Dialog dla klimatu

Dialog dla klimatu

Konsekwencje zmian kli­ma­tycz­nych nie pozwa­la­ją na prze­rwę — dla­te­go uczest­ni­cy Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza spo­ty­ka­ją się aby roz­ma­wiać m.in. o tym, jak powstrzy­mać kata­stro­fę kli­ma­tycz­ną i zacho­wać zie­mię dla przy­szłych poko­leń? Co mogą zro­bić fir­my, samo­rzą­dy i zwy­kli miesz­kań­cy? Wreszcie, jak osią­gnąć zero­emi­syj­ną gospo­dar­kę? Inauguracja wyda­rze­nia już w śro­dę (4 listo­pa­da) 2020 roku w for­mu­le onli­ne.

 

Podczas Forum pod­pi­sa­na zosta­nie Deklaracja mię­dzy­sek­to­ro­wej współ­pra­cy. Sygnatariuszami będą mię­dzy inny­mi Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Kamil Wyszkowski UN Global Compact.

 

O tym, że zmia­ny kli­ma­tycz­ne są spra­wą nas wszyst­kich, nie trze­ba chy­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Aby oca­lić naszą pla­ne­tę koniecz­ne są zde­cy­do­wa­ne dzia­ła­nia i zaan­ga­żo­wa­nie part­ne­rów ze wszyst­kich sek­to­rów. Chodzi o jed­nost­ki sek­to­ra publicz­ne­go i poza­rzą­do­we­go, ale też gospo­dar­cze­go. Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza jest jed­nym z kro­ków pod­ję­tych w wal­ce o lep­sze zie­lo­ne jutro. 

 

Podczas spo­tka­nia uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję posłu­chać debat zapro­szo­nych eks­per­tów z całe­go kra­ju oraz z innych państw Unii Europejskiej. Formuła spo­tka­nia umoż­li­wi rów­nież zada­wa­nie pytań eks­per­tom. Przewidziane są tak­że warsz­ta­ty o tym, jak osią­gnąć spo­łecz­ny kon­sen­sus, odejść od hiper­kon­sump­cji czy jak zapew­nić samo­rzą­dom tar­czę ochron­ną zwią­za­ną z kosz­ta­mi eko­lo­gicz­nej trans­for­ma­cji. Jednym z uczest­ni­ków deba­ty “W kie­run­ku zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści” będzie: Sławomir Halbryt — Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Sescom S.A. 

 

Zgłoszenia moż­na prze­sy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres strategia2030@pomorskie.eu. Należy podać imię, nazwi­sko, repre­zen­to­wa­ną insty­tu­cję oraz adres do kore­spon­den­cji.

 

W załą­cze­niu dekla­ra­cja współ­pra­cy kli­ma­tycz­nej przy­go­to­wa­na przez dr Radomira Matczaka oraz aktu­al­ny pro­gram Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

 

Deklaracja współ­pra­cy kli­ma­tycz­nej — POBIERZ

Program PFSKPOBIERZ