Biuro Izby nieczynne do odwołania!

Biuro Izby nieczynne do odwołania!

UWAGA!

Drodzy Państwo, w związ­ku z zagro­że­niem epi­de­micz­nym prze­cho­dzi­my na tryb pra­cy zdal­nej.

Biuro Izby zosta­je zamknię­te do odwo­ła­nia, ale dalej jeste­śmy do Państwa dys­po­zy­cji. Na maile i tele­fo­ny odpo­wia­da­my bez zmian.

Zachęcamy do KONTAKTU.

Życzymy dużo zdro­wia i spo­ko­ju,
zespół Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.