Cyfryzacja to konieczność

Cyfryzacja to konieczność

O Budowaniu Cyfrowej Gospodarki Pomorza dys­ku­to­wa­li uczest­ni­cy trans­mi­sji Live Studio Izba: Cyfrowy Region, orga­ni­zo­wa­nej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. 

Spotkanie onli­ne, któ­re odby­ło się 20 paź­dzier­ni­ka było mery­to­rycz­ną dys­ku­sją m.in o tym, jakie dzia­ła­nia nale­ży pod­jąć aby przy­spie­szyć roz­wój cyfry­za­cji w naszym regio­nie. W dys­ku­sji wzię­ło udział ponad 20 pre­le­gen­tów, w tym sil­na gru­pa eks­per­tów repre­zen­tu­ją­ca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Cyfryzacja sta­je się pod­sta­wo­wym warun­kiem utrzy­ma­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści dla wszyst­kich regio­nów i kra­jów. Nowe mode­le biz­ne­so­we wypeł­nia­ją­ce cyfro­wą gospo­dar­kę obej­mu­ją han­del elek­tro­nicz­ny, płat­no­ści mobil­ne, pożycz­ki ryn­ko­we, sie­ci spo­łecz­no­ścio­we, rekla­my cyfro­we, trans­port z obsłu­gą urzą­dzeń mobil­nych, gry wir­tu­al­ne, roz­ryw­kę wir­tu­al­ną i edu­ka­cję na odle­głość.

Jako Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza chcie­li­śmy wyja­śnić dla­cze­go od lat Polska według badań Eurostatu zaj­mu­je ostat­nie miej­sca w ran­kin­gu cyfry­za­cji (niżej są tyl­ko 3 kra­je: Grecja, Rumunia, Bułgaria)W obsza­rze kapi­ta­łu ludz­kie­go i cyfro­wych usług publicz­nych nastą­pi­ła wpraw­dzie nie­wiel­ka popra­wa, ale Polska nadal pla­su­je się poni­żej śred­niej unij­nej. 

Prelegenci wspól­nie doszli do wnio­sku, że jasno okre­ślo­na wizja i cel w posta­ci prze­sta­wie­nia się na gospo­dar­kę opar­tą na nowych tech­no­lo­giach, jest dobrym dopeł­nie­niem do dal­szych dzia­łań. 

Cyfryzacja to trans­for­ma­cja Państwa, a nie zakup nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, naj­now­sze­go sprzę­tu czy opro­gra­mo­wa­nia. – Jesteśmy świad­ka­mi tzw. trans­for­ma­cji cyfro­wej gospo­da­rek i prze­cho­dze­nia do gospo­dar­ki opar­tej na danych. To dane są obec­nie naj­cen­niej­szym zaso­bem. 

Jest to przede wszyst­kim pro­ces dwu­to­ro­wy, który z jed­nej stro­ny doty­czy wdrażania najnowocześniejszych tech­no­lo­gii, a z dru­giej stro­ny – nad­ra­bia­nia zaległości przez pol­skie fir­my w pod­sta­wo­wych funk­cjach cyfro­wych. Wdrożenie rozwiązań cyfro­wych wyma­ga najczęściej fun­da­men­tal­nych zmian w kul­tu­rze pra­cy przed­się­bior­stwa. Jest to pro­ces, który w równej mie­rze doty­czy inwe­sty­cji w kapi­tał ludz­ki, co inwe­sty­cji w tech­no­lo­gię.

 

***Jeśli nie mie­li Państwo oka­zji wziąć udzia­łu w trans­mi­sji LIVE, zapra­sza­my do jej odtwo­rze­nia: https://www.facebook.com/events/365249917927408/

Tematem będzie­my się zaj­mo­wać wni­kli­wie w naj­bliż­szym cza­sie.

 

Eksperci

 • Adam Protasiuk Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza — Słowo wstęp­ne
 • Tomasz Mrowiec — Dyrektor ds. Informacji F44 Sp. z o.o. Informatyzacja/cyfryzacja/digitalizacja/cyfryzacja/dane
 • Marcin Jorka — Prokurent w fir­mie MADKOM — Informatyzacja admi­ni­stra­cji publicz­nej w Polsce
 • Zenon Kiczka — Przewodniczący Komitetu Gospodarki
 • Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej — Przykłady roz­wo­ju. Cyfryzacja w obsza­rach: tery­to­ria — pań­stwo, region, mia­sto.

Dyskutanci:

 • Adam Mikołajczyk — Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Marcin Stefański — Dyrektor Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Karolina Lipińska — Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Marta Chełkowska — Dyrektor Departamentu Turystyki w Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Adam Krawiec — Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Tadeusz Jędrzejczyk — Dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Władysław Zawistowski — Dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego