8 Forum Inicjowania Rozwoju

8 Forum Inicjowania Rozwoju

ZAPRASZAMY NA:  8 Forum Inicjowania Rozwoju — kon­fe­ren­cję pro­mu­ją­cej ideę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su (CSR) i współ­pra­cy mię­dzy­sek­to­ro­wej. 

TEMAT PRZEWODNIRÓŻNORODNOŚĆ. CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO. W CENTRUM UWAGI  

DLA KOGO: Prezesów i Prezesek firm; Managerów i mana­ge­rek; Specjalistów i Specjalistek ds. CSR/ ety­ki w biz­ne­sie / HR / mar­ke­tin­gu 

GDZIEKIEDY:  29.10.2019, w godz. 8:30–17:00, w Centrum Hevelianum w Gdańsku. Wstęp bez­płat­ny, ale jest wyma­ga­na reje­stra­cja.

Więcej infor­ma­cji o orga­ni­za­to­rze — TUTAJ.

 

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA:

8:30–10:00 ŚNIADANIE BIZNESOWE (NETWORKING)

10:00–10:30 UROCZYSTE OTWARCIE

10:30–12:00 PANEL OTWIERAJĄCY “RÓŻNORODNOŚĆ. CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO. W CENTRUM UWAGI
Goście Specjalni: Szymon Hołownia | Marcin Popkiewicz | Agata Spała.

Prowadzenie: Paweł Niziński, GoodBrand

12:00–12:20 PRZERWA KAWOWA

12:20–13:40 DOBRE PRAKTYKIWARSZTATYDYSKUSJE:

1) Dostępność w miej­scu pra­cy | Piotr Kowalski, Ekspert w dzie­dzi­nie dostęp­no­ści prze­strze­ni publicz­nych
2) Siedem kro­ków do inklu­zyw­no­ści Jak budo­wać kul­tu­rę otwar­tą na róż­no­rod­ność | Tomasz Dabrowski, Diversity Hub
3) Zatrudnienie otwar­te na róż­no­rod­ność — dobre prak­ty­ki | Monika Truszkowska-Bednarek Prezeska Fundacji INTEGRALIA
4) Relacje — nowy fun­da­ment roz­wo­ju | Ewa Sowińska, ESO Audit
5) Powody, dla któ­rych gra “50 ways to fight bias” jest efek­tyw­na w dys­ku­sjach o zróż­ni­co­wa­nym śro­do­wi­sku pra­cy | Aleksandra Harasiuk, Lean in Poland
6) Projektowanie poli­ty­ki śro­do­wi­sko­wej | Eksperci Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
7) Odpowiedzialne zaku­py | Olga Petelczyc, Arete Audit
8) Budowanie spo­łecz­no­ści less waste — dobre prak­ty­ki | Alicja Żarkiewicz, Pakuję do swo­je­go
9) Projekt CSR od postaw | Agnieszka Buczyńska, Regionalne Centrum Wolontariatu

13:40–14:30 LUNCH

14:30–16:00 WARSZTATY | NETWORKING | TARGI FIRM SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH | TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

1) Uszyj odpo­wie­dzial­ne spo­łecz­nie gadżet | Prowadzenie: Kobiety Wędrowne i Zeroban
2) I ty wynieś coś ze spo­tka­nia — natu­ral­ny peeling przy kawie z CieKAWEJ Kawiarni | Prowadzenie: Krzysztof Skrzypski, CieKAWA Kawiarnia
3) RE-use — nowe życie przed­mio­tów | Prowadzenie: Fundacja Świat Wrażliwy
4) Zero waste w fir­mie — reduk­cja ilo­ści śmie­ci, segre­ga­cja odpa­dów i inne dzia­ła­nia | Prowadzenie: Anna Desogus, Ambasada Czystej Planety
5) Kuchnia reszt­ko­wa — kre­atyw­ne goto­wa­nie | Prowadzenie: Spółdzielnia Socjalna Razem
6) Praktyki budo­wa­nia róż­no­rod­nej i otwar­tej fir­my, cz.2 warsz­ta­tów | Prowadzenie: Diversity HUB
7) Daj sobie odpo­cząć — warsz­tat relak­sa­cyj­ny | Prowadzenie: Sylwia Nikko Biernacka
8) To się jesz­cze przy­da! Warsztaty two­rze­nia biżu­te­rii upcyc­lin­go­wej | Prowadzenie: Square Upcycling

16:00–17:00 WNIOSKI. ZAMKNIĘCIE FORUM. LOSOWANIE NAGRÓDLOTERII WIZYTÓWKOWEJ
w tym m.in. — vouche­ry od Hotelu Mistral Sport — sesja coachin­go­wa w opar­ciu o narzę­dzie FRIS — wyna­jem sali szko­le­nio­wej w GOOD SPACE Conference i wie­le innych 

 

Tegoroczna kon­fe­ren­cja będzie ponow­nie pomor­skim wkła­dem w reali­za­cję Celów Zrównoważonego Rozwoju orga­ni­za­cje i spo­łecz­no­ści na tere­nie nasze­go Regionu.
CEL 10 — mniej nie­rów­no­ści I CEL 5 — rów­ność płci I CEL 11 — zrów­no­wa­żo­ne mia­sta i spo­łecz­no­ści I CEL 13 — dzia­ła­nia w dzie­dzi­nie kli­ma­tu I CEL 17 — part­ner­stwo na rzecz celów.

REJESTRACJA: https://fir2019.konfeo.com/pl/groups

WARUNKI REJESTRACJI:
Podczas reje­stra­cji jest wyma­ga­ne uisz­cze­nie kau­cji w wyso­ko­ści 30 zł, któ­ra PODLEGA ZWROTOWI w ter­mi­nie 14 dni od zakoń­cze­nia Forum. Warunkiem zwro­tu kau­cji jest udział w wyda­rze­niu potwier­dzo­ny zło­że­niem pod­pi­su na liście obec­no­ści. W przy­pad­ku kie­dy oso­ba zare­je­stro­wa­na nie weź­mie udzia­łu w Forum, kau­cja NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Osoba zare­je­stro­wa­na może zre­zy­gno­wać z udzia­łu w Forum do 25 paź­dzier­ni­ka 2019. Warunkiem uwzględ­nie­nia rezy­gna­cji i zwro­tu wpła­co­nej kau­cji jest prze­sła­nie oświad­cze­nia na adres e-mail: kontakt@upfoundation.pl. Wpłacona kau­cja, sta­no­wią­ca zabez­pie­cze­nie uczest­nic­twa w wyda­rze­niu, ze wzglę­du na zwrot­ny cha­rak­ter nie będzie doku­men­to­wa­na fak­tu­rą.