Dla samorządu

W Izbie uwa­ża­my, że ści­sła współ­pra­ca samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i tery­to­rial­ne­go to klucz do roz­wo­ju biz­ne­su – dla­te­go moc­no sta­wia­my na współ­pra­cę z gmi­na­mi, powia­ta­mi i inny­mi jed­nost­ka­mi. Doradzamy wój­tom i bur­mi­strzom oraz pośred­ni­czy­my w roz­mo­wach na linii samo­rząd-lokal­ni przed­się­bior­cy.

Sprawdź jak wspie­ra­my lokal­ne spo­łecz­no­ści:

 

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

 

Ta wyjąt­ko­wa ini­cja­ty­wa to ory­gi­nal­ny pomysł eks­per­tów Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom to ple­bi­scyt skie­ro­wa­ny do wój­tów i bur­mi­strzów, w ramach któ­re­go Izba wyła­nia naj­bar­dziej atrak­cyj­ne pod kątem pro­wa­dze­nia biz­ne­su. Gminy dobro­wol­nie pod­da­ją się ewa­lu­acji, a nasi eks­per­ci dogłęb­nie ana­li­zu­ją kil­ka­dzie­siąt czyn­ni­ków, któ­re wpły­wa­ją na przy­ja­zność przed­się­bior­ców, w tym obec­ność orga­nia­cji oto­cze­nia biz­ne­su, dzia­ła­nie dedy­ko­wa­ne przed­się­bior­com czy łatwość kon­tak­tu z gmi­ną.

Efektem kon­kur­su jest kom­plek­so­wy raport na temat wspar­cia biz­ne­su w całym woj­wódz­twie pomor­skim. Od 2018 roku Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom zosta­ła włą­czo­na do ple­bi­scy­tu Gryf Gospodarczy orga­nio­wa­ne­go przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego.


 

Strategia rozwoju gmin

 

Rozwojowi sprzy­ja pla­no­wa­nie, dla­te­go dora­dza­my i opra­co­wu­je­my dla gmin dedy­ko­wa­ny plan roz­wo­ju na nad­cho­dzą­ce lata. Eksperci Izby kom­plek­so­wo ana­li­zu­ją sytu­ację i poten­cjał jed­nost­ki tery­to­rial­nej oraz opra­co­wu­ją wie­lo­płasz­czy­zno­wy plan roz­wo­ju. Po uwa­gę bra­ny jest cały sze­reg aspek­tów: od uwa­run­ków śro­do­wi­sko­wych, geo­gra­ficz­nych po gospo­dar­cze i spo­łecz­ne. Tak opra­co­wa­ny doku­ment wspo­ma­ga i ukie­run­ko­wu­je dzia­ła­nia w przy­szło­ści, by osta­tecz­nie pod­nieść jakość życia oraz pro­wa­dze­nia biz­ne­su w gmi­nie.


Jesteś samo­rzą­dow­cem? Chcesz dzia­łać na rzec biz­ne­su? Chcesz roz­wi­nąć przed­się­bior­czość w swo­im regio­nie? Napisz do nas – wspo­mo­że­my Cię.