Aktualne projekty i programy Lidera inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP 4 — Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Schemat małych gran­tów przed­się­bior­czych kobiet” Fundusze Norweskie

Cel:
Celem Schematu małych gran­tów dla przed­się­bior­czych kobiet jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­bior­ców poprzez opra­co­wa­nie albo opra­co­wa­nie i wdro­że­nie inno­wa­cji w jed­nym z trzech obsza­rów: tech­no­lo­gie przy­ja­zne śro­do­wi­sku, inno­wa­cje w obsza­rze wód śród­lą­do­wych lub mor­skich lub tech­no­lo­gie popra­wia­ją­ce jakość życia Projekty w ramach tego sche­ma­tu mogą jed­no­cze­śnie przy­czy­niać do wzro­stu wie­dzy, umie­jęt­no­ści lub kom­pe­ten­cji przed­się­bior­czy nie­zbęd­nych do utrzy­ma­nia i roz­wo­ju dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Dla kogo:
Dofinansowanie będą mogły otrzy­mać kobie­ty pro­wa­dzą­ce jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą oraz małe i śred­nie przed­się­bior­stwa w któ­rych:
-kobie­ta jest wspól­ni­kiem upraw­nio­nym do repre­zen­to­wa­nia spół­ki
-kobie­ta jest wspól­ni­kiem i człon­kiem orga­nu zarzą­dza­ją­ce­go albo akcjo­na­riu­szem i człon­kiem orga­nu zarzą­dza­ją­ce­go

Wymagania:
Wszystkie pro­jek­ty muszą doty­czyć jed­ne­go z obsza­rów:
- inno­wa­cje w zakre­sie wód mor­skich i śród­lą­do­wych
- tech­no­lo­gie popra­wia­ją­ce jakość życia
- inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: od 12 000€ do 200 000€
Termin skła­da­nia wnio­sków: do 31 mar­ca 2020

Więcej infor­ma­cji: CLICKTechnologie popra­wia­ją­ce jakość życia”

Fundusze Norweskie

Cel:
Celem Schematu jest zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści przed­się­bior­ców poprzez dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do opra­co­wa­nia i wpro­wa­dze­nia na rynek nowych lub zna­czą­co ulep­szo­nych pro­duk­tów lub usług opar­tych o nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, któ­re popra­wią jakość życia naj­bar­dziej wraż­li­wych grup spo­łe­czeń­stwa, w szcze­gól­no­ści będą odpo­wia­dać na potrze­by i popra­wę jako­ści życia osób star­szych. Projekty muszą jed­no­cze­śnie przy­czy­niać się do wzro­stu przy­cho­dów, zysku lub zatrud­nie­nia w przed­się­bior­stwie.

Dla kogo:
Mikro-, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwa, któ­re:
- zamknę­ły jeden rok obro­to­wy trwa­ją­cy przy­naj­mniej 12 mie­się­cy
- przy­naj­mniej w jed­nym zamknię­tym roku obro­to­wym w okre­sie 3 lat poprze­dza­ją­cych rok, w któ­rym zło­ży­ły wnio­sek o udzie­le­nie wspar­cia osią­gnę­ły przy­cho­dy ze sprze­da­ży nie niż­sze niż rów­no­war­tość 20 tysię­cy euro

Wymagania:
Działania w ramach pro­jek­tu powin­ny obej­mo­wać opra­co­wa­nie i wpro­wa­dze­nie na rynek nowych lub zna­czą­co ulep­szo­nych pro­duk­tów lub usług opar­tych o nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, dodat­ko­wo mogą obej­mo­wać zasto­so­wa­nie w przed­się­bior­stwie inno­wa­cyj­nych pro­ce­sów.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: od 200 000€ do 2 000 000€
Termin skła­da­nia wnio­sków: do 31 mar­ca 2020

Więcej infor­ma­cji: CLICKSzybka Ścieżka” Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel:
Celem dota­cji jest sfi­nan­so­wa­nie prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych wraz z nie­zbęd­ny­mi nakła­da­mi na apa­ra­tu­rę i sprzęt oraz kosz­ta­mi pra­cow­ni­czy­mi. Działanie to ofe­ru­je dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów zwią­za­nych z zaku­pem lub wynaj­mem apa­ra­tu­ry, sprzę­tu, tech­no­lo­gii i innej nie­zbęd­nej infra­struk­tu­ry, któ­ra słu­żyć będzie pro­wa­dze­ni prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych na rzecz two­rze­nia inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i usług. Edycje/rundy kon­kur­su mogą róż­ni­co­wać adre­sa­tów ze wzglę­du na wiel­kość lub bran­żę.

Dla kogo:
Mikro-, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwa, oraz kon­sor­cja przed­się­biorstw, rów­nież kon­sor­cja skła­da­ją­ce się z przed­się­biorstw i jed­no­stek nauko­wych. Miejsce reali­za­cji pro­jek­tu jest dowol­ne, poza woj. Mazowieckim. Jeśli przed­się­bior­stwo zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w woj. Mazowieckim może otrzy­mać dota­cję, jeśli pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie poza tym woje­wódz­twem np. pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie poprzez filię w innym woje­wódz­twie

Wymagania:
Działania w ramach pro­jek­tu powin­ny obej­mo­wać opra­co­wa­nie i wpro­wa­dze­nie na rynek nowych lub zna­czą­co ulep­szo­nych pro­duk­tów lub usług. Projekt powi­nien obej­mo­wać bada­nia prze­my­sło­we i/lub eks­pe­ry­men­tal­ne pra­ce roz­wo­jo­we (ew. uzu­peł­nio­ne o pra­ce przed­wdro­że­nio­we), któ­rych efek­tem jest opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­ne­go roz­wią­za­nia moż­li­we­go do wdro­że­nia w dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: od 1 000 000zł do 20 000 000zł, w zależ­no­ści od wnio­sko­daw­cy i bran­ży
Termin skła­da­nia wnio­sków:
- do 03.04.2020 tyl­ko duże przed­się­bior­stwa lub ich kon­sor­cja
- do 01.06.2020 tyl­ko MŚP oraz ich kon­sor­cja

Więcej infor­ma­cji: CLICKBadania na rynek”
POIR 3.2.1

Cel:
Celem kon­kur­su jest wzmoc­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści Twojej fir­my poprzez sfi­nan­so­wa­nie wdro­że­nia wyni­ków opra­co­wa­nych prac badaw­czo roz­wo­jo­wych i wpro­wa­dze­nie na rynek inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów. Środki z dota­cji moż­na prze­zna­czyć na zakup maszyn i urzą­dzeń, naby­cie war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych, kosz­ty usług dorad­ców zewnętrz­nych.

Dla kogo:
Mikro-, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwa, któ­re:
- zamknę­ły jeden rok obro­to­wy trwa­ją­cy przy­naj­mniej 12 mie­się­cy,
- w trak­cie 3 lat przed zło­że­niem wnio­sku osią­gnę­ły przy­cho­dy nie mniej­sze niż 600 tyś. zł przy­naj­mniej w jed­nym roku obro­to­wym.

Wymagania:
Działania w ramach pro­jek­tu mogą obej­mo­wać róż­no­rod­ne dzia­ła­nia m. in. zakup maszyn i urzą­dzeń nie­zbęd­nych do uru­cho­mie­nia pro­duk­cji nowych pro­duk­tów, zakup nie­ru­cho­mo­ści, robo­ty budow­la­ne, naby­cie war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych w for­mie paten­tów, know-how oraz innych praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, eks­pe­ry­men­tal­ne pra­ce roz­wo­jo­we lub usłu­gi dorad­cze.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: od 1 000 000zł do 20 000 000zł
Termin skła­da­nia wnio­sków: do 23.04.2020

Więcej infor­ma­cji: CLICKKredyt na inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne” POIR 3.2.2

Cel:
Wsparcie finan­so­we prze­zna­czo­ne na reali­za­cję tech­no­lo­gicz­nych inwe­sty­cji, mają­cych na celu zakup i wdro­że­nie nowej tech­no­lo­gii lub wdro­że­nie wła­snej nowej tech­no­lo­gii oraz uru­cho­mie­niu na jej pod­sta­wie wytwa­rza­nia nowych lub zna­czą­co ulep­szo­nych, w sto­sun­ku do dotych­czas wytwa­rza­nych na tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej, towa­rów, pro­ce­sów lub usług.

Dla kogo:
Mikro-, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwa, któ­re posia­da­ją zdol­ność kre­dy­to­wą.

Wymagania:
Wsparcie wypła­ca­ne jest w spo­sób nie­ty­po­wy – nie na kon­to ban­ko­we fir­my, ale do ban­ku, w któ­rym został zacią­gnię­ty kre­dyt na inwe­sty­cje. Kredytowanie inwe­sty­cji jest warun­kiem koniecz­nym – wnio­sko­daw­ca musi zatem posia­dać zdol­ność kre­dy­to­wą.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: do 6 000 000zł
Termin skła­da­nia wnio­sków: do 23.04.2020

Więcej infor­ma­cji: CLICKGo to Brand” – pro­mo­cja marek na ryn­kach zagra­nicz­nych POIR 3.3.3

Cel:
Wsparcie finan­so­we prze­zna­czo­ne na pro­mo­cję pol­skich marek na per­spek­ty­wicz­nych ryn­kach zagra­nicz­nych. Środki mogą zostać prze­zna­czo­ne na udział w tar­gach, wysta­wach, misjach gospo­dar­czych lub kon­fe­ren­cjach zagra­nicz­nych i na dodat­ko­we dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne oraz na sfi­nan­so­wa­nie kosz­tów usłu­gi dorad­czej.

Dla kogo:
Mikro-, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwa, któ­re posia­da­ją sie­dzi­bę lub oddział na tere­nie RP oraz pro­wa­dzą dzia­łal­ność w okre­ślo­nych bran­żach.

Wymagania:
Dofinansowanie prze­zna­czo­ne jest dla dzia­łań w bran­żach uzna­nych za kon­ku­ren­cyj­ne tj. bio­tech­no­lo­gia i far­ma­ceu­ty­ka, budo­wa i wykań­cza­nie budow­li, czę­ści samo­cho­do­we i lot­ni­cze, maszy­ny i urzą­dze­nia, moda pol­ska, IT/ITC, jach­ty i łodzie rekre­acyj­ne, pol­skie spe­cjal­no­ści żyw­no­ścio­we, sprzęt medycz­ny, bran­ża kosme­tycz­na, meblar­stwo, usłu­gi proz­dro­wot­ne

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: do 425 670 zł
Termin skła­da­nia wnio­sków: do 11.03.2020

Więcej infor­ma­cji: CLICKProjekty apli­ka­cyj­ne, Inteligentny Rozwój” POIR 4.1.4

Cel:
Celem tego instru­men­tu jest zna­czą­ce zwięk­sze­nie ska­li wyko­rzy­sta­nia nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych nie­zbęd­nych dla roz­wo­ju przed­się­biorstw oraz popra­wy ich pozy­cji kon­ku­ren­cyj­nej. Instrument ten słu­ży wspar­ciu pro­jek­tów, obej­mu­ją­cych reali­za­cję badań prze­my­sło­wych i/lub prac roz­wo­jo­wych reali­zo­wa­nych w ramach kon­sor­cjum, two­rzo­ne­go przez jed­ną jed­nost­kę nauko­wą i co naj­mniej jed­ne­go przed­się­bior­cę. Projekty finan­so­wa­ne w ramach instru­men­tu powin­ny cha­rak­te­ry­zo­wać się nowo­ścią prze­wi­dy­wa­nych rezul­ta­tów w sto­sun­ku do aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy i tech­ni­ki na pozio­mie świa­to­wym.

Dla kogo:
Dofinansowanie będą mogły otrzy­mać kon­sor­cja w skład któ­rych wcho­dzi co naj­mniej jed­na jed­nost­ka nauko­wa oraz jed­no przed­się­bior­stwo.

Wymagania:
Działania w ramach pro­jek­tu powin­ny obej­mo­wać opra­co­wa­nie i wpro­wa­dze­nie na rynek nowych lub zna­czą­co ulep­szo­nych pro­duk­tów lub usług. Projekt powi­nien obej­mo­wać bada­nia prze­my­sło­we i/lub eks­pe­ry­men­tal­ne pra­ce roz­wo­jo­we (ew. uzu­peł­nio­ne o pra­ce przed­wdro­że­nio­we), któ­rych efek­tem jest opra­co­wa­nie roz­wią­za­nia inno­wa­cyj­ne­go na ska­lę świa­ta.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia: do 20 000 000€
Termin skła­da­nia wnio­sków: do 03 kwiet­nia 2020

Więcej infor­ma­cji: CLICK