Członkostwo

Krok 1
Sprawdź nasz sta­tut – Kliknij tutaj
Krok 2
Sprawdź korzy­ści z człon­ko­stwa – Kliknij tutaj
Krok 3
Sprawdź skład­ki człon­kow­skie – Kliknij tutaj
Krok 4
Wypełnij Deklarację
człon­kow­ską – Kliknij tutaj
Krok 5
Koordynator ser­wi­su
człon­kow­skie­go skon­tak­tu­ję się
z Państwem w celu dal­sze­go
pro­ce­do­wa­nia

Dla obec­nych człon­ków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza:

Zaloguj się

Chcesz dołą­czyć do gro­na człon­ków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza ?


Zarejestruj się i uzu­peł­nij dekla­ra­cję człon­kow­ską.

Izba Pomorza sta­le dzia­ła na rzecz inte­gra­cji śro­do­wisk przed­się­bior­czych na Pomorzu. Promujemy współ­pra­cę pomię­dzy człon­ka­mi jak rów­nież wymia­nę kon­tak­tów. Z dumą, w imie­niu Rady i Zarządu, mogę stwier­dzić, że w naszym izbo­wym gro­nie wie­le osób i przed­się­biorstw aktyw­nie reali­zu­je swo­je cele zawo­do­we i stra­te­gicz­ne, dzię­ki sta­le roz­wi­ja­ją­cej się sie­ci kon­tak­tów.

W Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza reali­zu­je­my inspi­ru­ją­ce, cie­ka­we i roz­wo­jo­we pro­jek­ty do któ­rych aktyw­nie zachę­ca­my naszych człon­ków:

Pomorski Broker Eksportowy — to pro­jekt wspie­ra­ją­cy aktyw­ność eks­por­to­wą firm z nasze­go regio­nu. Najważniejsze cele to pomoc mery­to­rycz­na i finan­so­wa dla aktyw­nych na ryn­kach zagra­nicz­nych firm. WZMOCNIENIE mar­ki pomor­skich (pol­skich) firm, POSZUKIWANIE atrak­cyj­nych ryn­ków eks­por­to­wych dla pomor­skich firm oraz ZWIĘKSZENIE udzia­łu pomor­skich firm w kra­jo­wym eks­por­cie, to głów­ne cele tego pro­jek­tu.

Z ofer­ty Pomorskiego Brokera Eksportowego będą mogły korzy­stać przed­się­bior­stwa zain­te­re­so­wa­ne roz­wo­jem pro­wa­dzo­nej już dzia­łal­no­ści na ryn­kach zagra­nicz­nych, jak rów­nież nie­po­sia­da­ją­ce jesz­cze doświad­czeń eks­por­to­wych.

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji — jest wspól­nym Ośrodkiem Mediacyjnym i Arbitrażowym dla pomor­skich przed­się­bior­ców. Centrum może orga­ni­zo­wać indy­wi­du­al­ne lub gru­po­we spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne dla stron spo­ru. Spotkania infor­ma­cyj­ne odby­wa­ją się w celu pro­pa­go­wa­nia i infor­mo­wa­nia o moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia spo­ru w for­mie media­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Centrum. Spotkania infor­ma­cyj­ne dla stron spo­ru mogą odby­wać się w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku skie­ro­wa­nia wnio­sku o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go tyl­ko przez jed­ną ze stron spo­ru.

Razem do Zawodu – to pro­jekt kie­ro­wa­ny do uczniów szkół zawo­do­wych. W ramach pro­jek­tu „Programy moty­wa­cyj­ne dla uczniów pomor­skich szkół zawo­do­wych” zapla­no­wa­no sze­reg dzia­łań skie­ro­wa­nych do: uczniów o szcze­gól­nych pre­dys­po­zy­cjach z przed­mio­tów zawo­do­wych w zakre­sie pod­no­sze­nia umie­jęt­no­ści oraz uzy­ski­wa­nia dodat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, nauczy­cie­li w zakre­sie roz­wi­ja­nia kom­pe­ten­cji zawo­do­wych. Uczniowie mogą uczest­ni­czyć m.in. w prak­ty­kach lub sta­żach zawo­do­wych u pra­co­daw­ców, kur­sach nada­ją­cych nowe kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we oraz ubie­gać się o uzy­ska­nie sty­pen­dium, nato­miast w ofer­cie dla nauczy­cie­li znaj­du­ją się szko­le­nia m.in. z zakre­su pod­no­sze­nia jako­ści pra­cy szko­ły w kon­tek­ście kształ­ce­nia zawo­do­we­go oraz dosto­so­wa­nia ofer­ty szko­ły do potrzeb ryn­ku pra­cy.

Klub Link – comie­sięcz­ne spo­tka­nia networ­kin­go­we róż­nych grup biz­ne­su. Każde spo­tka­nie ma cie­ka­wą tema­ty­kę. Na spo­tka­niu moż­na poznać cie­ka­wych ludzi i nawią­zać sta­łe rela­cję biz­ne­so­we.

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych — to pro­wa­dzo­na przez nas od dwóch lat współ­pra­ca i pro­mo­cja zero­emi­syj­nych tech­no­lo­gii. Liczymy na to, że efek­tem naszych wspól­nych dzia­łań będzie czyst­sze śro­do­wi­sko, zero­emi­syj­ny trans­port publicz­ny i zdrow­sze powie­trze. Współpracujemy w tej gru­pie z naj­więk­szy­mi fir­ma­mi w Kraju oraz lide­ra­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, pro­mu­jąc edu­ka­cję i efek­ty wdro­żeń.