Żegnamy Leszka Miazgę

Żegnamy Leszka Miazgę

Choć ser­ce Leszka tak nagle się zatrzy­ma­ło, jego cie­pły uśmiech i dobre sło­wo na zawsze pozo­sta­ną w naszej pamię­ci.

Ostatnia dro­ga Leszka Miazgi roz­pocz­nie się 9 mar­ca o godz. 13:00 w Kościele pw. św. Ignacego Loyoli (ul. Brzegi 49).

Po mszy św. w kapli­cy cmen­ta­rza Łostowickiego w Gdańsku o godz. 14:30 roz­pocz­nie się cere­mo­nia pogrze­bo­wa.

Wolą rodzi­ny jest, by zamiast kwia­tów prze­ka­zać dobro­wol­ną kwo­tę na rzecz Fundacji Hospicyjnej (nr kon­ta do wpłat: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001).

Dziękujemy za wszyst­kie pły­ną­ce do nas sło­wa wspar­cia.