6 edycja Konkursu Grantowego <span class=FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU" />

6 edycja Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU

Startuje pomorski program innowacji międzysektorowych!

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami biz­ne­so­wy­mi: Partnerami Głównymi: Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA S.A., LPP S.A. oraz Partnerem: Farm Frites Poland S.A. z olbrzy­mią rado­ścią infor­mu­ją o uru­cho­mie­niu kolej­nej — 6 już edy­cji Konkursu Grantowego FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU.

 

 • Dostrzegasz potrze­bę zmia­ny?
 • Chodzi Ci po gło­wie nowa­tor­skie roz­wią­za­nie?
 • Chcesz wpły­nąć na wzrost odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej
  w regio­nie?

Pomożemy Ci zapro­jek­to­wać Twoją mię­dzy­sek­to­ro­wą ini­cja­ty­wę!

Poszukujemy inno­wa­cji mię­dzy­sek­to­ro­wych, któ­re będą reali­zo­wa­ne wspól­nie przez orga­ni­za­cję poza­rzą­do­wą, biz­nes i insty­tu­cję publicz­ną.

Startując w Konkursie uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki mogą sko­rzy­stać z:

 • z bez­płat­nych szko­leń i porad­nic­twa szy­te­go na mia­rę potrzeb part­ner­stwa,

 • sie­cio­wa­nia,

 • gran­tu w wyso­ko­ści nawet 25 tysię­cy zło­tych!

W dotych­cza­so­wych edy­cjach Konkursu prze­ka­za­li­śmy na reali­za­cję pro­jek­tów mię­dzy­sek­to­ro­wych pra­wie pół milio­na zło­tych dla 26 ini­cja­ty­wy z obsza­ru Województwa Pomorskiego.​

​​

Jakie ini­cja­ty­wy są poszu­ki­wa­ne?

Przedsięwzięć ambit­nych, inno­wa­cyj­nych, pro­wa­dzą­cych do trwa­łej pozy­tyw­nej zmia­ny, poprzez dłu­go­ter­mi­no­we, wymier­ne efek­ty.

W szcze­gól­no­ści szu­ka­my ini­cja­tyw, któ­re:

 • wspie­ra­ją roz­wój przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej,

 • wpły­wa­ją na rze­czy­wi­ste roz­wią­za­nie pro­ble­mu lub wyzwa­nia spo­łecz­ne­go dane­go śro­do­wi­ska lokal­ne­go,

 • przy­czy­nia­ją się do zwięk­sze­nia zatrud­nie­nia,

 • sta­no­wią inno­wa­cję spo­łecz­ną,

 • wspie­ra­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w obsza­rze eko­lo­gii, kli­ma­tu i śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go.

Na Wasze zgło­sze­nia cze­ka­my do 16 paź­dzier­ni­ka 2020 roku. 

Nie zwle­kaj i wypeł­nij krót­ki for­mu­larz zgło­sze­nio­wy!


FORMULARZ 

CO DALEJ?

 • Z nade­sła­nych zgło­szeń, do dru­gie­go eta­pu wybie­rze­my naj­lep­sze ini­cja­ty­wy, któ­re zapro­si­my do inku­ba­to­ra pro­jek­tów, w któ­rym wspól­nie doszli­fu­je­my wasze pro­jek­ty.
 • Każdy dosta­nie wspar­cie szy­te na mia­rę jego potrzeb i moż­li­wo­ści 🙂
 • Poprosimy Was o przy­go­to­wa­nie kam­pa­nii crowd­fun­din­go­wej na zebra­nie mini­mum 10% war­to­ści pro­jek­tu (jako wkła­du wła­sne­go do ini­cja­ty­wy).
 • Zaprosimy Was na pit­ching (pre­zen­ta­cję), pod­czas któ­re­go opo­wie­cie o swo­im pomy­śle Komisji Konkursowej.
 • Wybierzemy naj­lep­sze ini­cja­ty­wy mię­dzy­sek­to­ro­we, któ­re otrzy­ma­ją grant do 25 tysię­cy zło­tych i będą mogły być reali­zo­wa­ne od począt­ku 2021 roku.

Szczegółowy har­mo­no­gram znaj­du­je się w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w Konkursie?

1. Najważniejszy jest pomysł na zmia­nę spo­łecz­ną. 

2. Zaangażujcie part­ne­rów: biz­ne­so­we­go i insty­tu­cję publicz­ną.

3. Porozmawiajcie, jak sku­tecz­nie może­cie razem odpo­wie­dzieć na wyzwa­nie, któ­re doty­czy Waszej lokal­nej spo­łecz­no­ści.

4. Nie zapo­mnij­cie zapo­znać się z doku­men­ta­cją kon­kur­so­wą!
( Regulamin Konkursu wraz z załącz­ni­ka­mi do pobra­nia poni­żej).

5. Zgłoście swój pomysł poprzez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.​​

6. Pamiętajcie, że na pierw­szym eta­pie kon­kur­su naj­waż­niej­szy jest POMYSŁ oraz zaan­ga­żo­wa­nie part­ne­rów z obu sek­to­rów. Jeżeli Twój kon­cept nam się spodo­ba — już razem popra­cu­je­my nad tym, aby był jak naj­lep­szy.

 Potrzebujesz pomo­cy? Masz pyta­nia?


Zachęcamy do kon­tak­tu:

Koordynatorem Funduszu jest Natalia Siuda-Piotrowska

ema­il: koordynator@upfoundation.pl
lub tele­fon: 664 899 125

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w Konkursie!

Regulamin kon­kur­su — KLIKNIJ!