Badanie <span class=EUROCHAMBRES — perspektywy europejskiej społeczności biznesowej w 2021 r." />

Badanie EUROCHAMBRES — perspektywy europejskiej społeczności biznesowej w 2021 r.

Krajowa Izba Gospodarcza jako czło­nek EUROCHAMBERS — naj­więk­sze­go euro­pej­skie­go związ­ku izb prze­my­słu i han­dlu z sie­dzi­bą w Brukseli, współ­two­rzy raport na temat per­spek­tyw euro­pej­skiej spo­łecz­no­ści biz­ne­so­wej na nad­cho­dzą­cy rok. Dlatego zwra­ca­my się do Państwa z proś­bą o wypeł­nie­nie, krót­kiej (ok. 1 min) ano­ni­mo­wej ankie­ty, doty­czą­cej Państwa dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

 

ANKIETA

 

To już 27 edy­cja rocz­ne­go bada­nia eko­no­micz­ne­go EUROCHAMBRES, pt. European Economic Survey 2021. Jest to jed­no z naj­więk­szych tego typu badań, gro­ma­dzą­ce opi­nie oko­ło 50 000 firm w całej Europie, oce­nia­ją­ce ich ocze­ki­wa­nia na nad­cho­dzą­cy rok.

Badanie to, gro­ma­dzi tak­że cen­ne dane cen­ne dane porów­naw­cze dla izb, któ­ry­mi moż­na następ­nie dzie­lić z decy­den­ta­mi na szcze­blu kra­jo­wym i unij­nym.

Liczymy na Państwa głos!


Kontakt lub pyta­nia:
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl