Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finansowy

Zapraszamy do Sopotu od 3 do 5 czerw­ca na IX Europejski Kongres Finansowy.

Spotkajmy się, by roz­ma­wiać i szu­kać roz­wią­zań w tak waż­nych, aktu­al­nych obsza­rach jak:

· Brexit i napię­cia w glo­bal­nej gospo­dar­ce

· Czy jeste­śmy przy­go­to­wa­ni na okres deko­niunk­tu­ry?

· Wyzwania dla mode­li biz­ne­so­wych i sta­bil­no­ści sys­te­mu finan­so­we­go ze stro­ny rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej

· Wiarygodność i zaufa­nie na ryn­kach finan­so­wych

· Rynek kapi­ta­ło­wy a zrów­no­wa­żo­ny i inno­wa­cyj­ny roz­wój gospo­dar­czy

· Rynek nie­ru­cho­mo­ści — poten­cjał inwe­sty­cyj­ny i mecha­ni­zmy finan­so­wa­nia

Więcej infor­ma­cji — KLIKNIJ.