­niu.

Załącznik nr 1

14.03.2019

Zapytanie odwo­ła­ne 

Zapytanie ofer­to­we

W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim” Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku ogła­sza nabór na sta­no­wi­sko pro­jek­to­we pn. Koordynator Partnera, na nastę­pu­ją­cych warun­kach:
1) Liczba godzin zaan­ga­żo­wa­nia na ww. sta­no­wi­sku: 32h mie­sięcz­nie.
2) Forma praw­na współ­pra­cy: umo­wa cywil­no­praw­na
3) Okres współ­pra­cy: od maja 2019 r. do paź­dzier­ni­ka 2020 r. z moż­li­wo­ścią wcze­śniej­sze­go wypo­wie­dze­nia umo­wy.
4) Zakres obo­wiąz­ków
• koordynacja/ moni­to­ring reali­za­cji zadań per­so­ne­lu Partnera,
• rapor­to­wa­nie do Lidera Projektu,
• współ­za­rzą­dza­nie Projektem,
• udział w spo­tka­niach Komisji Sterującej, dia­gno­zo­wa­nie ryzyk oraz ich opty­ma­li­za­cja,
• przy­go­to­wy­wa­nie wnio­sków o płat­ność,
• moni­to­ring wskaź­ni­ków (zgod­nie z zało­że­nia­mi mery­to­rycz­ny­mi, cza­so­wy­mi, budże­to­wy­mi),
• prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów zgod­nie z wytycz­ny­mi dot. reali­za­cji pro­jek­tów UE;
• wyko­na­nie for­mal­no­ści i nad­zór nad udzie­le­niem pomo­cy publicz­nej w pro­jek­cie — wery­fi­ka­cja gran­to­bior­ców wspar­cia pod wzglę­dem speł­nia­nia warun­ków korzy­sta­nia z pomo­cy.
• odpo­wie­dzial­ność za prze­pro­wa­dze­nie audy­tu finan­so­we­go pro­jek­tu.
5) Wymagane doświad­cze­nie: min.: 5-let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi współ­fi­nan­so­wa­ny­mi z UE.
6) Ww. wyna­gro­dze­nie będzie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do skła­da­nia ofert, w któ­rych zosta­nie okre­ślo­na war­tość 1-mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to (tj. z VAT – w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej albo – w innych wypad­kach — ze wszyst­ki­mi należ­no­ścia­mi publicz­no­praw­ny­mi, w tym — w przy­pad­ku umo­wy cywil­no­praw­nej, któ­ra nie jest zawie­ra­na w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej – wraz z należ­no­ścia­mi obcią­ża­ją­cy­mi Zamawiającego).

W ofer­cie nale­ży wska­zać dane oso­by, któ­ra zosta­nie zaan­ga­żo­wa­na na sta­no­wi­sku obję­tym niniej­szym zapy­ta­niem (w tym skie­ro­wa­na do zaan­ga­żo­wa­nia na sta­no­wi­sku przez wyko­naw­cę, któ­ry nie będzie reali­zo­wał zamó­wie­nia oso­bi­ście), a do ofer­ty nale­ży dołą­czyć wyma­ga­ne doku­men­ty potwier­dza­ją­ce doświad­cze­nie zawo­do­we.

Oferty nie­kom­plet­ne nie będą roz­pa­try­wa­ne – zosta­ną odrzu­co­ne bez wzy­wa­nia do uzu­peł­nie­nia.

Oferty nale­ży wysy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e-mail k.musielewicz@rigp.pl do dnia 22.03.2019r. do godzi­ny 15.00

Dodatkowo moż­li­we jest zło­że­nie ofert w for­mie pisem­nej w sie­dzi­bie Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych oso­bo­wych prze­ka­zy­wa­nych w związ­ku z niniej­szym ww. zapy­ta­niem ofer­to­wym jest Zamawiający (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, ul. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk).
2. Administrator usta­no­wił Inspektora Danych Osobowych, z któ­rym moż­na się kon­tak­to­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną pod adre­sem: odo@rigp.pl.
3. Administrator prze­twa­rza dane oso­bo­we Wykonawcy w celu zawar­cia umo­wy o reali­za­cję zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem, a w przy­pad­ku wybo­ru ofer­ty Wykonawcy – tak­że w celu reali­za­cji zawar­tej z nim Umowy, jak rów­nież w celu reali­za­cji obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Administratorze w związ­ku z prze­pro­wa­dze­niem niniej­sze­go postę­po­wa­nia i roz­li­cze­niem Zamówienia.
4. Dane oso­bo­we Wykonawcy będą prze­twa­rza­ne przez Administratora:
• ponie­waż jest to nie­zbęd­ne w celu zawar­cia i reali­za­cji umo­wy
• ponie­waż jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych w związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu, w ramach któ­re­go ogła­sza­ne jest niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we­go, a któ­ry jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej, tj. obo­wiąz­ków zwią­za­nych z moni­to­rin­giem, ewa­lu­acją i spra­woz­daw­czo­ścią w ramach Projektu, jak rów­nież obo­wiąz­ków rachun­ko­wych i podat­ko­wych.
5. Dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne Instytucjom, któ­re udzie­li­ły dofi­nan­so­wa­nia Projektu i są upraw­nio­ne do jego kon­tro­li, a tak­że obsłu­dze księ­go­wej lub praw­nej Projektu.
6. Podanie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne – obo­wią­zek ich poda­nia nie wyni­ka z usta­wy, ani z umo­wy. Podanie danych jest jed­nak nie­zbęd­ne, aby ubie­gać się o udzie­le­nie zamó­wie­nia, zawrzeć i reali­zo­wać umo­wę.
7. Dane oso­bo­we pod­le­ga­ją prze­twa­rza­niu, w tym archi­wi­zo­wa­niu, przez okres reali­za­cji, ewa­lu­acji i trwa­ło­ści Projektu, a następ­nie przez okres, w któ­rym nie­zbęd­ne jest prze­cho­wy­wa­nie doku­men­ta­cji Projektu.
8. W każ­dym cza­sie Wykonawca może żądać od Administratora dostę­pu do jego danych oso­bo­wych oraz ich spro­sto­wa­nia.
9. Na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa Wykonawca może żądać usu­nię­cia danych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych lub ich prze­nie­sie­nia na rzecz innych pod­mio­tów.
10. Jeżeli Wykonawca sądzi, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy pra­wa, może wnieść skar­gę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją auto­ma­tycz­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, ani pro­fi­lo­wa­niu.

Załącznik nr 1

27.02.2018

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­ne­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go z dn. 15.02.2018. wygrał pod­miot:

GESTION Paweł Mieczan

Ul. Władysława Szafera 100/10

71–254 Szczecin

NIP: 852 234 94 73

Kwota ofer­ty: 4000,00 zł brut­to brut­to

Oferta wpły­nę­ła w dniu 23.02.2018r.

15.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE

ZAANGAŻOWANIA BROKERA EKSPORTOWEGO

w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

I.                    ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

II.                  INFORMACJEPROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

1)      Zamówienie jest udzie­la­ne w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”, zwa­nym dalej Projektem.

2)      Projekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eks­por­to­wa”.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00–22-0001/16–00.

4)      Okres reali­za­cji Projektu: lipiec 2016 – czer­wiec 2023

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost — do 2023 r. – aktyw­no­ści eks­por­to­wej 1800 mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efek­cie utwo­rze­nia kom­plek­so­we­go, sko­or­dy­no­wa­ne­go, sys­te­mu wspar­cia eks­por­tu w regio­nie.

III.                TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofer­to­we w ramach zasa­dy kon­ku­ren­cyj­no­ści zgod­nie z wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

IV.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)      Celem niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go jest wybór i zaan­ga­żo­wa­nie w Projekcie 1 Brokera Eksportowego (Brokera Lokalnego) w ramach per­so­ne­lu Projektu.

2)      W rozu­mie­niu niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go Broker Eksportowy  to kom­pe­tent­ny spe­cja­li­sta, któ­ry bada i ana­li­zu­je poten­cjał eks­por­to­wy przed­się­bior­stwa, wska­zu­je poten­cjal­ne ryn­ki eks­por­to­we, wska­zu­je obsza­ry do udo­sko­na­le­nia, wspie­ra nawią­zy­wa­nie reali­za­cji eks­por­to­wych, poma­ga stwo­rzyć ofer­tę eks­por­to­wą fir­my, posia­da sze­ro­ką wie­dzę ryn­ko­wą i szu­ka dla fir­my moż­li­wo­ści do roz­wo­ju eks­por­tu.

3)      Podstawowym zada­niem Brokera Eksportowego jest prze­pro­wa­dza­nie badań poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go (MŚP) w wymia­rze śred­nio 18 badań/rok, tj. śred­nio 3 badania/2 mie­sią­ce. Dodatkowe zada­nia Brokera Eksportowego opi­sa­ne są poni­żej w pkt. IV.A, z tym że w okre­sie pierw­szych trzech mie­się­cy obo­wią­zy­wa­nia Umowy Wykonawca jest zobo­wią­za­ny do prze­pro­wa­dze­nia min. 5 badań. W ramach umo­wy Broker może być tak­że zobo­wią­za­ny do dokoń­cze­nia okre­ślo­nej przez Zamawiającego licz­by badań, któ­re już zosta­ły roz­po­czę­te.

4)      Broker Eksportowy zosta­nie zaan­ga­żo­wa­ny do Projektu na umo­wy pod­sta­wie umo­wy zle­ce­nia.

5)      Broker Eksportowy zobo­wią­za­ny jest do oso­bi­ste­go wyko­ny­wa­nia zadań obję­tych Zamówieniem.

6)      Broker Eksportowy może wyko­ny­wać zada­nia obję­te Zamówieniem w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

IV.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ BROKERA EKSPORTOWEGO

Zamówienie obej­mu­je w szcze­gól­no­ści reali­za­cję nastę­pu­ją­cych zadań:

·         dotar­cie do przed­się­bior­ców (MŚP) z woj. Pomorskiego – tych, któ­rzy są/mogą być zain­te­re­so­wa­ni eks­por­tem, lecz potrze­bu­ją wspar­cia w tym zakre­sie i tych, któ­rzy już eks­por­tu­ją, ale są zain­te­re­so­wa­ni  roz­sze­rze­niem dzia­łal­no­ści w tym zakre­sie,

·         bada­nie i ana­li­zo­wa­nie poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców (MŚP) — prze­pro­wa­dza­nie badań poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców z wyko­rzy­sta­niem udo­stęp­nio­nych przez Zamawiającego narzę­dzi, któ­rych pro­duk­tem będzie raport poten­cja­łu eks­por­to­we­go (Badanie Pro Eksport),

·         opra­co­wa­nie dla przed­się­bior­cy, któ­ry wyko­nał bada­nie Pro Eksport, reko­men­da­cji w zakre­sie dal­szych dzia­łań w celu roz­po­czę­cia lub roz­wo­ju aktyw­no­ści eks­por­to­wej,

·         pro­wa­dze­nie badań ilościowych/jakościowych firm zain­te­re­so­wa­nych eks­por­tem,

·         sys­te­ma­tycz­ne wpro­wa­dza­nie danych o fir­mach, ich poten­cja­le ryn­ko­wym, usłu­gach, itp. do sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go udo­stęp­nio­ne­go przez Zamawiającego,

·         przed­sta­wia­nie przed­się­bior­com sys­te­mu wspar­cia w Projekcie,

·         udział w budo­wa­niu bazy pomor­skich MŚP,

·         sta­ła opie­ka nad pod­le­ga­ją­cy­mi mu przed­się­bior­ca­mi na całym eta­pie korzy­sta­nia przez nich z sys­te­mu wspar­cia w  Projekcie – sys­te­ma­tycz­ne kon­tak­to­wa­nie się z przed­się­bior­ca­mi, budo­wa­nie rela­cji, obser­wa­cja i doradz­two zmian wpro­wa­dza­nych przez przed­się­bior­ców w zakre­sie dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej,

·         infor­mo­wa­nie przed­się­bior­ców o dzia­ła­niach pro­wa­dzo­nych w ramach Projektu i moż­li­wych for­mach wspar­cia dla przed­się­bior­ców,

·         łącze­nie przed­się­bior­ców z poten­cjal­ny­mi part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi do pro­wa­dze­nia eks­por­tu,

·         pro­mo­cja Projektu,

·         uczest­nic­two w cyklicz­nych spo­tka­niach Brokerów Eksportowych (śred­nio 1/kwartał).

.

V.                  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Terenem dzia­ła­nia Brokera Eksportowego jest woje­wódz­two pomor­skie.

2)      Badania poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców będą wyko­ny­wa­ne w miej­scach dogod­nych dla przed­się­bior­ców, np. w sie­dzi­bach przed­się­bior­ców.

3)      Zamówienie jest udzie­la­ne na okres 3 mie­się­cy (okres prób­ny) z opcją prze­dłu­że­nia do grud­nia 2022. Jeżeli przed upły­wem ww. ter­mi­nu żad­na ze  Stron nie powia­do­mi dru­giej Strony o rezy­gna­cji z Umowy, ule­ga on  prze­dłu­że­niu na okres do 31.12.2022 r. Umowa prze­wi­du­je moż­li­wość roz­wią­za­nia za wypo­wie­dze­niem.

VI.                CPV

CPV 71620000–0: Usługi ana­li­zy

CPV 79300000–7: Badania ryn­ko­we i eko­no­micz­ne; ankie­to­wa­nie i sta­ty­sty­ka

VII.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)      Zamawiający wyma­ga oso­bi­ste­go wyko­na­nia zamó­wie­nia przez Wykonawcę, w związ­ku z czym ofer­ty mogą skła­dać jedy­nie oso­by fizycz­ne, w tym tak­że oso­by fizycz­ne pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie obję­tym przed­mio­tem zamó­wie­nia.

2)      O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wykonawcy, któ­rzy:

a.       posia­da­ją wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie,

b.       bie­gle wła­da­ją języ­kiem angiel­skim w mowie i piśmie,

c.       Posiadają pra­wo jaz­dy kat. B i dys­po­nu­ją samo­cho­dem,

d.       bie­gle obsłu­gu­ją MS Office,

e.       Posiadają doświad­cze­nie zawo­do­we: min. 5 lat doświad­cze­nia w obsza­rze usług roz­wo­jo­wych dla przed­się­bior­ców, w tym np. doradz­twa gospo­dar­cze­go lub biz­ne­so­we­go i/lub doradz­twa dla firm w zakre­sie budo­wa­nia rela­cji biz­ne­so­wo-han­dlo­wych i/lub zarzą­dza­nia i/lub wpro­wa­dza­nia nowych rozwiązań/produktów i/lub mar­ke­tin­gu i/lub two­rze­nia biz­ne­spla­nów i stra­te­gii roz­wo­jo­wych, współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi – w razie świad­cze­nia usług na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę, umo­wy o sta­łej współ­pra­cy, umo­wy sta­łe­go zle­ce­nia, itp. ALBO:

f.        Posiadają doświad­cze­nie zawo­do­we pole­ga­ją­ce na tym, że zre­ali­zo­wa­li min. 50 usług w ww. zakre­sie – w razie świad­cze­nia usług na pod­sta­wie jed­no­ra­zo­wych zle­ceń.

Ww. warun­ki pod­le­ga­ją oce­nie według kry­te­rium spełnia/nie speł­nia.

VIII.            SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym Wykonawca:

1)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

2)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o:

·         bie­głej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.b.

·         posia­da­niu pra­wa jaz­dy kat. B (ze wska­za­niem nume­ru doku­men­tu) i dys­po­no­wa­niu samo­cho­dem – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.c,

·         zna­jo­mo­ści i obsłu­dze MS Office – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.d,

3)      Załączy do ofer­ty:

a)       Poświadczoną przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów magi­ster­skich (stu­diów dru­gie­go stop­nia lub jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich w sys­te­mie boloń­skim albo stu­diów magi­ster­skich sprzed sys­te­mu boloń­skie­go)  – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.a,

b)      Poświadczone przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pie refe­ren­cji, zaświad­czeń o zatrud­nie­niu lub umów o pra­cę wraz ze świa­dec­twem pra­cy, umów cywil­no­praw­nych wraz z pro­to­ko­łem zdaw­czo-odbior­czym, itp. – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.e.; z ww. doku­men­tów będzie przed­miot świad­czo­nych usług oraz okres ich świad­cze­nia, tj.  świad­cze­nie usług roz­wo­jo­wych dla przed­się­bior­ców przez łącz­ny okres min. 5 lat,

c)       Poświadczone przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pie refe­ren­cji, pro­to­ko­łów zdaw­czo-odbior­czych, fak­tur, itp. – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.f; z ww. doku­men­tów będzie przed­miot świad­czo­nych usług, tj. świad­cze­nie usług roz­wo­jo­wych dla przed­się­bior­ców, i wymiar doświad­cze­nia w tym zakre­sie, tj. min. 50 zre­ali­zo­wa­nych usług.

IX.                KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający usta­na­wia trzy kry­te­ria oce­ny ofert:

1)      Cena, tj. kwo­ta mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to za wyko­ny­wa­nie Zamówienia, tj. prze­pro­wa­dza­nie badań poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców (MŚP) w wymia­rze śred­nio 18 badań/rok (tj. śred­nio 3 badania/2 mie­sią­ce) wraz z bie­żą­cym wyko­ny­wa­niem czyn­no­ści dodat­ko­wych okre­ślo­nych w pkt. IV.A zapy­ta­nia ofer­to­we­go: 50%

2)      Kwalifikacje: 25%

3)      Wynik roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej: 25%

X.                  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punk­tów, któ­rą może uzy­skać ofer­ta, wyno­si 100 (100%), w tym:

a)       za zaofe­ro­wa­ną cenę brut­to – max. 50 pkt. (50%)

Ocena zosta­nie doko­na­na według wzo­ru: W = 50 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – naj­niż­sza cena spo­śród ofert zło­żo­nych przez Wykonawców (nie­pod­le­ga­ją­cych odrzu­ce­niu)

·         OC – cena ofe­ro­wa­na przez Wykonawcę w oce­nia­nej ofer­cie.

b)      za kwa­li­fi­ka­cje – max. 25 pkt. (25%), w tym:

 • za wykształ­ce­nie magi­ster­skie w zakre­sie eko­no­mii: 10 pkt.
 • za wykształ­ce­nie magi­ster­skie w zakre­sie zarzą­dza­nia: 10 pkt.
 • za wykształ­ce­nie magi­ster­skie w zakre­sie han­dlu zagra­nicz­ne­go: 10 pkt.
 • za wykształ­ce­nie pody­plo­mo­we w zakre­sie eko­no­mii: 5 pkt.
 • za wykształ­ce­nie pody­plo­mo­we w zakre­sie zarzą­dza­nia: 5 pkt.
 • za wykształ­ce­nie pody­plo­mo­we w zakre­sie han­dlu zagra­nicz­ne­go 5 pkt.
 • za bie­głą zna­jo­mość inne­go języ­ka obce­go niż język angiel­ski: 5 pkt.

W ramach niniej­sze­go kry­te­rium („za kwa­li­fi­ka­cje”) punk­ty pod­le­ga­ją sumo­wa­niu. Jeżeli suma punk­tów prze­kra­cza 25, Wykonawca otrzy­mu­je w tym kry­te­rium 25 pkt.

W celu uzy­ska­nia punk­tów z tytu­łu posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji, o któ­rych mowa powy­żej, Wykonawca dołą­czy do ofer­ty poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez Wykonawcę:

 • kse­ro­ko­pie dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów, o któ­rych mowa powy­żej,
 • cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych zna­jo­mość języ­ków obcych (innych niż język angiel­ski) w stop­niu bie­głym, okre­ślo­nych w załącz­ni­ku nr 2 do roz­po­rzą­dze­nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w spra­wie spo­so­by prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w służ­bie cywil­nej,

c)       za wynik roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej – max 25 pkt. (25%)

Wszyscy Wykonawcy, któ­rych ofer­ty nie pod­le­ga­ją odrzu­ce­niu, zosta­ną zapro­sze­ni na roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, któ­re pod­le­ga­ją oce­nie w zakre­sie:

1)      zna­jo­mo­ści tema­ty­ki zwią­za­nej z dzia­łal­no­ścią eks­por­to­wej, w tym wyni­ka­ją­cą z wła­sne­go doświad­cze­nia – max. 10 pkt.

2)      kom­pe­ten­cji mięk­kich, umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych, komu­ni­ka­cji – max. 10 pkt.

3)      pomy­słów i zało­żeń zwią­za­nych z reali­za­cją Zamówienia – max. 5 pkt.

XI.                TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00
 2. Termin jest zacho­wa­ny, jeże­li przed jego upły­wem ofer­ta wpły­nie (zosta­nie dorę­czo­na) do Zamawiającego.

XII.              SPOSÓBMIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być skła­da­ne:

 1. w for­mie pisem­nej – ofer­tę nale­ży zło­żyć w zamknię­tej koper­cie ozna­czo­nej tytu­łem: „Oferta na sta­no­wi­sko Brokera Eksportowego” w sie­dzi­bie Zamawiającego pod adre­sem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budy­nek Olivia Six, 13 pię­tro,

sekre­ta­riat RIGP w czę­ści Olivia Connect),

 1. w for­mie elek­tro­nicz­nej – skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza ofer­ty oraz poświad­czo­nych za zgod­ność z ory­gi­na­łem załącz­ni­ków do ofer­ty nale­ży dołą­czyć do wia­do­mo­ści e-mail wysła­nej na adres: przetargi@rigp.pl, wpi­su­jąc w polu wska­zu­ją­cym temat wia­do­mo­ści: „Oferta na sta­no­wi­sko Brokera Eksportowego”.

XIII.            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę nale­ży spo­rzą­dzić:

a)       na piśmie,

b)      w języ­ku pol­skim,

c)       na for­mu­la­rzu, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 1  do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go,

d)      skła­da­jąc pod­pi­sy pod oświad­cze­nia­mi zawar­ty­mi w for­mu­la­rzu ofer­ty.

 1. Do ofer­ty nale­ży dołą­czyć:

a)       doku­men­ty potwier­dza­ją­ce speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu

b)      doku­men­ty potwier­dza­ją­ce posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji pod­le­ga­ją­cych punk­ta­cji, o któ­rej mowa w pkt. X.b niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go.

 1. Składając ofer­tę Wykonawca apli­ku­je o zaan­ga­żo­wa­nie do Projektu w wymia­rze obej­mu­ją­cym wyko­na­nie śred­nio 18 badań poten­cja­łu eks­por­to­we­go przedsiębiorców/rok, tj. śred­nio 3 badania/2 mie­sią­ce oraz reali­za­cję pozo­sta­łych zadań obję­tych umo­wą.
 2. Oferowana cena (tj. wyso­kość mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to) obej­mu­je sta­łą i bie­żą­cą reali­za­cję wszyst­kich zadań okre­ślo­nych w pkt. IV.A.
 3. W ofer­cie Wykonawca okre­śli wyso­kość mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to (brut­to brut­to) tj.:

a)       Jeżeli Wykonawca będzie reali­zo­wać Zamówienia na pod­sta­wie umo­wy nie zwią­za­nej z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą Wykonawcy, wyna­gro­dze­nie to obej­mu­je wszel­kie należ­ne świad­cze­nia publicz­no­praw­ne, do któ­rych zapła­ty lub potrą­ce­nia zobo­wią­za­ny jest Zamawiający,

b)      Jeżeli Wykonawca będzie świad­czyć usłu­gi w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, cena ta zawie­ra poda­tek VAT.

 1. Określona w ofer­cie staw­ka wyna­gro­dze­nia (cena) jest wyna­gro­dze­niem ryczał­to­wym i obej­mu­je wszel­kie kosz­ty Wykonawcy zwią­za­ne z reali­za­cją usłu­gi, z zastrze­że­niem pkt. 7 poni­żej.
 2. Wykonawcy może przy­słu­gi­wać czę­ścio­wy zwrot kosz­tów prze­jaz­du w wyso­ko­ści 100–200 zł brut­to mie­sięcz­nie, usta­lo­ny każ­do­ra­zo­wo przez Zamawiającego w pro­to­ko­le zdaw­czo-odbior­czym w opar­ciu o zaan­ga­żo­wa­nie Wykonawcy w danym mie­sią­cu. W pozo­sta­łym zakre­sie Wykonawca pokry­wa kosz­ty prze­jaz­dów we wła­snym zakre­sie.
 3. W ofer­cie Wykonawca zazna­czy, czy pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą. W razie zmia­ny oko­licz­no­ści w tym zakre­sie, wska­za­nie to nie jest wią­żą­ce.

XIV.            ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu pod­le­ga­ją ofer­ty:

a)       zło­żo­ne przez Wykonawców pod­le­ga­ją­cych wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia lub nie­speł­nia­ją­cych warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

b)      nie­zgod­ne z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym,

c)       nie­kom­plet­ne,

d)      zawie­ra­ją­ce cenę wyż­szą niż prze­wi­dzia­na w budże­cie Zamawiającego.

XV.              WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZAWARCIE UMOWY

 1. W ramach niniej­sze­go postę­po­wa­nia Zamawiający doko­na wybo­ru 1 Wykonawcy, któ­re­go ofer­ta nie zosta­ła odrzu­co­na i uzy­ska­ła naj­wyż­szą pozy­cję w ran­kin­gu ofert.
 2. Umowa z Wykonawcą zosta­nie zawar­ta w for­mie pisem­nej (pod rygo­rem nie­waż­no­ści) zgod­nie ze wzo­rem, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go zapy­ta­nia.
 3. Jeżeli Wykonawca,  któ­re­go ofer­ta zosta­ła wybra­na, uchy­la się od zawar­cia umo­wy lub nie może zawrzeć umo­wy, Zamawiający jest upraw­nio­ny do zawar­cia umo­wy z Wykonawcą, któ­re­go ofer­ta zaj­mu­je kolej­ne miej­sce w ran­kin­gu ofert.
 4. Jeżeli nie moż­na wybrać ofer­ty z uwa­gi na to, że dwie lub wię­cej ofert uzy­ska­ło tę samą pozy­cję w ran­kin­gu ofert, Zamawiający spo­śród tych ofert wybie­ra ofer­tę z naj­niż­szą cenę, a jeże­li zosta­ły zło­żo­ne ofer­ty o takiej samej cenie, Zamawiający wzy­wa Wykonawców, któ­rzy zło­ży­li te ofer­ty, do zło­że­nia w wyzna­czo­nym ter­mi­nie ofert dodat­ko­wych w zakre­sie ceny.
 5. W toku roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej Wykonawca może spraw­dzić speł­nie­nie przez Wykonawcę warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu w zakre­sie bie­głej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go, obsłu­gi MS Office oraz posia­da­nia pra­wa jaz­dy. W razie stwier­dze­nia nie­speł­nie­nia tych warun­ków, ofer­ta Wykonawcy pod­le­ga odrzu­ce­niu.
 6. Umowa nie może zostać zawar­ta z Wykonawcą:
  1.  Który jest jed­no­cze­śnie zatrud­nio­ny w insty­tu­cji uczest­ni­czą­cej w reali­za­cji RPO WP na pod­sta­wie sto­sun­ku pra­cy, chy­ba że nie zacho­dzi kon­flikt inte­re­sów lub podwój­ne finan­so­wa­nie, lub
  2.  Którego obcią­że­nie wyni­ka­ją­ce z zaan­ga­żo­wa­nia w pro­jek­tach wyklu­cza moż­li­wość pra­wi­dło­wej i efek­tyw­nej reali­za­cji wszyst­kich zadań powie­rzo­nych oso­bie, tj. łącz­ne zaan­ga­żo­wa­nie zawo­do­we tej oso­by w reali­za­cję wszyst­kich pro­jek­tów finan­so­wa­nych z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i Funduszu Spójności oraz dzia­łań finan­so­wa­nych z innych źró­deł, w tym ze środ­ków wła­snych bene­fi­cjen­ta i innych pod­mio­tów, prze­kra­cza 276 godzin mie­sięcz­nie.
 1. W razie nie­moż­no­ści zawar­cia Umowy z wybra­nym Wykonawcą z uwa­gi na oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa powy­żej w ust. 7, Zamawiający może zawrzeć umo­wę z kolej­nym Wykonawcą według ran­kin­gu ofert.

XVI.            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest upraw­nio­ny do unie­waż­nie­nia niniej­sze­go postę­po­wa­nia:

1)      Jeżeli nie wpły­nę­ła żad­na ofer­ta,

2)      Wszystkie ofer­ty zosta­ły odrzu­co­ne,

3)      jeże­li ceny okre­ślo­ne we wszyst­kich ofer­tach prze­kra­cza­ją kwo­tę, któ­rą Zamawiający pla­no­wał prze­zna­czyć na reali­za­cję Zamówienia,

4)      jeże­li niniej­sze postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą, któ­ra jest nie­moż­li­wa do usu­nię­cia i unie­moż­li­wia zawar­cie umo­wy,

5)      jeże­li z powo­dów organizacyjnych/wewnętrznych nie będzie zain­te­re­so­wa­ny wybo­rem ofer­ty i zawar­ciem umo­wy.

XVII.          ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się moż­li­wość zmia­ny umo­wy w zakre­sie:

 1. zmia­ny ter­mi­nu reali­za­cji usługi/obowiązywania umo­wy (w szcze­gól­no­ści w razie prze­dłu­że­nia okre­su rekru­ta­cji do Projektu),
 2. zmia­ny wymia­ru zaan­ga­żo­wa­nia cza­so­we­go i w związ­ku z tym wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia,
 3. zmian wyni­ka­ją­cych ze zmia­ny zało­żeń Projektu, wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie lub wytycz­nych, któ­re mają zasto­so­wa­nie w Projekcie,
 4. rezy­gna­cji Wykonawcy z reali­za­cji Zamówienia w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na rzecz umo­wy zle­ce­nia nie­zwią­za­nej z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub odwrot­nie,
 5. innych, nie­istot­nych zmian w sto­sun­ku do tre­ści ofer­ty Wykonawcy.

Dopuszcza się moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie lub prze­pi­sach pra­wa.

XVIII.        UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający prze­wi­du­je moż­li­wość udzie­le­nia Wykonawcy, z któ­rym zawar­ta zosta­ła umo­wa w wyni­ku niniej­sze­go postę­po­wa­nia, zamó­wie­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go (na usłu­gi obję­te niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym) w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 50% war­to­ści zamó­wie­nia okre­ślo­nej w umo­wie zawar­tej z Wykonawcą.

XIX.            ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzie­lo­ne:

1)      pod­mio­tom powią­za­nym z RIGP oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo.

Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy RIGP lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu RIGP lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu RIGP czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:

a) uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej

b) posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji

c) peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka,

d) pozo­sta­wa­niu  w związ­ku mał­żeń­skim w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li.

2) pra­cow­ni­kom Partnerów Projektu (Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni).

Wykonawca zło­ży w ofer­cie oświad­cze­nie w ww. przed­mio­cie.

XX.              SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJIWYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapy­ta­nie ofer­to­we oraz infor­ma­cja o wyni­kach postę­po­wa­nia pod­le­ga­ją opu­bli­ko­wa­niu na stro­nie inter­ne­to­wej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Zamawiającego www.rigp.pl.

XXI.            ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go są:

 1. Załącznik nr 1 — wzór ofer­ty,
 2. Załącznik nr 2 — pro­jekt umo­wy.

XXII.          KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym nale­ży kon­tak­to­wać się z Magdaleną Raczyńską – tel. 58–305-23–25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE

ZAANGAŻOWANIA EKSPERTA DS. PLATFORMY EKSPORTOWEJ

w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

IIINFORMACJEPROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

1)      Zamówienie jest udzie­la­ne w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”, zwa­nym dalej Projektem.

2)      Projekt i wyna­gro­dze­nie za reali­za­cję Zamówienia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym są współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eks­por­to­wa”.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00–22-0001/16–00.

4)      Okres reali­za­cji Projektu: lipiec 2016 r. – czer­wiec 2023 r.

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost — do 2023 r. – aktyw­no­ści eks­por­to­wej 1800 mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efek­cie utwo­rze­nia kom­plek­so­we­go, sko­or­dy­no­wa­ne­go, sys­te­mu wspar­cia eks­por­tu w regio­nie.

IIITRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofer­to­we w ramach zasa­dy kon­ku­ren­cyj­no­ści zgod­nie z wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

IVPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)      Celem niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go jest wybór i zaan­ga­żo­wa­nie w Projekcie Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej.

2)      Podstawowym zada­niem Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej jest obsłu­ga Platformy Eksportowej, w tym stro­ny inter­ne­to­wej Projektu.

3)      Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej zobo­wią­za­ny jest do oso­bi­ste­go wyko­ny­wa­nia zadań obję­tych Zamówieniem.

4)      Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej zaan­ga­żo­wa­ny zosta­nie do Projektu na pod­sta­wie umo­wy  zle­ce­nia.

5)      Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej może wyko­ny­wać zada­nia obję­te Zamówieniem w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

IV.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ EKSPERT DS. PLATORMY EKSPORTOWEJ

Zamówienie obej­mu­je w szcze­gól­no­ści reali­za­cję nastę­pu­ją­cych zadań:

a)      bie­żą­ce zarzą­dza­nie tre­ścia­mi zawar­ty­mi na Platformie Eksportowej, w tym na stro­nie inter­ne­to­wej Projektu,

b)      zbie­ra­nie infor­ma­cji do zamiesz­cze­nia na Platformie Eksportowej, w tym na stro­nie inter­ne­to­wej Projektu,

c)       reda­go­wa­nie i wpro­wa­dze­nie tre­ści na Platformę Eksportową, w tym na stro­nę inter­ne­to­wą Projektu, bie­żą­ca aktu­ali­za­cja i kon­tro­la tych tre­ści (w j. pol­skim, angiel­skim lub ewen­tu­al­nie w innych języ­kach),

d)      sta­ły kon­takt z Koordynatorami Partnerów Projektu w celu aktu­ali­za­cji infor­ma­cji od Partnerów Projektu zwią­za­nej z orga­ni­za­cją wyda­rzeń pro­mu­ją­cych, uzu­peł­nia­niem baz danych dot. MŚP, itp.,

e)      two­rze­nie i pro­wa­dze­nie baz danych na potrze­by Projektu,

f)       agre­ga­cja danych do baz danych,

g)      zbie­ra­nie infor­ma­cji do kalen­da­rza Projektu, wpro­wa­dza­nie danych i bie­żą­ca aktu­ali­za­cja kalen­da­rza wyda­rzeń

h)      wspar­cie osób korzy­sta­ją­cych z Platformy Eksportowej i prze­pro­wa­dza­nie szko­leń w zakre­sie zasad jej obsłu­gi,

i)        publicz­ne pre­zen­to­wa­nie Platformy Eksportowej i jej tre­ści,

j)        moni­to­ro­wa­nie infor­ma­cji doty­czą­cych Projektu zamiesz­cza­nych w Internecie,

k)      moni­to­ro­wa­nie spo­so­bu korzy­sta­nia z Platformy Eksportowej, zgła­sza­nie Zamawiającemu wszel­kich uwag doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia Platformy Eksportowej oraz infor­ma­cji doty­czą­cych Projektu

l)        zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie kont dot. Projektu na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, wpro­wa­dza­nie infor­ma­cji,

m)    pro­mo­cja Projektu.

V. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      W razie świad­cze­nia, na żąda­nie Zamawiającego, usług w tere­nie Wykonawcy może przy­słu­gi­wać ryczałt tytu­łem zwro­tu  kosz­tów (czę­ści kosz­tów) na zasa­dach okre­ślo­nych przez Zamawiającego.

2)      Termin reali­za­cji Usług: do 31 grud­nia 2022r.

3)      Minimalny wymiar cza­su wyko­ny­wa­nia usług: śred­nio 20 godzin tygo­dnio­wo w mie­sięcz­nym roz­li­cze­niu.

VICPV

72400000–4: Usługi inter­ne­to­we

VIIWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)      Zamawiający wyma­ga oso­bi­ste­go wyko­na­nia zamó­wie­nia przez Wykonawcę, w związ­ku z czym ofer­ty mogą skła­dać jedy­nie oso­by fizycz­ne.

2)      O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wykonawcy, któ­rzy:

a.       posia­da­ją wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie,

b.      zna­ją bie­gle język angiel­ski w mowie i piśmie,

c.       bie­gle obsłu­gu­ją kom­pu­ter, w tym MS Office,

d.      posia­da­ją min. 2 let­nie doświad­cze­nie zwią­za­ne z obsługą/redagowaniem tre­ści por­ta­li inter­ne­to­wych.

Ww. warun­ki pod­le­ga­ją oce­nie według kry­te­rium spełnia/nie speł­nia.

VIIISPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym Wykonawca:

1)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

2)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o:

·         bie­głej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go i bie­głej obsłu­dze kom­pu­te­ra, w tym MS Office – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.b ic,

3)      Załączy do ofer­ty:

a)      na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.a  — poświad­czo­ną przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów magi­ster­skich,

b)      na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.d — poświad­czo­ne przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pie refe­ren­cji, zaświad­czeń o zatrud­nie­niu lub umów o pra­cę wraz ze świa­dec­twem pra­cy, umów cywil­no­praw­nych wraz z pro­to­ko­łem zdaw­czo-odbior­czym, itp. Z ww. doku­men­tów powin­no wyni­kać min. 2 let­nie doświad­cze­nie zwią­za­ne z obsługą/redagowaniem tre­ści por­ta­li inter­ne­to­wych.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający usta­na­wia dwa kry­te­ria oce­ny ofert:

1)      Cena, tj. kwo­ta mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to za wyko­ny­wa­nie Zamówienia,

tj. reda­go­wa­nie tre­ścia­mi por­ta­lu inter­ne­to­we­go www.brokereksportowy.pl oraz admi­ni­stra­cję plat­for­mą eks­por­to­wą, w związ­ku z wyko­na­niem czyn­no­ści  okre­ślo­nych w pkt. IV.A zapy­ta­nia ofer­to­we­go: 70%,

2)      Kwalifikacje: 30%

X. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punk­tów, któ­rą może uzy­skać ofer­ta, wyno­si 100 (100%), w tym:

a)      za zaofe­ro­wa­ną cenę brut­to – max. 70 pkt. (70%)

Ocena zosta­nie doko­na­na według wzo­ru: W = 70 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – naj­niż­sza cena spo­śród ofert zło­żo­nych przez Wykonawców (nie­pod­le­ga­ją­cych odrzu­ce­niu)

·         OC – cena ofe­ro­wa­na przez Wykonawcę w oce­nia­nej ofer­cie.

b)      za kwa­li­fi­ka­cje – max. 30 pkt. (30%), w tym:

 • za wykształ­ce­nie wyż­sze w zakre­sie infor­ma­ty­ki: 15 pkt.
 • za 1 kurs/szkolenie w zakre­sie infor­ma­ty­ki, IT, mar­ke­tin­gu w Internecie, social mediów: 10 pkt.
 • za bie­głą zna­jo­mość inne­go języ­ka obce­go niż język angiel­ski: 10 pkt.

Punkty pod­le­ga­ją sumo­wa­niu. Jeżeli suma punt­ków prze­kra­cza 30, Wykonawca otrzy­mu­je 30 pkt.

W celu uzy­ska­nia punk­tów z tytu­łu posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji, o któ­rych mowa powy­żej, Wykonawca dołą­czy do ofer­ty poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez Wykonawcę:

 • kse­ro­ko­pie dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów, kur­sów lub szko­leń, o któ­rych mowa powy­żej,
 • cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych zna­jo­mość języ­ków obcych (innych niż język angiel­ski) w stop­niu bie­głym, okre­ślo­nych w załącz­ni­ku nr 2 do roz­po­rzą­dze­nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w spra­wie spo­so­by prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w służ­bie cywil­nej.

XITERMIN SKŁADANIA OFERT

1)      Oferty nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 14.06.2017r.  do godz. 15:00.

2)      Termin jest zacho­wa­ny, jeże­li przed jego upły­wem ofer­ta wpły­nie (zosta­nie dorę­czo­na) do Zamawiającego.

XIISPOSÓBMIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być skła­da­ne:

1)      w for­mie pisem­nej – ofer­tę nale­ży zło­żyć w zamknię­tej koper­cie ozna­czo­nej tytu­łem: „Oferta na sta­no­wi­sko Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej” w sie­dzi­bie Zamawiającego pod adre­sem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budy­nek Olivia Six, 13 pię­tro,

sekre­ta­riat RIGP w czę­ści Olivia Connect),

2)      w for­mie elek­tro­nicz­nej – skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza ofer­ty oraz poświad­czo­nych za zgod­ność z ory­gi­na­łem załącz­ni­ków do ofer­ty nale­ży dołą­czyć do wia­do­mo­ści e-mail wysła­nej na adres: przetargi@rigp.pl, wpi­su­jąc w polu wska­zu­ją­cym temat wia­do­mo­ści: „Oferta na sta­no­wi­sko Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej”.

XIIISPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)      Ofertę nale­ży spo­rzą­dzić:

a)      na piśmie,

b)      w języ­ku pol­skim,

c)       na for­mu­la­rzu, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 1  do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go,

d)      skła­da­jąc pod­pi­sy pod oświad­cze­nia­mi zawar­ty­mi w for­mu­la­rzu ofer­ty.

2)      Do ofer­ty nale­ży dołą­czyć:

a)      doku­men­ty potwier­dza­ją­ce speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

b)      doku­men­ty potwier­dza­ją­ce posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji pod­le­ga­ją­cych punk­ta­cji, o któ­rej mowa w pkt. X.b niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go.

3)      Oferowana cena (tj. wyso­kość mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to) obej­mu­je sta­łą i bie­żą­cą reali­za­cję wszyst­kich zadań okre­ślo­nych w pkt. IV.A.

4)      Określona w ofer­cie staw­ka wyna­gro­dze­nia (cena) jest wyna­gro­dze­niem ryczał­to­wym (brut­to-brut­to) i obej­mu­je wszel­kie kosz­ty Wykonawcy zwią­za­ne z reali­za­cją usług oraz obcią­że­nia publicz­no­praw­ne, z zastrze­że­niem wyjąt­ków dookre­ślo­nych w niniej­szym zapy­ta­niu ofer­to­wym lub w umo­wie.

5)      W ofer­cie Wykonawca zazna­czy, czy pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą. W razie zmia­ny oko­licz­no­ści w tym zakre­sie, wska­za­nie to nie jest wią­żą­ce.

XIVODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu pod­le­ga­ją ofer­ty:

a)      zło­żo­ne przez Wykonawców pod­le­ga­ją­cych wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia lub nie­speł­nia­ją­cych warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

b)      nie­zgod­ne z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym,

c)       nie­kom­plet­ne,

d)      zawie­ra­ją­ce cenę wyż­szą niż prze­wi­dzia­na w budże­cie Zamawiającego.

XVWYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZAWARCIE UMOWY

1)      W ramach niniej­sze­go postę­po­wa­nia Zamawiający doko­na wybo­ru 1 Wykonawcy, któ­re­go ofer­ta nie zosta­ła odrzu­co­na i uzy­ska­ła naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

2)      Umowa z Wykonawcą zosta­nie zawar­ta w for­mie pisem­nej (pod rygo­rem nie­waż­no­ści) zgod­nie ze wzo­rem, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go zapy­ta­nia.

3)      Jeżeli Wykonawca,  któ­re­go ofer­ta zosta­ła wybra­na, uchy­la się od zawar­cia umo­wy lub nie może zawrzeć umo­wy, Zamawiający jest upraw­nio­ny do zawar­cia umo­wy z Wykonawcą, któ­re­go ofer­ta zaj­mu­je kolej­ne miej­sce w ran­kin­gu ofert.

4)      Jeżeli nie moż­na wybrać ofer­ty z uwa­gi na to, że dwie lub wię­cej ofert uzy­ska­ło tę samą pozy­cję w ran­kin­gu ofert, Zamawiający spo­śród tych ofert wybie­ra ofer­tę z naj­niż­szą cenę, a jeże­li zosta­ły zło­żo­ne ofer­ty o takiej samej cenie, Zamawiający wzy­wa Wykonawców, któ­rzy zło­ży­li te ofer­ty, do zło­że­nia w wyzna­czo­nym ter­mi­nie ofert dodat­ko­wych w zakre­sie ceny.

5)      Umowa nie może zostać zawar­ta z Wykonawcą:

a)      Który jest jed­no­cze­śnie zatrud­nio­ny w insty­tu­cji uczest­ni­czą­cej w reali­za­cji RPO WP na pod­sta­wie sto­sun­ku pra­cy, chy­ba że nie zacho­dzi kon­flikt inte­re­sów lub podwój­ne finan­so­wa­nie, lub

b)      Którego obcią­że­nie wyni­ka­ją­ce z zaan­ga­żo­wa­nia w pro­jek­tach wyklu­cza moż­li­wość pra­wi­dło­wej i efek­tyw­nej reali­za­cji wszyst­kich zadań powie­rzo­nych oso­bie, tj. łącz­ne zaan­ga­żo­wa­nie zawo­do­we tej oso­by w reali­za­cję wszyst­kich pro­jek­tów finan­so­wa­nych z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i Funduszu Spójności oraz dzia­łań finan­so­wa­nych z innych źró­deł, w tym ze środ­ków wła­snych bene­fi­cjen­ta i innych pod­mio­tów, prze­kra­cza 276 godzin mie­sięcz­nie.

6)      W razie nie­moż­no­ści zawar­cia Umowy z wybra­nym Wykonawcą z uwa­gi na oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa powy­żej w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umo­wę z kolej­nym Wykonawcą według ran­kin­gu ofert.

XVIUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest upraw­nio­ny do unie­waż­nie­nia niniej­sze­go postę­po­wa­nia:

1)      Jeżeli nie wpły­nę­ła żad­na ofer­ta,

2)      Wszystkie ofer­ty zosta­ły odrzu­co­ne,

3)      jeże­li ceny okre­ślo­ne we wszyst­kich ofer­tach prze­kra­cza­ją kwo­tę, któ­rą Zamawiający pla­no­wał prze­zna­czyć na reali­za­cję Zamówienia,

4)      jeże­li niniej­sze postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą, któ­ra jest nie­moż­li­wa do usu­nię­cia i unie­moż­li­wia zawar­cie umo­wy.

XVIIZMIANA UMOWY

Dopuszcza się moż­li­wość zmia­ny umo­wy w zakre­sie:

 1. zmia­ny ter­mi­nu reali­za­cji usłu­gi (w szcze­gól­no­ści w razie prze­dłu­że­nia okre­su reali­za­cji zadań w Projekcie),
 2. zmian wyni­ka­ją­cych ze zmia­ny zało­żeń Projektu, wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie lub wytycz­nych, któ­re mają zasto­so­wa­nie w Projekcie,
 3. innych, nie­istot­nych zmian w sto­sun­ku do tre­ści ofer­ty Wykonawcy.

Dopuszcza się moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie lub prze­pi­sach pra­wa.

XVIIIUDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:

Zamawiający prze­wi­du­je moż­li­wość udzie­le­nia Wykonawcy, z któ­rym zawar­ta zosta­ła umo­wa w wyni­ku niniej­sze­go postę­po­wa­nia, zamó­wie­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go (na usłu­gi obję­te niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym) w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 50% war­to­ści zamó­wie­nia okre­ślo­nej w umo­wie zawar­tej z Wykonawcą.

XIXZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzie­lo­ne:

1)      pod­mio­tom powią­za­nym z RIGP oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo.

Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy RIGP lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu RIGP lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu RIGP czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:

a) uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej

b) posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji

c) peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka,

d) pozo­sta­wa­niu  w związ­ku mał­żeń­skim w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li.

2) pra­cow­ni­kom Partnerów Projektu (Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni).

Wykonawca zło­ży w ofer­cie oświad­cze­nie w ww. przed­mio­cie.

XXSPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJIWYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapy­ta­nie ofer­to­we oraz infor­ma­cja o wyni­kach postę­po­wa­nia pod­le­ga­ją opu­bli­ko­wa­niu na stro­nie inter­ne­to­wej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Zamawiającego www.rigp.pl.

XXIZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go są:

 1. Załącznik nr 1 — wzór ofer­ty,
 2. Załącznik nr 2 — pro­jekt umo­wy.

XXIIKONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym nale­ży kon­tak­to­wać się z Magdaleną Raczyńską – tel. 58–305-23–25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

zapra­sza na semi­na­rium z cyklu Eksportowy Prolog pt.

Rynek ame­ry­kań­ski: per­spek­ty­wy i moż­li­wo­ści han­dlo­we dla pol­skich przed­się­bior­ców”

Biorąc udział w semi­na­rium dowiesz się:

Ø  Dlaczego war­to wybrać rynek ame­ry­kań­ski?

Ø  Gdzie i w jaki spo­sób roz­po­cząć eks­pan­sję na ten rynek?

Ø  Praktyczne meto­dy wej­ście na rynek ame­ry­kań­ski

Ø  Najczęściej spo­ty­ka­ne barie­ry han­dlo­we zwią­za­ne z wej­ściem na rynek USA

Ø  Aspekty praw­ne pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w USA

PROGRAM

10.00 – 10.15 Przywitanie uczest­ni­ków oraz pre­zen­ta­cja pro­jek­tu, kawa powi­tal­na

Magdalena Raczyńska Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

10.15 – 12.00 Ogólny obraz ryn­ku ame­ry­kań­skie­go

Agnieszka Pawełkowska, Virginia Economic Development Partnership (VEDP)

12.00 – 12.15 Przerwa kawo­wa
12.15 – 14.30 Perspektywy roz­wo­ju współ­pra­cy Polska-USA w kon­tek­ście obec­nych prze­obra­żeń poli­tycz­nych i gospo­dar­czych, oraz ety­kie­ta biz­ne­so­wa w USA

Agnieszka Pawełkowska, Virginia Economic Development Partnership (VEDP)

14.30 – 15.00 Podsumowanie spo­tka­nia, networ­king

GDZIEKIEDY?

Pomorski Park Naukowo — Technologiczny Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Budynek IV, sala F.017

DATA: 16.03.2017r.

Udział w semi­na­rium jest bez­płat­ny. Decyduje kolej­ność zgło­szeń.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ NA: https://519565–4.evenea.pl/

——————————————————————————————————————————————————————–

Aktualności

07.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

doty­czą­ce

świad­cze­nia usług Brokera Eksportowego

w ramach pro­jek­tu “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia  eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

BROKER OFERTA

BROKER OGŁOSZENIE

BROKER UMOWA

Nazwa ofe­ren­ta:

Gestion” Paweł Mieczan

Ul. Władysława Szafera 100/10

71–245 Szczecin

Oferta wpły­nę­ła: 15.02.2017r.

Pełna Lista pod­mio­tów:

Małgorzata Tobiszewska

Oferta wpły­nę­ła 14.02.2017r.

25.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

doty­czą­ce

świad­cze­nia usług Brokera Eksportowego

w ramach pro­jek­tu “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

BROKER OFERTA

BROKER OGLOSZENIE

BROKER UMOWA

Nazwa i adres ofe­ren­ta

Dominika Czechowska

ofer­ta wpły­ne­ła dnia: 02.02.2017r.

Pełna lista pod­mio­tów:

nie wpły­nę­ły inne ofer­ty.

02.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

doty­czą­ce

opra­co­wa­nia i udo­stęp­nie­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go

pn. „Platforma Eksportowa”

w ramach Projektu „Pomor­ski Broker Eksportowy.

Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

Nazwa i adres ofe­ren­ta

Easy Access Technology Sp. z o.o.

ul. Jabłońskiego 18/4

80–766 Gdańsk

Pełna lista pod­mio­tów:

nie wpły­nę­ły inne ofer­ty.

I.ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

II.INFORMACJEPROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

1)      Zamówienie jest udzie­la­ne w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim” zwa­nym dalej Projektem.

2)      Projekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eks­por­to­wa.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00–22-0001/16–00.

4)      Okres reali­za­cji Projektu: lipiec 2016 – czer­wiec 2023 r.

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost – do 2023 r. – aktyw­no­ści eks­por­to­wej 1800 mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efek­cie utwo­rze­nia kom­plek­so­we­go, sko­or­dy­no­wa­ne­go, sys­te­mu wspar­cia eks­por­tu w regio­nie.

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofer­to­we jest pro­wa­dzo­ne w ramach zasa­dy kon­ku­ren­cyj­no­ści zgod­nie z wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

IV.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest opra­co­wa­nie, wdro­że­nie, udo­stęp­nie­nie w mode­lu SaaS i utrzy­ma­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go pn. „Platforma Eksportowa”, któ­ry obej­mu­je:

a)      narzę­dzia infor­ma­tycz­ne – pro­ce­so­we do obsłu­gi i kon­tro­li dzia­łań w Projekcie na zasa­dach dzia­ła­nia sys­te­mu CRM, ‘

b)      narzę­dzie do dia­gno­zy przed­się­bior­ców w zakre­sie ich poten­cja­łu eks­por­to­we­go „Self-Assessment”,

c)       narzę­dzie do dia­gno­zy przed­się­bior­ców w zakre­sie ich poten­cja­łu eks­por­to­we­go „Panel dia­gno­stycz­ny ProEksport”,

d)      stro­nę inter­ne­to­wą.

Wraz z prze­nie­sie­niem na Zamawiającego praw autor­skich lub licen­cji do utwo­rów powstałych/udostępnionych w ramach reali­za­cji Zamówienia.

Zamówienie będzie reali­zo­wa­ne w dwóch Etapach:

1)      Etap I – opra­co­wa­nie i wdro­że­nie Platformy Eksportowej do 30.12.2016 r.

2)      Etap II – utrzy­my­wa­nie i udo­stęp­nia­nie Platformy Eksportowej w okre­sie 1.1.2017 r. – 31.12.2022 r.

Szczegółowy opis przed­mio­tu zamó­wie­nia, zało­że­nia, funk­cje i cele Platformy Eksportowej opi­sa­ne są w załącz­ni­ku nr 1 do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go.

V.CPV

72420000–0: Usługi w zakre­sie roz­wi­ja­nia inter­ne­tu

48000000–8: Pakiety opro­gra­mo­wa­nia i sys­te­my infor­ma­tycz­ne

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wykonawcy, któ­rzy:

a.       W ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści świad­czą usłu­gi udo­stęp­nia­nia opro­gra­mo­wa­nia w mode­lu SaaS, tj. co naj­mniej w mie­sią­cu poprze­dza­ją­cym ogło­sze­nie niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go (tj. w listo­pa­dzie 2016 r.) świad­czy­li usłu­gi udo­stęp­nie­nia opro­gra­mo­wa­nia w mode­lu SaaS na rzecz min. 10 odbior­ców,

b.      W cią­gu ostat­nich 24 mie­się­cy (a jeże­li okres dzia­łal­no­ści Wykonawcy jest krót­szy, to w tym okre­sie) wyko­na­li nale­ży­cie min. 2 roz­wią­za­nia dedy­ko­wa­ne w zakre­sie sys­te­mów infor­ma­tycz­nych,

c.       Dysponują oso­bą zdol­ną do mery­to­rycz­ne­go opra­co­wa­nia narzę­dzi do dia­gno­zy przed­się­bior­ców w zakre­sie poten­cja­łu eks­por­to­we­go, tj. oso­bą, któ­ra w cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy (do dnia zło­że­nia ofer­ty) wyko­na­ła mini­mum 1 narzę­dzie do diagnozy/badania poten­cja­łu przed­się­bior­ców w okre­ślo­nej dzie­dzi­nie o war­to­ści min. 18.000 zł brut­to.

Ww. warun­ki pod­le­ga­ją oce­nie według kry­te­rium spełnia/nie speł­nia.

VII.              SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym Wykonawca:

1)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

2)      Załączy do ofer­ty:

a)      W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VI.a:

·         Poświadczone przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem doku­men­ty potwier­dza­ją­ce nale­ży­te świad­cze­nie usług udo­stęp­nie­nia opro­gra­mo­wa­nia w mode­lu SaaS co naj­mniej w listo­pa­dzie 2016 r. na rzecz min. 10 odbior­ców, tj. refe­ren­cje lub pro­to­ko­ły zdaw­czo-odbior­cze, z któ­rych wyni­kać będzie rodzaj świad­czo­nych usług, okres ich świad­cze­nia oraz nale­ży­te wyko­na­nie usłu­gi przez Wykonawcę,

b)      W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VI.b:

·         Poświadczone przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem refe­ren­cje potwier­dza­ją­ce nale­ży­te wyko­na­nie nale­ży­cie min. 2 roz­wią­zań dedy­ko­wa­nych w zakre­sie sys­te­mów infor­ma­tycz­nych,

c)       W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VI.c:

·         Oryginał pisem­ne­go oświad­cze­nie oso­by, o któ­rej mowa w pkt. VI.c., o goto­wo­ści wyko­na­nia na rzecz Wykonawcy 2 narzę­dzi do dia­gno­zy przed­się­bior­ców (zło­żo­ne­go na for­mu­la­rzu, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 4 do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go) oraz

·         Poświadczone przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem refe­ren­cje potwier­dza­ją­ce wyko­na­nie przez oso­bę, o któ­rej mowa powy­żej, nale­ży­te wyko­na­nie w cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy (do dnia zło­że­nia ofer­ty) mini­mum 1 narzę­dzia do dia­gno­zy poten­cja­łu przed­się­bior­ców w okre­ślo­nej dzie­dzi­nie o war­to­ści min. 18.000 zł brut­to, z któ­re­go wyni­kać będzie przed­miot wyko­na­ne­go narzę­dzia, jego nale­ży­te wyko­na­nie oraz wyso­kość wyna­gro­dze­nia.

VIII.   KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający usta­na­wia trzy kry­te­ria oce­ny ofert:

1)      Cena net­to:  50%

2)      Termin reali­za­cji zamó­wie­nia w zakre­sie Etapu I: 30%

3)      Koncepcja Platformy Eksportowej: 20%

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punk­tów, któ­rą może uzy­skać ofer­ta, wyno­si 100 (100%), w tym:

a)      za zaofe­ro­wa­ną cenę net­to – max. 50 pkt. (60%)

Ocena zosta­nie doko­na­na według wzo­ru: W = 50 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – naj­niż­sza cena spo­śród ofert zło­żo­nych przez Wykonawców

·         OC – cena ofe­ro­wa­na przez Wykonawcę w oce­nia­nej ofer­cie

Przedmiotem oce­ny jest cena net­to (bez VAT), sta­no­wią­ca sumę dwóch skład­ni­ków:

a)      wyna­gro­dze­nia net­to za Etap I oraz

b)      łącz­nej war­to­ści wyna­gro­dze­nia net­to za usłu­gi zwią­za­ne z utrzy­ma­niem i ser­wi­so­wa­niem Platformy Eksportowej (ETAP II) za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2022 r. – tj. ilo­czyn rocz­ne­go wyna­gro­dze­nia net­to i 6 lat,

obli­cza­na wg wzo­ru:

cena = wyna­gro­dze­nie net­to za Etap I + (6 x rocz­ne wyna­gro­dze­nie net­to w ramach Etapu II)

b)      Za ter­min reali­za­cji Etapu I  — max. 30 pkt. (30%)

Zamawiający prze­wi­du­je wyko­na­nie Etapu I do dnia 30.12.2016 r. Skrócenie tego ter­mi­nu o każ­dy 1 dzień jest punk­to­wa­ne 2 pkt. Maksymalnie w tym kry­te­rium moż­na uzy­skać 20 pkt. Skrócenie ter­mi­nu reali­za­cji Etapu I o wię­cej niż 10 dni skut­ku­je nie­zgod­no­ścią ofer­ty z zapy­ta­niem ofer­to­wym.

c)       Koncepcja reali­za­cji Platformy Eksportowej – max. 20 pkt. (20%)

Wykonawca zobo­wią­za­ny jest do zło­że­nia w załą­cze­niu do ofer­ty wstęp­nej kon­cep­cji reali­za­cji Platformy Eksportowej opra­co­wa­nej na pod­sta­wie opi­su przed­mio­tu zamó­wie­nia. Koncepcja powin­na zawie­rać (pod rygo­rem nie­zgod­no­ści ofer­ty z zapy­ta­niem ofer­to­wym):

a)      pro­po­zy­cję opra­co­wa­nia poszcze­gól­nych ele­men­tów Platformy Eksportowej wska­za­nych w opi­sie przed­mio­tu zamó­wie­nia z okre­śle­niem ich funk­cjo­nal­no­ści, w tym dodat­ko­wych funk­cjo­nal­no­ści nie­prze­wi­dzia­nych w opi­sie przed­mio­tu zamó­wie­nia wraz z uza­sad­nie­niem celo­wo­ści ich wpro­wa­dze­nia,

b)      uszcze­gó­ło­wio­ny opis narzę­dzia do dia­gno­zy przed­się­bior­ców „Panel dia­gno­stycz­ny Proeksport”, tj. wska­za­nie obsza­rów pod­le­ga­ją­cych bada­niu oraz meto­do­lo­gii bada­nia mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw w zakre­sie ich poten­cja­łu eks­por­to­we­go.

Koncepcja pod­le­ga oce­nie wg nastę­pu­ją­cych kry­te­riów:

1)      Realizacja celów Platformy Eksportowej: speł­nia – 6 pkt., nie speł­nia 0 pkt.

2)      Realizacja celów narzę­dzia „Panel Proeksport: speł­nia – 6 pkt., nie speł­nia: 0 pkt.

3)      Zaproponowane przez Wykonawcę dodat­ko­we funk­cjo­nal­no­ści w zakre­sie Platformy: po 2 pkt. za każ­dą dodat­ko­wą funk­cjo­nal­ność, któ­re celo­wość zosta­ła uza­sad­nio­na przez Wykonawcę, max. 8 pkt.

Łącznie: 20 pkt.

X.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 12.12.2016 r. do godz. 8:00.
 2. Termin jest zacho­wa­ny, jeże­li przed jego upły­wem ofer­ta wpły­nie (zosta­nie dorę­czo­na) do Zamawiającego.

XI.   SPOSÓBMIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty nale­ży skła­dać w for­mie pisem­nej – w zamknię­tej koper­cie ozna­czo­nej tytu­łem: „Oferta dot. Platformy Eksportowej” oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem ope­ra­to­ra pocz­to­we­go lub fir­my kurier­skiej w sie­dzi­bie Zamawiającego pod adre­sem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budy­nek Olivia Six, 13 pię­tro,

sekre­ta­riat Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w czę­ści Olivia Connect)

XII.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę nale­ży spo­rzą­dzić:

a)      na piśmie,

b)      w języ­ku pol­skim,

c)       na for­mu­la­rzu, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 2  do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go, wypeł­nia­jąc odpo­wied­nie pola i skła­da­jąc pod­pi­sy pod oświad­cze­nia­mi zawar­ty­mi w for­mu­la­rzu ofer­ty.

 1. Do ofer­ty nale­ży dołą­czyć:

a)      oświad­cze­nie oso­by zdol­nej do wyko­na­nia narzę­dzi do bada­nia poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców, któ­re sta­no­wi załącz­nik nr 3 do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go,

b)      doku­men­ty potwier­dza­ją­ce speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

c)       wstęp­ną kon­cep­cję Platformy Eksportowej,

d)      ory­gi­nał peł­no­moc­nic­twa dla oso­by pod­pi­su­ją­cej ofer­tę w imie­niu Wykonawcy, jeże­li ofer­tę skła­da peł­no­moc­nik (ze szcze­gó­ło­wym okre­śle­niem zakre­su umo­co­wa­nia).

 1. Wykonawca okre­śli w ofer­cie wyna­gro­dze­nie (cenę):

a)      Za Etap I, tj. za opra­co­wa­nie i wdro­że­nia Platformy Eksportowej, w tym 2 narzę­dzi do dia­gno­zy poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców – przez poda­nie cał­ko­wi­tej kwo­ty wyna­gro­dze­nia z tego tytu­łu,

b)      Za Etap II, tj. za udo­stęp­nia­nie i utrzy­my­wa­nie Platformy – przez poda­nie kwo­ty rocz­ne­go wyna­gro­dze­nia z tego tytu­łu

oraz ewen­tu­al­ne skró­ce­nie ter­mi­nu reali­za­cji Zamówienia.

XIII.  ODRZUCENIE OFERT

Odrzuceniu pod­le­ga­ją ofer­ty:

a)      zło­żo­ne przez Wykonawców pod­le­ga­ją­cych wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia lub nie­speł­nia­ją­cych warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

b)      nie­zgod­ne z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym lub prze­pi­sa­mi pra­wa,

c)       nie­kom­plet­ne,

d)      zawie­ra­ją­ce cenę wyż­szą niż prze­wi­dzia­na w budże­cie Zamawiającego na reali­za­cję Zamówienia.

XIV.  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZAWARCIE UMOWY

 1. W ramach niniej­sze­go postę­po­wa­nia Zamawiający doko­na wybo­ru Wykonawcy, któ­re­go ofer­ta nie zosta­ła odrzu­co­na i otrzy­ma­ła naj­więk­szą licz­bę punk­tów.
 2. Umowa z Wykonawcą zosta­nie zawar­ta w for­mie pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści.
 3. Otwarcie ofert i roz­strzy­gnię­cie postę­po­wa­nia zosta­nie doko­na­ne w dniu 9.12.2016 r. Umowa może zostać zawar­ta nie­zwłocz­nie po roz­strzy­gnię­ciu postę­po­wa­nia.
 4. Jeżeli Wykonawca,  któ­re­go ofer­ta zosta­ła wybra­na, uchy­la się od zawar­cia umo­wy lub nie może zawrzeć umo­wy, Zamawiający jest upraw­nio­ny do zawar­cia umo­wy z Wykonawcą, któ­re­go ofer­ta zaj­mu­je kolej­ne miej­sce w ran­kin­gu ofert.
 5. Jeżeli nie moż­na wybrać ofer­ty z uwa­gi na to, że dwie lub wię­cej ofert uzy­ska­ło tę samą pozy­cję w ran­kin­gu ofert, Zamawiający spo­śród tych ofert wybie­ra ofer­tę z naj­niż­szą cenę, a jeże­li zosta­ły zło­żo­ne ofer­ty o takiej samej cenie, Zamawiający wzy­wa Wykonawców, któ­rzy zło­ży­li te ofer­ty, do zło­że­nia w wyzna­czo­nym ter­mi­nie ofert dodat­ko­wych w zakre­sie ceny.

XV.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest upraw­nio­ny do unie­waż­nie­nia niniej­sze­go postę­po­wa­nia:

1)      Jeżeli nie wpły­nę­ła żad­na ofer­ta,

2)      Wszystkie ofer­ty zosta­ły odrzu­co­ne,

3)      jeże­li ceny okre­ślo­ne we wszyst­kich ofer­tach prze­kra­cza­ją kwo­tę, któ­rą Zamawiający pla­no­wał prze­zna­czyć na reali­za­cję Zamówienia,

4)      jeże­li niniej­sze postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą, któ­ra jest nie­moż­li­wa do usu­nię­cia i unie­moż­li­wia zawar­cie umo­wy.

XVI.   ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się moż­li­wość zmia­ny umo­wy w zakre­sie:

 1. zmia­ny ter­mi­nu obo­wią­zy­wa­nia Umowy, ter­mi­nów wypła­ty wyna­gro­dze­nia,
 2. zmian wyni­ka­ją­cych ze zmia­ny wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie lub wytycz­nych, któ­re mają zasto­so­wa­nie w Projekcie,
 3. innych, nie­istot­nych zmian w sto­sun­ku do tre­ści ofer­ty Wykonawcy.

Dopuszcza się moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie lub prze­pi­sach pra­wa.

XVII.   UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH

Dopuszcza się moż­li­wość udzie­la­nia zamó­wień dodat­ko­wych w zakre­sie doda­nia dodat­ko­wych funk­cjo­nal­no­ści Platformy Eksportowej, wpro­wa­dza­nia zmian i mody­fi­ka­cji Platformy Eksportowej w zakre­sie nie­ob­ję­tym Umową, zwięk­sze­nia zakre­su usłu­gi udo­stęp­nia­nia, utrzy­my­wa­nia i ser­wi­so­wa­nia Platformy Eksportowej, w szcze­gól­no­ści w związ­ku ze zmia­ną ter­mi­nu obo­wią­zy­wa­nia Umowy – do wyso­ko­ści 50% wyna­gro­dze­nia.

XVIII.  ZASADY WYKLUCZENIA

Zamówienie nie może być udzie­lo­ne pod­mio­tom powią­za­nym oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo z Zamawiającym.

Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zamawiającym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zamawiającego lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zamawiającego czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:

a) uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej

b) posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji

c) peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka,

d) pozo­sta­wa­niu  w związ­ku mał­żeń­skim w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li.

XIX.   SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJIWYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapy­ta­nie ofer­to­we oraz infor­ma­cja o wyni­kach postę­po­wa­nia pod­le­ga­ją opu­bli­ko­wa­niu na stro­nie inter­ne­to­wej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Zamawiającego www.rigp.pl. Dodatkowo Zapytanie Oferta pod­le­ga wysła­niu do co naj­mniej trzech poten­cjal­nych wyko­naw­ców.

XX.  ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go są:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Platformy Eksportowej
 2. Załącznik nr 2 – wzór ofer­ty
 3. Załącznik nr 3 – oświad­cze­nie oso­by zdol­nej do wyko­na­nia narzę­dzi do bada­nia poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców

XXI.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym nale­ży kon­tak­to­wać się z p. Magdaleną Raczyńską – tel. 58–305-23–25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

15.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE

ZAANGAŻOWANIA EKSPERTA DS. PLATFORMY EKSPORTOWEJ

w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

Nazwa i adres, data wpły­nię­cia ofer­ty oraz jej cena

Joanna Deptuła — Dagis

ofer­ta wypły­nę­ła w dniu 24.11.2016r.

Pełna lista pod­mio­tów:

nie wpły­nę­ły inne ofer­ty

I.   ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

II.  INFORMACJEPROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST ZAMÓWIENIE

1)      Zamówienie jest udzie­la­ne w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”, zwa­nym dalej Projektem.

2)      Projekt i wyna­gro­dze­nie za reali­za­cję Zamówienia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym są współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eks­por­to­wa”.

3)      Nr Projektu: RPPM.02.03.00–22-0001/16–00.

4)      Okres reali­za­cji Projektu: lipiec 2016 r. – czer­wiec 2023 r.

5)      Głównym celem Projektu jest wzrost — do 2023 r. – aktyw­no­ści eks­por­to­wej 1800 mikro, małych i śred­nich przed­się­biorstw (dalej: MŚP) z woj. Pomorskiego w efek­cie utwo­rze­nia kom­plek­so­we­go, sko­or­dy­no­wa­ne­go, sys­te­mu wspar­cia eks­por­tu w regio­nie.

III.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofer­to­we w ramach zasa­dy kon­ku­ren­cyj­no­ści zgod­nie z wytycz­ny­mi doty­czą­cy­mi udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

IVPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)      Celem niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go jest wybór i zaan­ga­żo­wa­nie w Projekcie Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej.

2)      Podstawowym zada­niem Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej jest obsłu­ga Platformy Eksportowej, w tym stro­ny inter­ne­to­wej Projektu.

3)      Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej zobo­wią­za­ny jest do oso­bi­ste­go wyko­ny­wa­nia zadań obję­tych Zamówieniem.

4)      Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej zaan­ga­żo­wa­ny zosta­nie do Projektu na pod­sta­wie umo­wy  zle­ce­nia.

5)      Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej może wyko­ny­wać zada­nia obję­te Zamówieniem w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

IV.A. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ EKSPERT DS. PLATORMY EKSPORTOWEJ

Zamówienie obej­mu­je w szcze­gól­no­ści reali­za­cję nastę­pu­ją­cych zadań:

a)      bie­żą­ce zarzą­dza­nie tre­ścia­mi zawar­ty­mi na Platformie Eksportowej, w tym na stro­nie inter­ne­to­wej Projektu,

b)      zbie­ra­nie infor­ma­cji do zamiesz­cze­nia na Platformie Eksportowej, w tym na stro­nie inter­ne­to­wej Projektu,

c)       reda­go­wa­nie i wpro­wa­dze­nie tre­ści na Platformę Eksportową, w tym na stro­nę inter­ne­to­wą Projektu, bie­żą­ca aktu­ali­za­cja i kon­tro­la tych tre­ści (w j. pol­skim, angiel­skim lub ewen­tu­al­nie w innych języ­kach),

d)      sta­ły kon­takt z Koordynatorami Partnerów Projektu w celu aktu­ali­za­cji infor­ma­cji od Partnerów Projektu zwią­za­nej z orga­ni­za­cją wyda­rzeń pro­mu­ją­cych, uzu­peł­nia­niem baz danych dot. MŚP, itp.,

e)      two­rze­nie i pro­wa­dze­nie baz danych na potrze­by Projektu,

f)       agre­ga­cja danych do baz danych,

g)      zbie­ra­nie infor­ma­cji do kalen­da­rza Projektu, wpro­wa­dza­nie danych i bie­żą­ca aktu­ali­za­cja kalen­da­rza wyda­rzeń

h)      wspar­cie osób korzy­sta­ją­cych z Platformy Eksportowej i prze­pro­wa­dza­nie szko­leń w zakre­sie zasad jej obsłu­gi,

i)        publicz­ne pre­zen­to­wa­nie Platformy Eksportowej i jej tre­ści,

j)        moni­to­ro­wa­nie infor­ma­cji doty­czą­cych Projektu zamiesz­cza­nych w Internecie,

k)      moni­to­ro­wa­nie spo­so­bu korzy­sta­nia z Platformy Eksportowej, zgła­sza­nie Zamawiającemu wszel­kich uwag doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia Platformy Eksportowej oraz infor­ma­cji doty­czą­cych Projektu

l)        zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie kont dot. Projektu na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, wpro­wa­dza­nie infor­ma­cji,

m)    pro­mo­cja Projektu.

V.                  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      W razie świad­cze­nia, na żąda­nie Zamawiającego, usług w tere­nie Wykonawcy może przy­słu­gi­wać ryczałt tytu­łem zwro­tu  kosz­tów (czę­ści kosz­tów) na zasa­dach okre­ślo­nych przez Zamawiającego.

2)      Termin reali­za­cji Usług: do 31 grud­nia 2022r.

3)      Minimalny wymiar cza­su wyko­ny­wa­nia usług: śred­nio 20 godzin tygo­dnio­wo w mie­sięcz­nym roz­li­cze­niu.

VI.                CPV

72400000–4: Usługi inter­ne­to­we

VII.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)      Zamawiający wyma­ga oso­bi­ste­go wyko­na­nia zamó­wie­nia przez Wykonawcę, w związ­ku z czym ofer­ty mogą skła­dać jedy­nie oso­by fizycz­ne.

2)      O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Wykonawcy, któ­rzy:

a.       posia­da­ją wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie,

b.      zna­ją bie­gle język angiel­ski w mowie i piśmie,

c.       bie­gle obsłu­gu­ją kom­pu­ter, w tym MS Office,

d.      posia­da­ją min. 2 let­nie doświad­cze­nie zwią­za­ne z obsługą/redagowaniem tre­ści por­ta­li inter­ne­to­wych.

Ww. warun­ki pod­le­ga­ją oce­nie według kry­te­rium spełnia/nie speł­nia.

VIII.  SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia obję­te­go niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym Wykonawca:

1)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

2)      Złoży w ofer­cie oświad­cze­nie o:

·         bie­głej zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go i bie­głej obsłu­dze kom­pu­te­ra, w tym MS Office – na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.b ic,

3)      Załączy do ofer­ty:

a)      na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.a  — poświad­czo­ną przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów magi­ster­skich,

b)      na potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ku, o któ­rym mowa w pkt. VII.2.d — poświad­czo­ne przez Wykonawcę za zgod­ność z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pie refe­ren­cji, zaświad­czeń o zatrud­nie­niu lub umów o pra­cę wraz ze świa­dec­twem pra­cy, umów cywil­no­praw­nych wraz z pro­to­ko­łem zdaw­czo-odbior­czym, itp. Z ww. doku­men­tów powin­no wyni­kać min. 2 let­nie doświad­cze­nie zwią­za­ne z obsługą/redagowaniem tre­ści por­ta­li inter­ne­to­wych.

IX.  KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

Zamawiający usta­na­wia trzy kry­te­ria oce­ny ofert:

1)      Cena, tj. kwo­ta mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to za wyko­ny­wa­nie Zamówienia, tj. reda­go­wa­nie tre­ścia­mi por­ta­lu inter­ne­to­wej www.brokereksportowy.pl w związ­ku z wyko­na­niem czyn­no­ści  okre­ślo­nych w pkt. IV.A zapy­ta­nia ofer­to­we­go: 70%,

2)      Kwalifikacje: 30%

X.   OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Maksymalna suma punk­tów, któ­rą może uzy­skać ofer­ta, wyno­si 100 (100%), w tym:

a)      za zaofe­ro­wa­ną cenę brut­to – max. 70 pkt. (70%)

Ocena zosta­nie doko­na­na według wzo­ru: W = 0,7 x (NC/OC), gdzie:

·         NC – naj­niż­sza cena spo­śród ofert zło­żo­nych przez Wykonawców (nie­pod­le­ga­ją­cych odrzu­ce­niu)

·         OC – cena ofe­ro­wa­na przez Wykonawcę w oce­nia­nej ofer­cie.

b)      za kwa­li­fi­ka­cje – max. 30 pkt. (30%), w tym:

 • za wykształ­ce­nie wyż­sze w zakre­sie infor­ma­ty­ki: 15 pkt.
 • za 1 kurs/szkolenie w zakre­sie infor­ma­ty­ki, IT, mar­ke­tin­gu w Internecie, social mediów: 10 pkt.
 • za bie­głą zna­jo­mość inne­go języ­ka obce­go niż język angiel­ski: 10 pkt.

Punkty pod­le­ga­ją sumo­wa­niu. Jeżeli suma punt­ków prze­kra­cza 30, Wykonawca otrzy­mu­je 30 pkt.

W celu uzy­ska­nia punk­tów z tytu­łu posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji, o któ­rych mowa powy­żej, Wykonawca dołą­czy do ofer­ty poświad­czo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez Wykonawcę:

 • kse­ro­ko­pie dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów, kur­sów lub szko­leń, o któ­rych mowa powy­żej,
 • cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych zna­jo­mość języ­ków obcych (innych niż język angiel­ski) w stop­niu bie­głym, okre­ślo­nych w załącz­ni­ku nr 2 do roz­po­rzą­dze­nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w spra­wie spo­so­by prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w służ­bie cywil­nej.

XI.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)      Oferty nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 23 listo­pa­da 2016r. do godz. 9:00.

2)      Termin jest zacho­wa­ny, jeże­li przed jego upły­wem ofer­ta wpły­nie (zosta­nie dorę­czo­na) do Zamawiającego.

XII.  SPOSÓBMIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty mogą być skła­da­ne:

1)      w for­mie pisem­nej – ofer­tę nale­ży zło­żyć w zamknię­tej koper­cie ozna­czo­nej tytu­łem: „Oferta na sta­no­wi­sko Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej” w sie­dzi­bie Zamawiającego pod adre­sem:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ul. Grunwaldzka 472D, 80–309 Gdańsk

(Olivia Business Centre, budy­nek Olivia Six, 13 pię­tro,

sekre­ta­riat RIGP w czę­ści Olivia Connect),

2)      w for­mie elek­tro­nicz­nej – skan wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza ofer­ty oraz poświad­czo­nych za zgod­ność z ory­gi­na­łem załącz­ni­ków do ofer­ty nale­ży dołą­czyć do wia­do­mo­ści e-mail wysła­nej na adres: przetargi@rigp.pl, wpi­su­jąc w polu wska­zu­ją­cym temat wia­do­mo­ści: „Oferta na sta­no­wi­sko Eksperta ds. plat­for­my eks­por­to­wej”.

XIII.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)      Ofertę nale­ży spo­rzą­dzić:

a)      na piśmie,

b)      w języ­ku pol­skim,

c)       na for­mu­la­rzu, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 1  do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go,

d)      skła­da­jąc pod­pi­sy pod oświad­cze­nia­mi zawar­ty­mi w for­mu­la­rzu ofer­ty.

2)      Do ofer­ty nale­ży dołą­czyć:

a)      doku­men­ty potwier­dza­ją­ce speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

b)      doku­men­ty potwier­dza­ją­ce posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji pod­le­ga­ją­cych punk­ta­cji, o któ­rej mowa w pkt. X.b niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go.

3)      Oferowana cena (tj. wyso­kość mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia brut­to) obej­mu­je sta­łą i bie­żą­cą reali­za­cję wszyst­kich zadań okre­ślo­nych w pkt. IV.A.

4)      Określona w ofer­cie staw­ka wyna­gro­dze­nia (cena) jest wyna­gro­dze­niem ryczał­to­wym i obej­mu­je wszel­kie kosz­ty Wykonawcy zwią­za­ne z reali­za­cją usług, z zastrze­że­niem wyjąt­ków ookre­ślo­nych w niniej­szym zapy­ta­niu ofer­to­wym lub w umo­wie.

5)      W ofer­cie Wykonawca zazna­czy, czy pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą. W razie zmia­ny oko­licz­no­ści w tym zakre­sie, wska­za­nie to nie jest wią­żą­ce.

XIV.    ODRZUCENIE OFERT:

Odrzuceniu pod­le­ga­ją ofer­ty:

a)      zło­żo­ne przez Wykonawców pod­le­ga­ją­cych wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia lub nie­speł­nia­ją­cych warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu,

b)      nie­zgod­ne z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym,

c)       nie­kom­plet­ne,

d)      zawie­ra­ją­ce cenę wyż­szą niż prze­wi­dzia­na w budże­cie Zamawiającego.

XV.     WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZAWARCIE UMOWY

1)      W ramach niniej­sze­go postę­po­wa­nia Zamawiający doko­na wybo­ru 1 Wykonawcy, któ­re­go ofer­ta nie zosta­ła odrzu­co­na i uzy­ska­ła naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

2)      Umowa z Wykonawcą zosta­nie zawar­ta w for­mie pisem­nej (pod rygo­rem nie­waż­no­ści) zgod­nie ze wzo­rem, któ­ry sta­no­wi załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go zapy­ta­nia.

3)      Jeżeli Wykonawca,  któ­re­go ofer­ta zosta­ła wybra­na, uchy­la się od zawar­cia umo­wy lub nie może zawrzeć umo­wy, Zamawiający jest upraw­nio­ny do zawar­cia umo­wy z Wykonawcą, któ­re­go ofer­ta zaj­mu­je kolej­ne miej­sce w ran­kin­gu ofert.

4)      Jeżeli nie moż­na wybrać ofer­ty z uwa­gi na to, że dwie lub wię­cej ofert uzy­ska­ło tę samą pozy­cję w ran­kin­gu ofert, Zamawiający spo­śród tych ofert wybie­ra ofer­tę z naj­niż­szą cenę, a jeże­li zosta­ły zło­żo­ne ofer­ty o takiej samej cenie, Zamawiający wzy­wa Wykonawców, któ­rzy zło­ży­li te ofer­ty, do zło­że­nia w wyzna­czo­nym ter­mi­nie ofert dodat­ko­wych w zakre­sie ceny.

5)      Umowa nie może zostać zawar­ta z Wykonawcą:

a)      Który jest jed­no­cze­śnie zatrud­nio­ny w insty­tu­cji uczest­ni­czą­cej w reali­za­cji RPO WP na pod­sta­wie sto­sun­ku pra­cy, chy­ba że nie zacho­dzi kon­flikt inte­re­sów lub podwój­ne finan­so­wa­nie, lub

b)      Którego obcią­że­nie wyni­ka­ją­ce z zaan­ga­żo­wa­nia w pro­jek­tach wyklu­cza moż­li­wość pra­wi­dło­wej i efek­tyw­nej reali­za­cji wszyst­kich zadań powie­rzo­nych oso­bie, tj. łącz­ne zaan­ga­żo­wa­nie zawo­do­we tej oso­by w reali­za­cję wszyst­kich pro­jek­tów finan­so­wa­nych z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i Funduszu Spójności oraz dzia­łań finan­so­wa­nych z innych źró­deł, w tym ze środ­ków wła­snych bene­fi­cjen­ta i innych pod­mio­tów, prze­kra­cza 276 godzin mie­sięcz­nie.

6)      W razie nie­moż­no­ści zawar­cia Umowy z wybra­nym Wykonawcą z uwa­gi na oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa powy­żej w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umo­wę z kolej­nym Wykonawcą według ran­kin­gu ofert.

XVI.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający jest upraw­nio­ny do unie­waż­nie­nia niniej­sze­go postę­po­wa­nia:

1)      Jeżeli nie wpły­nę­ła żad­na ofer­ta,

2)      Wszystkie ofer­ty zosta­ły odrzu­co­ne,

3)      jeże­li ceny okre­ślo­ne we wszyst­kich ofer­tach prze­kra­cza­ją kwo­tę, któ­rą Zamawiający pla­no­wał prze­zna­czyć na reali­za­cję Zamówienia,

4)      jeże­li niniej­sze postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą, któ­ra jest nie­moż­li­wa do usu­nię­cia i unie­moż­li­wia zawar­cie umo­wy.

XVII.  ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się moż­li­wość zmia­ny umo­wy w zakre­sie:

 1. zmia­ny ter­mi­nu reali­za­cji usłu­gi (w szcze­gól­no­ści w razie prze­dłu­że­nia okre­su reali­za­cji zadań w Projekcie),
 2. zmian wyni­ka­ją­cych ze zmia­ny zało­żeń Projektu, wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie lub wytycz­nych, któ­re mają zasto­so­wa­nie w Projekcie,
 3. innych, nie­istot­nych zmian w sto­sun­ku do tre­ści ofer­ty Wykonawcy.

Dopuszcza się moż­li­wość roz­wią­za­nia umo­wy w wypad­kach okre­ślo­nych w umo­wie lub prze­pi­sach pra­wa.

XVIII.  UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:

Zamawiający prze­wi­du­je moż­li­wość udzie­le­nia Wykonawcy, z któ­rym zawar­ta zosta­ła umo­wa w wyni­ku niniej­sze­go postę­po­wa­nia, zamó­wie­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go (na usłu­gi obję­te niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym) w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 50% war­to­ści zamó­wie­nia okre­ślo­nej w umo­wie zawar­tej z Wykonawcą.

XIX.    ZASADY WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzie­lo­ne:

1)      pod­mio­tom powią­za­nym z RIGP oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo.

Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy RIGP lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu RIGP lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu RIGP czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:

a) uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej

b) posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji

c) peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka,

d) pozo­sta­wa­niu  w związ­ku mał­żeń­skim w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li.

2) pra­cow­ni­kom Partnerów Projektu (Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni).

Wykonawca zło­ży w ofer­cie oświad­cze­nie w ww. przed­mio­cie.

XX.   SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJIWYNIKACH POSTĘPOWANIA

Niniejsze zapy­ta­nie ofer­to­we oraz infor­ma­cja o wyni­kach postę­po­wa­nia pod­le­ga­ją opu­bli­ko­wa­niu na stro­nie inter­ne­to­wej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Zamawiającego www.rigp.pl.

XXI.    ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniej­sze­go zapy­ta­nia ofer­to­we­go są:

 1. Załącznik nr 1 — wzór ofer­ty,
 2. Załącznik nr 2 — pro­jekt umo­wy.

XXII.    KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

We wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym nale­ży kon­tak­to­wać się z Magdaleną Raczyńską – tel. 58–305-23–25, e-mail: m.raczynska@rigp.pl.

Ekspert ds. plat­for­my eks­por­to­wej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

8.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE doty­czą­ce opra­co­wa­nia, wdro­że­nia i utrzy­ma­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go pn. „Platforma Eksportowa” wraz z 2 narzę­dzia­mi do dia­gno­zy przed­się­bior­ców w zakre­sie ich poten­cja­łu eks­por­to­we­go w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy.  Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

Zapytanie nie­roz­strzy­gnię­te.

Opis przed­mio­tu zamó­wie­nia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

8.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA BROKERÓW EKSPORTOWYCH

w pro­jek­cie pn. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim”

Ogłoszenie Broker Lokalny

Oferta Broker Lokalny

Wzór Umowa Broker Lokalny

Nazwa i adres, data wpły­nię­cia ofer­ty oraz jej cena

1. Daniel Pietrzak

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

2. Piotr Maksyś

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

3. Piotr Tomczak

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

4. Agnieszka Czarnecka

ofer­ta wpły­nę­ła 12.11.2016r.

5. Marek Litka

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

Pełna lista ofert, któ­re wpły­nę­ły:

1. Daniel Pietrzak

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

2. Piotr Maksyś

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

3. Piotr Tomczak

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

4. Agnieszka Czarnecka

ofer­ta wpły­nę­ła 12.11.2016r.

5. Marek Litka

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

6. Dariusz Kijanka

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

7. Paweł Mieczan

ofer­ta wpły­nę­ła 15.11.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO BROKER LOKALNY

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko BROKER LOKALNY w związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn. „Pomorski Broker Eksportowy”

Forma zatrud­nie­nia: Umowa o pra­cę; sta­no­wi­sko pra­cy współ­fi­nan­so­wa­ne przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wymiar cza­su pra­cy: pełen etat (40 tygo­dnio­wo) Liczba sta­no­wisk: 1

Obowiązki:

 • iden­ty­fi­ka­cja przed­się­bior­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go zain­te­re­so­wa­nych dzia­łal­no­ścią eks­por­to­wą,
 • infor­mo­wa­nie przed­się­bior­ców o celu i zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia badań w Projekcie „Pomorski Broker Eksportowy”, sys­te­mie wspar­cia w Projekcie oraz pro­mo­cja ofer­ty Projektu,
 • prze­pro­wa­dza­nie badań okre­ślo­nych przez Pracodawcę, w tym badań poten­cja­łu eks­por­to­we­go przed­się­bior­ców z wyko­rzy­sta­niem udo­stęp­nio­nych przez Pracodawcę narzę­dzi,
 • ana­li­zo­wa­nie  wyni­ków ww. badań,
 • udział w budo­wa­niu bazy firm z okre­ślo­nym poten­cja­łem ryn­ko­wym, pro­duk­ta­mi, usłu­ga­mi,
 • współ­pra­ca w ramach sie­ci Brokerów Lokalnych w regio­nie.

Wymagania koniecz­ne:

 • wykształ­ce­nie: wyż­sze magi­ster­skie (pre­fe­ro­wa­ne kie­run­ki: eko­no­mia, zarzą­dza­nie, han­del zagra­nicz­ny)
 • bie­gła zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie,
 • bar­dzo dobra obsłu­ga pakie­tu MS Office,
 • goto­wość do wyjaz­dów w obrę­bie całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go
 • pra­wo jaz­dy kate­go­rii B i wła­sny samo­chód,
 • doświad­cze­nie: min. 5 lat doświad­cze­nia zawo­do­we­go w obsza­rze usług roz­wo­jo­wych dla przed­się­bior­ców, w tym np. doradz­twa gospo­dar­cze­go lub biz­ne­so­we­go i/lub doradz­twa dla firm w zakre­sie budo­wa­nia rela­cji biz­ne­so­wo-han­dlo­wych i/lub zarzą­dza­nia i/lub wpro­wa­dza­nia nowych rozwiązań/produktów i/lub mar­ke­tin­gu i/lub two­rze­nia biz­ne­spla­nów i stra­te­gii roz­wo­jo­wych, współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi,

lub reali­za­cja min. 50 usług dorad­czych w ww. zakre­sie.

Mile widzia­ne:

 • zna­jo­mość innych niż język angiel­ski języ­ków obcych,
 • doświad­cze­nie w zakre­sie dzia­łal­no­ści eks­por­to­wej,
 • doświad­cze­nie w efek­tyw­nym pozy­ski­wa­niu infor­ma­cji, prze­pro­wa­dza­niu ana­liz, przy­go­to­wy­wa­niu rapor­tów,
 • doświad­cze­nie w reali­za­cji wywia­dów bez­po­śred­nich z fir­ma­mi.

Predyspozycje i umie­jęt­no­ści:

 • zna­jo­mość i umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia tech­nik sprze­da­ży,
 • wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
 • komu­ni­ka­tyw­ność,
 • umie­jęt­ność aktyw­ne­go słu­cha­nia,
 • umie­jęt­ność radze­nia sobie ze stre­sem i pre­sją cza­su,
 • bar­dzo dobra orga­ni­za­cja pra­cy wła­snej,
 • efek­tyw­na pra­ca w zespo­le,
 • umie­jęt­ność ana­li­zy i syn­te­zy danych,
 • umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia decy­zji,
 • posta­wa zorien­to­wa­na na dzia­ła­nie

Oferujemy:

Pracę w cie­ka­wym pro­jek­cie zwią­za­nym z roz­wo­jem eks­por­tu w regio­nie pomor­skim w sta­bil­nej insty­tu­cji.

Wymagane doku­men­ty:

 • CV oraz list moty­wa­cyj­ny, z któ­rych wyni­kać będzie potwier­dze­nie speł­nie­nia wyma­gań koniecz­nych.

Dokumenty nale­ży prze­sy­łać do dnia 29 paź­dzier­ni­ka 2016 r. na adres: m.raczynska@rigp.pl Wybrane oso­by speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia koniecz­ne zosta­ną zapro­szo­ne na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną.

Aktualności 04.07.2016 

Zapytanie ofer­to­we

w związ­ku z reali­zo­wa­nym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza pro­jek­tem pt. “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim” poszu­ku­je­my osoby/ pod­mio­tu do obsłu­gi księ­go­wo — kadro­wej pro­jek­tu. Usługa świad­czo­na będzie w ter­mi­nie sier­pień 2016 — gru­dzień 2022 w wymia­rze 20 — 30 godzin mie­sięcz­nie. W prze­sła­nych ofer­tach pro­si­my o poda­nie kwo­ty net­to.
Oferty moż­na skła­dać za pośred­nic­twem pocz­ty ema­il na adres m.woldanska@rigp.pl do dnia 15.07.2016 do godzi­ny 15.00 bądź pocztowo/ oso­bi­ście na adres Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80–309 Gdańsk (pię­tro XIII).
zapytanie_0
Aktualności 03.07.2016 
Zapytanie ofer­to­we
w związ­ku z reali­zo­wa­nym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza pro­jek­tem pt. “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy sys­tem wspie­ra­nia eks­por­tu w woje­wódz­twie pomor­skim” poszu­ku­je­my osoby/ pod­mio­tu do obsłu­gi praw­nej pro­jek­tu. Usługa świad­czo­na będzie w ter­mi­nie sier­pień 2016 — gru­dzień 2022 w wymia­rze 5 — 10 godzin mie­sięcz­nie. W prze­sła­nych ofer­tach pro­si­my o poda­nie kwo­ty net­to.
Oferty moż­na skła­dać za pośred­nic­twem pocz­ty ema­il na adres m.woldanska@rigp.pl do dnia 15.07.2016 do godzi­ny 15.00 bądź pocztowo/ oso­bi­ście na adres Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80–309 Gdańsk (pię­tro XIII).
Załącznik zapy­ta­nie — pdf