10-lat Izby na Pomorzu. Upamiętnij z nami tę chwilę w nadchodzącej edycji jubileuszowego magazynu.

10-lat Izby na Pomorzu. Upamiętnij z nami tę chwilę w nadchodzącej edycji jubileuszowego magazynu.

W sierp­niu do rąk naszych człon­ków, sym­pa­ty­ków i zaprzy­jaź­nio­nych orga­ni­za­cji tra­fi spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne wyda­nie jubi­le­uszo­we z oka­zji 10-lecia dzia­łal­no­ści Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Magazyn będzie zbie­rał nie tyl­ko histo­rię Izby i jej ini­cja­tyw, ale rów­nież infor­ma­cję na temat człon­ków.

W 2018 roku Izba obcho­dzi jubi­le­usz 10-lecia ist­nie­nia. Z ini­cja­ty­wy Zarządu oraz we współ­pra­cy z Nordapress P.P.H.U., wydaw­cą maga­zy­nu Express Biznesu, powsta­nie wyjąt­ko­wa jubi­le­uszo­wa publi­ka­cja. W wyda­niu przed­sta­wio­na zosta­nie histo­ria Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, któ­ra się­ga cza­sów i czer­pie tra­dy­cje z ruchów samo­rzą­do­wych jesz­cze sprzed 2000 r.

Przybliżymy syl­wet­ki osób zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Izby i opi­sze­my naszą dzia­łal­ność regio­nal­ną i ogól­no­pol­ską. Wierzymy, że Izbę two­rzą przede wszyst­kim jej człon­ko­wie, dla­te­go obok mate­ria­łu pod­su­mo­wu­ją­ce­go 10-lecie będzie moż­na zapo­znać się z syl­wet­ka­mi człon­ków i ich dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Szczegółowy spis tre­ści to:

  1. 10-lat Izby na Pomorzu-pod­su­mo­wa­nie i pla­ny na przy­szłość” — wywiad ze Sławomirem Halbrytem, Prezesem Zarządu. W tej sek­cji Prezes Halbryt pod­su­mu­je 10-let­nią dzia­łal­ność Izby oraz odpo­wie, dla­cze­go Izba nie spo­cznie na lau­rach, ale bar­dziej inten­syw­nie zmie­rzy się z cze­ka­ją­cy­mi wyzwa­nia­mi.
  2. Nowe for­my pomo­cy dla pomor­skich przed­się­bior­ców” — w tej sek­cji Wiceprezes Zarządu Adam Protasiuk opo­wie, dla­cze­go Unia Europejska na nad­cho­dzą­ce lata sta­wia na pożycz­ki jako naj­lep­szą for­mę pomo­cy dla przed­się­bior­ców. Dowiesz się, co to ozna­cza dla Pomorza i kto może sko­rzy­stać z już funk­cjo­nu­ją­cych i dopie­ro roz­po­czy­na­ją­cych się pro­gra­mach.
  3. !Pomorskie w star­ciu z inny­mi mar­ka­mi” — to pró­ba odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy pro­wa­dząc dzia­łal­ność gospo­dar­czą pomor­skie przed­się­bior­stwa mogą zyskać przy obran­do­wa­niu swo­ich pro­duk­tów i usług jako tych pocho­dzą­cych z Pomorza. Temat przed­sta­wi Wiceprezes Leszek Miazga, któ­ry w swo­im życiu zawo­do­wym zaj­mu­je się mar­ke­tin­giem i komu­ni­ka­cją mar­ki.
  4. Historia samo­rzą­dów gospo­dar­czych na Pomorzu” to temat, któ­ry jest bar­dziej roz­le­gły, niż mogło­by się zda­wać. Leszek Kalkowski, Prezydent Rady Izby, opo­wie o tra­dy­cjach samo­rzą­do­wych na Pomorzu, z któ­rych czer­pie Izba.
  5. Dlaczego wspar­cie sys­te­mu szkol­nic­twa zawo­do­we­go na Pomorzu jest klu­czo­we dla przed­się­bior­ców i lokal­ne­go ryn­ku pra­cy?” to pyta­nie, z któ­rym zmie­rzy się Jarosław Filipczak, Wiceprezes Zarządu oraz czło­nek Komisji Oświatowej i Rady Rynku Pracy przy Marszałku Województwa Pomorskiego. To, że jest waż­ne, to wie­my, ale dla­cze­go i jak jego funk­cjo­no­wa­nie wpły­wa bez­po­śred­nio na przed­się­bior­ców, dowie­my się z tego roz­dzia­łu.
  6. Porty i bran­ża TSL na Pomorzu” to wyjąt­ko­wo roz­le­gły temat, któ­re­go naj­bar­dziej istot­ne zagad­nie­nia przed­sta­wi Bogdan Ołdakowski, Członek Zarządu, któ­re­go dzia­łal­ność biz­ne­so­wa sku­pia się wokół tej bran­ży. Podejmiemy pró­bę okre­śle­nia głów­nych wyzwań, któ­re sto­ją przed pomor­ski­mi por­ta­mi i bran­żą logi­stycz­no-trans­por­to­wą oraz szan­se na roz­wój.
  7. W roz­dzia­le “Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” Ireneusz Pawłowski, Członek Zarządu i Prezes Centrum, przed­sta­wi rolę media­cji w odcią­że­niu pomor­skich sądów i wspar­cia przed­się­bior­ców. Opowiemy o ini­cja­ty­wie “Firma przy­ja­zna media­cji” i roli Izby w two­rze­niu kul­tu­ry media­cji na Pomorzu.
  8. Kościerskie Inkubatory” na Kaszubach, któ­rych Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest ope­ra­to­rem, to wyjąt­ko­wa ini­cja­ty­wa, zachę­ca­ją­ca do przed­się­bior­czo­ści miesz­kań­ców mniej­szych miast. O dzia­łal­no­ści inku­ba­to­rów opo­wie Damian Mucha, Członek Zarządu Izby i Prezesa Inkubatorów.
  9. Środki unij­ne z korzy­ścią dla przed­się­bior­ców” to temat, któ­ry przed­sta­wi Magdalena Raczyńska, Dyrektor Generalny Izby, któ­ra od ponad 6 lat zaj­mu­je się zarzą­dza­niem w pro­jek­tach unij­nych. Izba od począt­ku dzia­łal­no­ści z suk­ce­sem pozy­sku­je środ­ki na rzecz roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści.

Profesjonalnie opra­co­wa­ne wyda­nie tra­fi nie tyl­ko do firm zrze­szo­nych w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, ale rów­nież do firm współ­pra­cu­ją­cych z Izbą i do innych insty­tu­cji. Przewidziany nakład to aż 5 tys. egzem­pla­rzy, a każ­dy tra­fi do przed­się­bior­czych rąk. To wyjąt­ko­we przed­się­wzię­cie, któ­re wcze­śniej w Izbie nie mia­ło miej­sca.

Firmy człon­kow­skie zapra­sza­my do współ­two­rze­nia tej uni­ka­to­wej dla Izby publi­ka­cji. Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­two­rze­niem tego wyda­nia, skon­tak­tuj się z nami: tele­fo­nicz­nie 58 305 23 25 lub mailo­wo biuro@rigp.pl.