Badanie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na działalność pomorskich firm

Badanie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na działalność pomorskich firm

W imie­niu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zapra­sza­my do wypeł­nie­nia krót­kiej ankie­ty on-line, któ­ra pozwo­li oce­nić roz­miar wpły­wu pan­de­mii wiru­sa COVID 19 na funk­cjo­no­wa­nie pomor­skich firm.

ANKIETA

Badanie jest ano­ni­mo­we. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie ma moż­li­wo­ści ziden­ty­fi­ko­wa­nia fir­my bio­rą­cej udział w ankie­cie. Wyniki zosta­ną wyko­rzy­sta­ne wyłącz­nie w celach badaw­czych.

Z uwa­gi na fakt, że ankie­ta jest dys­try­bu­owa­na róż­ny­mi kana­ła­mi ist­nie­je moż­li­wość, że otrzy­ma­ją ją Państwo tak­że z inne­go źró­dła. W takiej sytu­acji pro­si się o jej jed­no­krot­ne wypeł­nie­nie.

Dziękujemy za poświę­co­ny czas i jed­no­cze­śnie zapra­sza­my na por­tal wie­dzy o pomor­skim ryn­ku pra­cy www.porp.pl