Festiwal Cyfryzacji — Debata 8.10.2020 r. <span class=AI w służbie regionu — przykład województwa pomorskiego" />

Festiwal Cyfryzacji — Debata 8.10.2020 r. AI w służbie regionu — przykład województwa pomorskiego

Regionalna Izba Gospodarcza, lider ISP 3 i ISP 4, ma przy­jem­ność zapro­sić na deba­tę eks­perc­ką pt. AI w służ­bie regio­nu – przy­kład woje­wódz­twa pomor­skie­go. Wydarzenie orga­ni­zo­wa­ne jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Festiwalu Cyfryzacji.

 

Debata odbę­dzie się 8.10.2020 r. o godz. 11.00–12.30 w for­mu­le onli­ne.
Transmisja na żywo na kana­le YouTube Pomorskiego Klastra ICT Interizon — SPRAWDŹ.

Ideą wyda­rze­nia jest pro­pa­go­wa­nie wie­dzy w zakre­sie tren­dów tech­no­lo­gicz­nych i potrze­by trans­for­ma­cji cyfro­wej gospo­dar­ki w opar­ciu o naj­now­sze roz­wią­za­nia ICT, w tym poprzez roz­wój sztucz­nej inte­li­gen­cji.

 

Zgromadzeni w stu­diu eks­per­ci będą dys­ku­to­wać na temat dotych­cza­so­wych aktyw­no­ści na Pomorzu, zmie­rza­ją­cych do roz­wo­ju sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz nad przy­szło­ścią wdro­żeń i moż­li­wo­ści jakie stwa­rza AI w pro­ce­sie cyfro­wej trans­for­ma­cji przy aktyw­nym wspar­ciu władz regio­nal­nych.

 

Debata jest wyda­rze­niem part­ner­skim Festiwalu Cyfryzacji, któ­ry trwa od 1 do 10.10.2020 r.

Festiwal Cyfryzacji to naj­więk­sza ini­cja­ty­wa edu­ka­cyj­no-tech­no­lo­gicz­na w Polsce, któ­rej głów­nym celem jest przy­bli­że­nie spo­łe­czeń­stwu wie­dzy na temat nowych tech­no­lo­gii i cyfry­za­cji. Więcej infor­ma­cji o festi­wa­lu — KLIKNIJ.

Więcej infor­ma­cji o deba­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie Festiwalu Cyfryzacji — SPRAWDŹ.

 

Zapraszamy!