Na fali zmian — kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu

 

Na fali zmian — kom­pe­ten­cje i doświad­cze­nie klu­czem do suk­ce­su

Formularz zgło­sze­nio­wy do pro­jek­tu: Formularz zgło­sze­nio­wy

Regulamin rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie: Regulamin

Oświadczenie uczest­ni­ka pro­jek­tu nr 1: Oświadczenie nr 1

Oświadczenie uczest­ni­ka pro­jek­tu nr 2: Oświadczenie nr 2

Deklaracja uczest­nic­twa w Projekcie: Deklaracja uczest­nic­twa

Karta oce­ny for­mal­nej for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go: Karta oce­ny for­mal­nej

Powyższe pli­ki są do pobra­nia pod lin­kiem:  Załączniki.zip  lub

Deklaracja uczest­nic­twa
Formularz zgło­sze­nio­wy
Karta oce­ny for­mal­nej
Regulamin_Na fali zmian
Zał. 1 Wzór oświad­cze­nia
Zał. 2 Wzór oświad­cze­nia uczest­ni­ka

Kontakt:

Dorota Lewandowska — Specjalista ds. pro­jek­tów

e-mail: d.lewandowska@rigp.pl

Tel.: 665 770 331

Mamy przy­jem­ność poin­for­mo­wać, iż dnia 29.09.2016 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako Partner Wiodący pod­pi­sa­ła umo­wę o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu part­ner­skie­go pt. „Na fali zmian — kom­pe­ten­cje i doświad­cze­nie klu­czem do suk­ce­su” ze środ­ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś prio­ry­te­to­wa 5 Zatrudnienie Działanie 5.2 Aktywizacja zawo­do­wa osób pozo­sta­ją­cych bez pra­cy pod­dzia­ła­nie 5.2.2 Aktywizacja zawo­do­wa osób pozo­sta­ją­cych bez pra­cy.

Czas trwa­nia pro­jek­tu: 01.10.2016 – 31.10.2018

Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 1 843 566,00 zł

 

Do part­ner­stwa przy­stą­pi­li:

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (Partner Wiodący)
 • Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych (Partner nr 1)
 • Hair Design s.c. (Partner nr 2)
 • Amber Finance Sp. z o.o. (Partner nr 3)

Głównym celem pro­jek­tu jest akty­wi­za­cja zawo­do­wa 140 osób (78 kobiet, 62 męż­czyzn) w wie­ku powy­żej 30 roku życia, z woje­wódz­twa pomor­skie­go, bez­ro­bot­nych lub bier­nych zawo­do­wo, znaj­du­ją­cych się w naj­trud­niej­szej sytu­acji na run­ku pra­cy, pro­wa­dzą­ca do ich zatrudnienia/samo zatrud­nie­nia.

Planowane efek­ty, któ­re zosta­ną osią­gnię­te dzię­ki reali­za­cji pro­jek­tu:

 • co naj­mniej 135 uczest­ni­ków, któ­rzy pod­nie­śli kom­pe­ten­cje w trak­cie szko­leń i warsz­ta­tów po opusz­cze­niu Programu;
 • co naj­mniej 130 uczest­ni­ków, któ­rzy uzy­ska­li kwa­li­fi­ka­cje po opusz­cze­niu Programu;
 • pod­ję­cie zatrud­nie­nia przez co naj­mniej 63 uczest­ni­ków w cza­sie do 4 tygo­dni po opusz­cze­niu Programu
 • wzrost samo­oce­ny war­to­ści i atrak­cyj­no­ści na ryn­ku pra­cy, wzrost wie­dzy

Uczestnikami pro­jek­tu mogą być oso­by, któ­re w chwi­li przy­stą­pie­nia do pro­jek­tu mają ukoń­czo­ne 30 lat, są oso­ba­mi pozo­sta­ją­cy­mi bez pra­cy, miesz­ka­ją na tere­nie woje­wódz­twa pomor­skie­go i nale­żą do co naj­mniej jed­nej kate­go­rii:

Kobiety
Osoby pow. 50 roku życia
Osoby trwa­le bez­ro­bot­ne
Osoby nie­peł­no­spraw­ne
Osoby o niskich kwa­li­fi­ka­cjach (edu­ka­cja zakoń­czo­na na pozio­mie szko­ły pod­sta­wo­wej, gim­na­zjal­nej, średniej/ technikum/ szko­ły zawo­do­wej)

W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne są nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:

Działanie nr 1: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opra­co­wa­niem dla każ­de­go uczest­ni­ka indy­wi­du­al­ne­go Planu Działania (IPD)

Działanie nr 2: Warsztaty Poszukiwania Pracy

Działanie nr 3: Trening umie­jęt­no­ści mięk­kich, w skład któ­re­go wcho­dzą nastę­pu­ją­ce szko­le­nia:

 • Szkolenie kom­pu­te­ro­we
 • Szkolenie ABC przed­się­bior­czo­ści
 • Szkolenie Rozwijam się

Działanie nr 4: Poradnictwo psy­cho­lo­gicz­ne – indy­wi­du­al­ne wspar­cia psy­cho­lo­ga

Działanie nr 5: Pośrednictwo pra­cy

Działanie nr 6: Kursy zawo­do­we do wybo­ru spo­śród:

 • Kurs Informatyka: CODE 2.0 (brak miejsc)
 • Kurs teste­ra opro­gra­mo­wa­nia: Tester IT (brak miejsc)
 • Kurs pod­staw rachun­ko­wo­ści (poziom I) (brak miejsc)
 • Dedykowane kur­sy zawo­do­we

Działanie nr 7: Płatne sta­że zawo­do­we (brak miejsc)

 

W trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu uczest­ni­kom w trak­cie kur­sów „Szkolenie kom­pu­te­ro­we”, „ABC przed­się­bior­czo­ści”, „Rozwijam się” oraz warsz­ta­tów poszu­ki­wa­nia pra­cy zapew­nia­my:

 • Materiały dydak­tycz­ne
 • Wyżywienie
 • Zwrot kosz­tów dojaz­du

W trak­cie reali­za­cji szko­leń zawo­do­wych zapew­nia­my:

Zwrot kosz­tów opie­ki nad dziec­kiem lub oso­ba zależ­ną dla 10% uczest­ni­ków

 

W trak­cie reali­za­cji sta­ży zapew­nia­my:

 • Badania lekar­skie
 • Stypendium sta­żo­we w wyso­ko­ści 1062 zł netto/ mie­sięcz­nie

Osobom nie­peł­no­spraw­nym zapew­nia­my:

Asystenta oso­by nie­peł­no­spraw­nej


Wartość Projektu: 1 843 566,00 Wkład Funduszy Europejskich: 95%

Aby zgło­sić swój udział do pro­jek­tu uczest­nik powi­nien zło­żyć popraw­nie wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. Komplet doku­men­tów, pod­pi­sy­wa­nych po for­mal­nej akcep­ta­cji zło­żo­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, znaj­du­je się poni­żej do wglą­du.

Formularz zgło­sze­nio­wy do pro­jek­tu: Formularz zgło­sze­nio­wy

Regulamin rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie: Regulamin

Oświadczenie uczest­ni­ka pro­jek­tu nr 1: Oświadczenie nr 1

Oświadczenie uczest­ni­ka pro­jek­tu nr 2: Oświadczenie nr 2

Deklaracja uczest­nic­twa w Projekcie: Deklaracja uczest­nic­twa

Karta oce­ny for­mal­nej for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go: Karta oce­ny for­mal­nej

Powyższe pli­ki są do pobra­nia pod lin­kiem:  Załączniki.zip

lub

Sposób dostar­cze­nia doku­men­tów:

Pocztowo na adres:
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza al. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk

Osobiście:

w Biurze Rekrutacji pod adre­sem: Amber Finance Sp. z o.o. ul. 3 maja 67/69, Sopot 81–850,

w Biurze Projektu pod adre­sem: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza CH Manhattan 4 p., al. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk

Kontakt:

Dorota Lewandowska — Specjalista ds. pro­jek­tów

e-mail: d.lewandowska@rigp.pl

Tel.: 665 770 331