Dla pracownika

Największą war­to­ścią fir­my są jej pra­cow­ni­cy. W Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza sta­wia­my na roz­wój pra­cow­ni­ka i ryn­ku pra­cy, wie­rząc że prze­kła­da się to bez­po­śred­nio na kon­ku­ren­cyj­ność i atrak­cyj­ność gospo­dar­czą regio­niu. Jeżeli jesteś oso­bą bez­ro­bot­ną, poszu­ku­ją­cą pra­cy, chcesz zwięk­szyć swo­je kmpe­ten­cje lub jesteś uczniem/studentem i chcesz roz­po­cząć karie­rę – Izba to dobre miej­sce.

Sprawdź jakie wspar­cie otrzy­masz od nas:

Szkolenia kompetencji miękkich i twardych

Podniesienie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji to jed­na z naj­lep­szych dróg do zwięk­sze­nia swo­ich szans na ryn­ku pra­cy. Organizujemy szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków i osób bez­ro­bot­nych, zwięk­sza­jąc ich kom­pe­ten­cje: mięk­kie, czy­li umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­ne, oraz twar­de, czy­li naby­ta wie­dza. Organizując szko­le­nia, kie­ru­je­my się naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi oraz dba­my, by prze­ka­za­na wie­dza zawsze prze­kła­da­ła się na uła­twie­nie zna­le­zie­nia dobrej pra­cy.


Przygotowanie indywidualnego planu działania

Osoby bez­ro­bot­ne, któ­re się do nas zgła­sza­ją, otrzy­mu­ją waż­ne narzę­dzie: indy­wi­du­al­ny plan dzia­ła­nia. Po spo­tka­niu z eks­per­tem spo­rzą­dza­ne jest pod­su­mo­wa­nie moc­nych i sła­bych stron oraz pre­dys­po­zy­cji do zawo­du – dzię­ki temu uzy­sku­je się kon­kret­ną infor­ma­cję w jakim obsza­rze powi­nien się kształ­cić i szu­kać zatrud­nie­nia, by odnieść suk­ces.


Organizacja staży i praktyk zawodowych

Najlepszym nauczy­cie­lem jest doświad­cze­nie, dla­te­go inten­syw­nie roz­wi­ja­my nasz pro­gram sta­ży i prak­tyk dla osób poszu­ku­ją­cych pra­cy oraz uczniów i stu­den­tów. Dzięki zna­jo­mo­ści lokal­ne­go ryn­ku i przed­się­biorstw, orga­ni­zu­je­my do kil­ku­set sta­ży rocz­nych. To wyjat­ko­wa oka­zja, żeby zdo­być cen­ne doświad­cze­nie w nowej bran­ży i wystar­to­wać na ryn­ku pra­cy. Do 2018 roku zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy staż dla ponad 500 osób bez­ro­bot­nych oraz 539 sta­ży i prak­tyk zawo­do­wych dla uczniów szkół zawo­do­wych i tech­ni­ków.


Kształtowanie lokalnego rynku pracy

Nasi eks­per­ci zasia­da­ją w orga­nach dorad­czych oraz decy­zyj­nych w zakre­sie kre­owa­nia ryn­ku pra­cy – okre­śla­nia zawo­dów defi­cy­to­wych, tzw. „zawo­dów przy­szło­śći” oraz kie­run­ków kszta­łe­nia w szko­łach. Rozmawiamy z przed­się­bior­ca­mi zrze­szo­ny­mi w Izbie i wie­my, jakich pra­cow­ni­ków potrze­ba w woje­wódz­twie pomor­skim.


Pozostajesz bez pra­cy dłuż­szy czas? Chcesz wró­cić na rynek pra­cy? Jesteś uczniem lub stu­den­tem i chcesz zdo­być cen­ne doświad­cze­nie zawo­do­we w reno­mo­wa­nych fir­mach? Napisz do nas, nasi eks­per­ci wspo­mo­gą Cię w poszu­ki­wa­niu wyma­rzo­nej pra­cy.