Co nas czeka w IV kwartale w związku z pandemią — zapisz się na webinar w ramach ISP4

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. “Co nas cze­ka w IV kwar­ta­le w związ­ku z pan­de­mią”. 

Wydarzenie odbę­dzie się we wto­rek 23 czerw­ca o 13:00.
Link do spo­tka­nia zosta­nie Państwu udo­stęp­nio­ny po zare­je­stro­wa­niu się.

- Zapisy -

Zaproszeni goście, Dawid Nidzworski oraz Maciej Dzierżanowski odpo­wie­dzą m.in na pyta­nia:

  • Czy i kie­dy nastą­pi dru­ga fala epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa w Polsce?
  • Dwa mode­le radze­nia sobie z epi­de­mią bez lock­down — azja­tyc­ki i szwedz­ki.
  • Na co posta­wić w Polce — wyła­py­wa­nie i izo­lo­wa­nie zaka­żo­nych czy izo­lo­wa­nie grup ryzy­ka i naby­wa­nie tzw. odpor­no­ści popu­la­cyj­nej?