Branding & Jakość

Zapraszamy na spo­tka­nie! Specjalnie dla człon­ków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, wyda­rze­nie jest bez­płat­ne.

Nietuzinkowi goście, inspi­ru­ją­ce histo­rie, nie­sza­blo­no­we pyta­nia…

Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów Ireneusz Osiński, „Pracodawcy Pomorza” i Gdański Teatr Szekspirowski zachę­ca­ją do wzię­cia udzia­łu w nowym for­ma­cie biz­ne­so­wych spo­tkań inte­gra­cyj­nych pn. „Business Networking Event”! Zapraszamy do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (ul. Wojciecha Bogusławskiego 1) już 15 czerw­ca, na godz. 9:30.

Networking Business Event” to zupeł­nie nowy autor­ski cykl spo­tkań dla przed­się­bior­ców, mena­dże­rów i lide­rów, któ­re­go celem jest two­rze­nie sie­ci dłu­go­ter­mi­no­wych rela­cji pomię­dzy ludź­mi biz­ne­su.

Pamiętajmy…

…że suk­ces w biz­ne­sie nie zale­ży tyl­ko wyłącz­nie od wła­snych pre­dys­po­zy­cji i zaso­bów. W roz­wo­ju fir­my sza­le­nie waż­ne jest budo­wa­nie sie­ci trwa­łych kon­tak­tów z par­te­ra­mi i kon­tra­hen­ta­mi biz­ne­so­wy­mi. „Networking Business Event” wycho­dzi naprze­ciw potrze­bom firm całe­go śro­do­wi­ska gospo­dar­cze­go Pomorza szu­ka­ją­ce­go nowych kie­run­ków roz­wo­ju i spo­so­bów na efek­tyw­ną reko­men­da­cję usług.


Gwarantujemy wyso­ką jakość…

…choć­by dla­te­go że twór­cą i gospo­da­rzem „Networking Business Event” jest Ireneusz Osiński, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów i Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców Pomorza” ds. Relacji Biznesowych. To mene­dżer z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w sprze­da­ży oraz zarzą­dza­niu zespo­ła­mi sprze­da­żo­wy­mi w wyso­ko kon­ku­ren­cyj­nych insty­tu­cjach finan­so­wych. Inicjuje i pro­wa­dzi roz­ma­ite even­ty networ­kin­go­we dla pol­skie­go biz­ne­su.


Zaprezentujemy ludzi suk­ce­su…

…któ­rzy reali­zu­ją swo­ją wizję i chęt­nie dzie­lą się doświad­cze­nia­mi. 15 czerw­ca spo­tka­my się m.in. z Dianą Volokhovą, fina­list­ką dru­giej edy­cji pol­skie­go MasterChef’a, przed­się­bior­czy­nią i pro­mo­tor­ką ormiań­skiej kuch­ni i kul­tu­ry. Poznamy rów­nież Tadeusza II Piotra Górskiego, nie­tu­zin­ko­we­go pasjo­na­ta i prak­ty­ka bran­din­gu, któ­ry zre­ali­zo­wał ponad 300 wdro­żeń marek w róż­nych seg­men­tach ryn­ku.


Branding & Jakość”…

…to temat prze­wod­ni nasze­go spo­tka­nia. W pro­gra­mie inspi­ru­ją­ce case stu­dy, a następ­nie roz­mo­wa „w czte­ry oczy” z gospo­da­rzem. To jed­nak nie wszyst­ko, gdyż prze­strzeń do dys­ku­sji posze­rzy­my o gro­no aktyw­nych kobiet biz­ne­su: Dorotę Połom, Natalię Tyszkiewicz i Karolinę Sozańską. Nie zapo­mi­naj­my o spi­na­ją­cej klam­rą wyda­rze­nie sesji sie­ciu­ją­cej oraz kon­kur­sie networ­kin­go­wym. „Networking Business Event” będzie rów­nież miej­scem arty­stycz­ne­go wyra­zu naszych gości spe­cjal­nych, ale o tym prze­ko­na­ją się już Państwo sami…


Prosimy nie zapo­mnieć o wizy­tów­kach i… do zoba­cze­nia pod­czas „Networking Business Event!

Główni Prelegenci:

Hasło prze­wod­nie wystą­pie­nia:

Zarabiaj na swej mar­ce!”

Temat wystą­pie­nia:

PROFIT BRANDING, kura czy kana­rek?”

Rozwinięcie tema­tu:

Branding jako sku­tecz­ne narzę­dzie pod­no­sze­nia war­to­ści przed­się­bior­stwa. Finansowe korzy­ści z kre­acji mar­ki i jej komer­cja­li­za­cji.

 

Główni Prelegenci / uczest­ni­cy pane­lu dys­ku­syj­ne­go:

Natalia Tyszkiewicz

Od kil­ku­na­stu lat zwią­za­na z bran­żą noc­le­go­wą i dyna­micz­nym roz­wo­jem ryn­ku vaca­tion ren­tals. Ekspert w dzie­dzi­nie dys­try­bu­cji noc­le­gów onli­ne – dora­dza­ła ope­ra­to­rom apar­ta­men­tów, pen­sjo­na­tów, hote­li. Jej koni­kiem jest tech­no­lo­gia dla bran­ży, o któ­rej jakość i roz­wój dba i wal­czy od wie­lu już lat. Szlify na polu tech­no­lo­gicz­nym zdo­by­wa­ła jako kie­row­nik pro­jek­tów wdro­że­nio­wych oraz kon­sul­tant w zakre­sie roz­wo­ju opro­gra­mo­wa­nia. Obecnie dyrek­tor Hotelgram Polska; odpo­wie­dzial­na za wdro­że­nie i roz­wój pro­duk­tów Hotelgram na naszym rodzi­mym ryn­ku. Anglistka, pia­nist­ka, teni­sist­ka.

Temat wystą­pie­nia:

Nowa odsło­na jako­ści, czy­li o tech­no­lo­gii, co nie gry­zie, a pomóc może

Rozwinięcie tema­tu:

Bo tech­no­lo­gia pod­po­rą Ci będzie, a jakość to tak­że dobry “back-up” – czy­li parę słów o tym, jak tech­no­lo­gia wpły­wa na kom­fort i efek­tyw­ność pra­cy, obsłu­gi klien­ta oraz roz­wój biz­ne­su. Co cha­rak­te­ry­zu­je dobry hote­lo­wy softwa­re, dla­cze­go war­to inwe­sto­wać w opro­gra­mo­wa­nie, czym jest jakość w tech­no­lo­gii z punk­tu widze­nia użyt­kow­ni­ka… Jak odcią­żyć hote­lo­wą infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną, i czy opro­gra­mo­wa­nie może pomóc zwięk­szyć zyski…

Maciej Urban 

Polski przed­się­bior­ca, wizjo­ner, pry­wat­nie mąż i ojciec, od 1985 roku miesz­ka w Niemczech. Pomysłodawca i zało­ży­ciel gru­py kapi­ta­ło­wej Assiduus. Udziałowiec spół­ek: Assiduus Consulting, Assiduus Investment Partners, Assiduus Broker, Assiduus Fundusz Pożyczkowy, Assiduus Sport, Assiduus Energia, Assiduus Europe Fund, Assiduus Ambasada Zdrowia.

oraz

Jacek Fabijańczuk

Jako wykwa­li­fi­ko­wa­ny księ­go­wy z cer­ty­fi­ka­tem Ministra Finansów od bli­sko 16 lat zarzą­dza Fab Tax & Accountancy by Bilans S.A., gdzie jako Prezes Zarządu zaan­ga­żo­wał się w licz­ne pro­jek­ty o ogrom­nej ska­li i war­to­ści do 5 mld zł. (regu­la­cja kory­ta Odry, budo­wa auto­stra­dy A2). Obecnie roz­wi­ja zain­te­re­so­wa­nia jako Wiceprezes Zarządu Arab Gulf Polish Business Club pra­cu­jąc nad łącze­niem biz­ne­su  Polski a Bliskiego Wschodu.

Temat wystą­pie­nia:

Jak inwe­sto­wać w nie­ru­cho­mo­ści w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Rozwinięcie tema­tu:

Najpiękniejsze pla­że, atrak­cyj­ne ofer­ty dla inwe­sto­rów i duże szan­se roz­wo­ju dla przed­się­bior­ców. Ceny apar­ta­men­tów nie odbie­ga­ją od tych na ryn­ku war­szaw­skim, a prze­wi­dy­wa­na rocz­na sto­pa zwro­tu jest bar­dzo kon­ku­ren­cyj­na w sto­sun­ku do tych ofe­ro­wa­nych na pol­skim ryn­ku. Słowem: Inwestowanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już w zasię­gu pol­skich przed­się­bior­ców.

Uczestnicy pane­lu dys­ku­syj­ne­go:

Dorota Połom

Manager od kil­ku­na­stu lat zawo­do­wo zwią­za­na z budo­wa­niem rela­cji z klien­ta­mi i bran­din­giem (przez 12 lat jako dyrek­tor han­dlu i mar­ke­tin­gu, obec­nie od 7 lat jako pro­jekt i brand mana­ger). Pracowała dla takich marek jak: Filharmonia Bałtycka, Pracodawcy Pomorza, Sage, Dagoma, Unisoft, Perfect Consulting, czy Trefl Studio Filmowe. Obecnie ści­śle zwią­za­na z odbu­do­wą wize­run­ku mar­ki Nata. Jest rów­nież tre­ne­rem z doświad­cze­niem w pro­wa­dze­niu szko­leń i warsz­ta­tów w dzie­dzi­nie budo­wy marek, rela­cji, wize­run­ku i komu­ni­ka­cji. Frontmenka, zdo­byw­czy­ni wie­lu nagród, w tym tytu­łu Kobieta Sukcesu 2011 przy­zna­ne­go przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Karolina Sozańska

Laureatka ple­bi­scy­tu „KOBIETA SUKCESU 2018”. Manager z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w biz­ne­sie medycz­nym na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych w euro­pej­skich i ame­ry­kań­skich kor­po­ra­cjach.  Właściciel i Dyrektor Zarządzający Holistic Care Medical Clinic —  inter­dy­scy­pli­nar­nej kli­ni­ki medy­cy­ny este­tycz­nej i nowo­cze­snej w Gdyni. Często anga­żu­je się w pro­jek­ty akty­wi­zu­ją­ce i pro­mu­ją­ce kobie­ty w spo­łe­czeń­stwie. Przewodniczy Forum Kobiet Biznesu w ramach Pracodawców Pomorza. Jest autor­ką pro­jek­tu spo­tkań edu­ka­cyj­nych dla Pań: „Nasza Kobiecość”.

 

Informacje organizacyjne:

  • Spotkanie zosta­ło prze­wi­dzia­ne na 2–3 godzi­ny.
  • Zachęcamy do przy­by­cia w godzi­nach 9:00–9:10. Rejestracja ruszy o godz. 9:30.
  • Ilość miejsc na spo­tka­niu ogra­ni­czo­na do 200 osób.
  • Rejestracja na wyda­rze­nie i doko­ny­wa­nie płat­no­ści odby­wa się poprzez sys­tem zapi­sów plat­for­my Evenea.pl: https://businessnetworkingevent.evenea.pl/.
  • Prosimy o doko­na­nie płat­no­ści naj­póź­niej do 13 czerw­ca.
  • Płatności gotów­ko­we w dniu wyda­rze­nia nie będą przyj­mo­wa­ne.
  • Spotkanie jest bez­płat­ne dla człon­ków „Pracodawców Pomorza”, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.