Ankieta dotycząca transmisji <span class=LIVE RIGP" />

Ankieta dotycząca transmisji LIVE RIGP

Już ponad 40 prze­pro­wa­dzo­nych trans­mi­sji LIVE za nami! Wraz z zapro­szo­ny­mi eks­per­ta­mi dys­ku­to­wa­li­śmy sze­ro­ko m.in: o przy­go­to­wa­nej przez Rząd Tarczy Antykryzysowej oraz o sytu­acji w poszcze­gól­nych bran­żach pod­czas kry­zy­su. Cieszymy się, że byli­ście razem z nami. Teraz czas na małe zmia­ny.

Chcemy poznać wasze zda­nie, żeby zmie­niać się na lep­sze i udo­sko­na­lać nasze pomy­sły. Wypełnijcie poniż­szą ankie­tę i napisz­cie:
  • Jakie LIVE chcie­li­by­ście zoba­czyć?
  • Jakie tema­ty mamy poru­szyć?
  • Kogo chcie­li­by­ście widzieć jako gościa?


- ANKIETA -