Europejski Parlament Przedsiębiorstw 2018

10 paź­dzier­ni­ka 2018 roku 751 przed­się­bior­ców repre­zen­tu­ją­cych 28 kra­jów Unii Europejskiej oraz 18 kra­jów spo­za UE weź­mie udział w pią­tej edy­cji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2018, wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne­go cyklicz­nie w sali ple­nar­nej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest odda­nie gło­su euro­pej­skim przed­się­bior­com, umoż­li­wia­jąc im – sym­bo­licz­nie w miej­scu obrad PE – deba­tę nad naj­waż­niej­szy­mi pro­ble­ma­mi doty­ka­ją­cy­mi małe i śred­nie przed­się­bior­stwa pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą w UE oraz gło­so­wa­nie – na wzór par­la­men­tar­ne­go – nad klu­czo­wy­mi rezo­lu­cja­mi dla biz­ne­su.

Przedsiębiorcy, w roli euro­par­la­men­ta­rzy­stów, mają nie­zwy­kłą moż­li­wość wyra­że­nia swo­jej opi­nii w pro­ce­sie sta­no­wie­nia unij­ne­go pra­wa oraz dys­ku­sji z przed­sta­wi­cie­la­mi Parlamentu Europejskiego i Komisji, a tak­że inny­mi przed­się­bior­ca­mi z kra­jów UE o pro­ble­mach, z któ­ry­mi bory­ka­ją się na co dzień euro­pej­skie fir­my.

Organizatorem i pomy­sło­daw­cą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z sie­dzi­bą w Brukseli) a udział pol­skiej dele­ga­cji przed­się­bior­ców, któ­ra repre­zen­to­wa­na będzie przez 51 firm (tylu ilu pol­skich euro­par­la­men­ta­rzy­stów), przy­go­to­wu­je Krajowa Izba Gospodarcza.

Program wyda­rze­nia prze­wi­du­je:

  • udział w pro­gra­mie naro­do­wym i spo­tka­niach z wyso­ki­mi przed­sta­wi­cie­la­mi insty­tu­cji UE oraz przed­sta­wi­cie­la­mi pol­skiej dyplo­ma­cji w Brukseli,
  • udział w sesji inau­gu­ra­cyj­nej oraz sesjach robo­czych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w cha­rak­te­rze przed­się­bior­cy-par­la­men­ta­rzy­sty,
  • deba­tę i gło­so­wa­nie nad naj­waż­niej­szy­mi rezo­lu­cja­mi dla biz­ne­su,
  • moż­li­wość indy­wi­du­al­nych spo­tkań z 751 przed­się­bior­ca­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi 27 kra­jów UE oraz 18 kra­jów spo­za UE,
  • uro­czy­sty lunch z uczest­ni­ka­mi Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji UE.

W ramach reali­za­cji w/w pro­gra­mu KIG zapew­nia pomoc mery­to­rycz­ną, orga­ni­za­cję spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi insty­tu­cji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, wyna­jem sali, orga­ni­za­cję spo­tka­nia robo­cze­go, a tak­że opra­co­wa­nie i druk mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych pol­skiej dele­ga­cji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

Z uwa­gi na kosz­ty zwią­za­ne z orga­ni­za­cją w/w wyda­rze­nia oraz przy­go­to­wa­niem udzia­łu pol­skiej dele­ga­cji, opła­ta za uczest­nic­two w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw wyno­si

2950 PLN net­to +  VAT.

Koszty prze­lo­tu, zakwa­te­ro­wa­nia i poby­tu w Brukseli uczest­ni­cy pokry­wa­ją we wła­snym zakre­sie, KIG nato­miast zapew­nia rezer­wa­cje gru­po­we – lot­ni­cze i hote­lo­we – dla zain­te­re­so­wa­nych uczest­ni­ków EPE 2018.

Uprzejmie pro­si­my o potwier­dze­nie przy­ję­cia zapro­sze­nia do dnia 15 wrze­śnia 2018.

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą

Monika Sasiak

+48 22 630 97 23

msasiak@kig.pl

Piotr Lipiec

+48 22 630 96 06

plipiec@kig.pl