Debata Gospodarcza w Gdańsku i Gdyni

Debata Gospodarcza w Gdańsku i Gdyni

W związ­ku z kam­pa­nią w wybo­rach par­la­men­tar­nych wspól­nie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz „Pracodawcy Pomorza” zapra­sza­my na

 

D E B A T Ę   G O S P O D A R C Z Ą

WYBORY 2019 – OKRĘG GDYŃSKI

 

16 wrze­śnia br. o godzi­nie 14:00 w Wyższej Szkole Bankowej  w Gdyni
– Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37.

 

    oraz

 

D E B A T Ę   G O S P O D A R C Z Ą

WYBORY 2019 – OKRĘG GDAŃSKI

 

19 wrze­śnia br. o godzi­nie 14:00 w Wyższej Szkole Bankowej
w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A.

 

 

Celem debat pro­wa­dzo­nych przez gdań­skie­go poli­to­lo­ga dr. Jarosława Ocha, pra­cow­ni­ka nauko­we­go Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, jest przy­bli­że­nie przed­się­bior­com i pra­co­daw­com wybor­czych pro­gra­mów gospo­dar­czych poszcze­gól­nych (zare­je­stro­wa­nych) ogól­no­pol­skich komi­te­tów wybor­czych. Nasze śro­do­wi­sko repre­zen­to­wa­ne przez orga­ni­za­cje gospo­dar­cze ocze­ku­je od lide­rów list wybor­czych w wybo­rach do Sejmu RP z okrę­gu gdyń­sko-słup­skie­go, przed­sta­wie­nia kon­cep­cji regio­nu z uwzględ­nie­niem wyzwań gospo­dar­czych oraz pod­ję­cia dzia­łań na are­nie ogól­no­pol­skiej celem zapew­nie­nia roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Pomorza oraz stwo­rze­nia warun­ków dla dyna­micz­niej­sze­go roz­wo­ju przed­się­bior­ców i przed­się­bior­czo­ści w Polsce.Debata zosta­ła podzie­lo­na na trzy blo­ki.


Podczas pierw­szej czę­ści trwa­ją­cej ok. 50 minut. Kandydaci zosta­ną popro­sze­ni o udzie­le­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia przy­go­to­wa­ne przez nasze orga­ni­za­cje. Ilość pytań będzie uza­leż­nio­na od ilo­ści Kandydatów uczest­ni­czą­cych w deba­cie. Kolejność Kandydatów udzie­la­ją­cych odpo­wie­dzi będzie poprze­dzo­na loso­wa­niem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo cza­su na odpo­wiedź (ok. 2 minut na każ­de pyta­nie). Nie prze­wi­du­je się zada­wa­nia pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczest­ni­czą­cym w deba­cie.


W dru­giej czę­ści deba­ty trwa­ją­cej rów­nież ok. 50 minut przed­się­bior­cy uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu będą mogli zada­wać pyta­nia pro­ble­mo­we kie­ro­wa­ne do wszyst­kich Kandydatów (0,5 minu­ty na zada­nie pyta­nia). Odpowiedzi udzie­lać będą tyl­ko Ci  Kandydaci, któ­rzy  wyra­żą chęć  usto­sun­ko­wa­nia się do pod­nie­sio­ne­go w pyta­niu pro­ble­mu. Pytania ad per­so­nam będą uchy­la­ne przez pro­wa­dzą­ce­go. W przy­pad­ku duże­go zain­te­re­so­wa­nia prze­wi­du­je­my moż­li­wość prze­dłu­że­nia tej czę­ści deba­ty o dodat­ko­we 15 minut. 


W trze­cim blo­ku każ­dy z Kandydatów będzie mógł przed­sta­wić dodat­ko­we, uzu­peł­nia­ją­ce ele­men­ty swo­je­go pro­gra­mu gospo­dar­cze­go w cza­sie nie dłuż­szym niż 4 minu­ty.

 

Po zakoń­cze­niu deba­ty prze­wi­dzia­nej na ok. dwie godzi­ny zapro­po­nu­je­my poczę­stu­nek oraz roz­mo­wy kulu­aro­we pomię­dzy Kandydatami i przed­się­bior­ca­mi. Debata odby­wać się będzie z udzia­łem mediów oraz będzie reje­stro­wa­na m.in. przez por­ta­le inter­ne­to­we oraz dla potrzeb wewnętrz­nych orga­ni­za­cji gospo­dar­czych.

 

 

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w deba­cie.

 

Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na – wyma­ga­na reje­stra­cja poprzez kalen­darz wyda­rzeń dostęp­ny na:

 

https://pracodawcypomorza.pl/exnt/imprezy

 

lub poprzez bez­po­śred­nie lin­ki poni­żej:

 

https://pracodawcypomorza.pl/exnt/impreza/939/debata-gospodarcza-8211-wybory-2019–8211-okreg-gdynski

https://pracodawcypomorza.pl/exnt/impreza/928/debata-gospodarcza-8211-wybory-2019–8211-okreg-gdanski